Klinika Kardiologii

Klinika Kardiologii  jest akademickim i miejskim ośrodkiem kardiologicznym, utworzonym przez prof. dr hab. n. med. Leszka Ceremużyńskiego w styczniu 1974 roku (43 lata temu). Klinika Kardiologii CMKP działa od listopada 1980 roku (36 lat).

 • Struktura Jednostki

  Liczba łóżek 71, w tym 14 intensywnej terapii kardiologicznej.

  Pododdziały i pracownie Kliniki / Oddziału:

  Pododdział Intensywnej Terapii Kardiologicznej
  – kierownik dr n. med. P. Kokowicz
  Pododdziały Kardiologii Ogólnej

  • Pododdział Z1 – kierownik dr n. med. J. Gębalska
  • Pododdział Z2 – kierownik dr n. med. U. Grochowicz

  Pracownia Testów Wysiłkowych i Pododdziały Wczesnej Rehabilitacji

  • Pododdział ZRA – kierownik pracowni i ZRA
   dr hab. n. med. T. Jaxa-Chamiec, prof. CMKP
  • Pododdział ZRB – kierownik dr hab. n. med. B. Bednarz, prof. CMKP

  Pracownia Elektrofizjologii Klinicznej i Pododdział ZE
  – kierownik prof. dr hab. n. med. P. Kułakowski
  Pracownia Hemodynamiki i Pododdział ZH
  – kierownik dr n. med. P. Maciejewski
  Pracownia Echokardiografii
  – kierownik dr n. med. B. Zaborska
  Pracownia Nieinwazyjnej Diagnostyki Naczyniowej
  – kierownik dr n. med. P. Lewandowski
  Pracownia Biochemii
  –  kierownik dr n. med. M. Ambroziak
  Poradnia Kardiologiczna, w tym Poradnia Kontroli Stymulatorów i Kardiowerterów-Defibrylatorów
  (nadzór merytoryczny Kliniki / Oddziału)

  Działy Kliniki:

  Dydaktyki – dr hab. n. med. B. Bednarz, prof. CMKP
  Nauki – dr hab. n. med. T. Jaxa-Chamiec, prof. CMKP
  Informacji i Baz Danych – dr n. med. P. Maciejewski
  Studenckie Koło Naukowe – opiekun dr n. med. K. Smarż
  Sekretariat – mgr I. Kużela
  Biblioteka – mgr A. Kasperowicz-Przygoda

 • Działalność dydaktyczna

  Klinika posiada akredytację dla 23 miejsc specjalizacyjnych z kardiologii i 15 z chorób wewnętrznych.

  • Klinika prowadzi liczne kursy – zarówno specjalizacyjne, prowadzone według modułowych programów specjalizacji oraz poprzednich programów specjalizacji, jak i kursy doskonalące, objęte programem specjalizacji z kardiologii. W ramach  programu „Kapitał ludzki”, Klinika przeprowadziła 20 kursów, o łącznej liczbie godzin dydaktycznych 382 dla 603 uczestników.
  • W 2018 roku przeszkolono 1397 osoby, łączna liczba godzin dydaktycznych na 90 kursach organizowanych w Klinice wyniosła 1095.
  • Wykładowcy z Kliniki brali udział w kursach organizowanych przez inne kliniki CMKP, (w tym w kursie podsumowującym przed egzaminem specjalizacyjnym z chorób wewnętrznych). Liczba godzin wykładowych na kursach innych klinik wyniosła 112.
  • W Klinice kształceni są także lekarze w trybie indywidualnym. Kształcenie to obejmuje m.in. obowiązkowe dla osób specjalizujących się w kardiologii staże odbywające się:  w Pracowni Elektrofizjologii, Echokardiografii, Hemodynamiki oraz Pododdziale Intensywnej Terapii Kardiologicznej, a także staże podyplomowe oraz staże z kardiologii do specjalizacji z chorób wewnętrznych, onkologii i rehabilitacji.
   Łączna liczba lekarzy szkolonych w trybie indywidualnym w 2018 roku wyniosła 39 osób.
 • Działalność naukowa

  • W 2018 roku Klinika opublikowała 24 prace zagraniczne i 19 prac krajowych uzyskując Impact Factor 292,479. Nadano stopień doktora habilitowanego 1 osobie oraz obronione zostały 2 prace doktorskie.
  • W Klinice realizowanych jest 16 badań naukowych w ramach Grantu CMKP oraz Grant naukowy NCN – Miniatura 2
  • Klinika bierze udział w wieloośrodkowych badaniach klinicznych.
  • Prowadzi współpracę naukową z zagranicznymi i krajowymi ośrodkami.
  • Pracownicy Kliniki pełnią funkcje z wyboru w krajowych i zagranicznych towarzystwach naukowych i redakcjach czasopism. W 2018 roku wygłosili 39 wykładów „na zaproszenie” i prowadzili sesje na krajowych i zagranicznych konferencjach.
  • W Klinice działa Studenckie Koło Naukowe.
 • Działalność lecznicza

  W Klinice leczonych jest rocznie około 3200 chorych, w tym 1100 na intensywnej terapii kardiologicznej. Klinika / Oddział Kardiologii dysponuje sprzętem i wyposażeniem w pełnym zakresie kardiologii inwazyjnej i nieinwazyjnej (poza badaniami izotopowymi i rezonansem magnetycznym). Między innymi wykonywane są: angioplastyka wieńcowa, biopsja mięśnia serca, zabiegi elektrofizjologiczne (ablacje, wszczepianie stymulatorów i kardiowerterów-defibrylatorów, urządzeń resynchronizujących) oraz prowadzona jest intensywna terapia i diagnostyka kardiologiczna, echokardiografia, testy wysiłkowe, badania holterowskie, testy pochyleniowe.

