Dyrektor

Dane kontaktowe

e-mail: dyrektor@cmkp.edu.pl
tel. 22-5693-701, 22-5693-706,
fax. 22-5693-707