  Klinika świadczy konsultacje kardiologiczne dla Szpitala Grochowskiego oraz innych szpitali i poradni warszawskich.

 • Co wyróżnia jednostkę?

  • Klinika Kardiologii CMKP prowadzi szeroką działalność dydaktyczną, wysoko ocenianą przez uczestników zajęć oraz uzyskuje wysoki Impact Factor publikacji naukowych.
  • Klinika posiada najwyższy IIIB stopień referencyjności. Realizuje z nadwyżką kontrakt z NFZ.
  • Klinika kontynuuje tradycje Warszawskiej Akademickiej Szkoły Kardiologicznej prof. Zdzisława Askanasa.

   

   

 • Sukcesy i otrzymane wyróżnienia

  2013

  Prof. dr hab. n. med. A. Budaj, prof. dr hab. n. med. P. Kułakowski,  dr hab. n. med. B. Bednarz, prof. CMKP,dr n. med. B. Zaborska, dr n. med. E. Makowska, dr n. med. P. Maciejewski – Zespołowa Nagroda Ministra Zdrowia za zorganizowanie systemu teletransmisji i przeprowadzenie sesji warsztatowych tzw. Otwartych Sesji Kardiologicznych z hemodynamiki, elektrofizjologii inwazyjnej i echokardiografii.

  2014

  Prof. dr hab. n. med. A. Budaj – Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski; Thomson Reuters Highly Cited Researcher.

  Dr hab. n. med. T. Jaxa-Chamiec – Nagroda indywidualna Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego za publikację.

  Lek. med. J. Baran – Indywidualna nagroda naukowa Wydziału Nauk Medycznych PAN.

  2015

  Prof. dr hab. n. med. A. Budaj – Thomson Reuters Highly Cited Researcher.

  Prof. dr hab. n. med. P. Kułakowski – Medal Komisji Edukacji Narodowej

  2016

  Prof. dr hab. n. med. A. Budaj – Thomson Reuters Highly Cited Researcher

  Dr n. med. B. Zaborska – Srebrny Krzyż Zasługi.

  2017

  Prof. dr hab. n. med.  Andrzej Budaj – Thomson Reuters Highly Cited Researcher

  2018

  Prof. dr hab. n. med.  Andrzej Budaj – Clarivate Analytics Highly Cited Researcher, Web of Science Clarivate Analytics.
  Dr hab. n. med. J. Baran – Nagroda indywidualna za osiągnięcia naukowe w 2017 roku przyznana przez Dyrektora CMKP.

 • Pracownicy

  W skład zespołu lekarskiego wchodzi:

  2 profesorów, 3 doktorów habilitowanych medycyny, 15 doktorów medycyny.

  Pod względem specjalizacji w Klinice / Oddziale pracuje
  29 kardiologów:
  – 3 specjalistów z chorób wewnętrznych, w tym
  – 4 samodzielnych hemodynamistów,
  – 8 samodzielnych inwazyjnych elektrofizjologów klinicznych,
  – 5 echokardiografistów.

  Pielęgniarki 44 mają wyższe wykształcenie, a 24 specjalizację kardiologiczną.

  Lekarze akademiccy:
  Profesorowie:
  prof. dr hab. n. med. Andrzej Budaj
  prof. dr hab. n. med. Piotr Kułakowski

  Adiunkci habilitowani:
  dr hab. n. med. Bronisław Bednarz, prof. CMKP
  dr hab. n. med. Tomasz Jaxa-Chamiec, prof. CMKP
  dr hab. n. med. Jakub Baran, prof. CMKP

  Adiunkci naukowo-dydaktyczni:
  dr n. med. Piotr Kokowicz
  dr n. med. Paweł Maciejewski
  dr n. med. Krzysztof Smarż
  dr n. med. Beata Zaborska
  dr n. med. Paweł Lewandowski
  dr n. med. Bogumił Ramotowski

  Wykładowcy:
  lek Tomasz Kryński

  Starsi wykładowcy:
  dr n. med. Michał Ambroziak
  dr n. med. Jadwiga Gębalska

  Asystenci naukowo-dydaktyczni:
  dr n. med. Ewa Pilichowska-Paszkiet
  dr n. med. Małgorzata Sikora-Frąc
  dr n. med. Roman Piotrowski

  mgr Izabela Kużela
  Małgorzata Soszyńska
  mgr Aneta Witkowska
  mgr Anna Kasperowicz-Przygoda

  Lekarze akademiccy zatrudnieni są również w Szpitalu Grochowskim w wymiarze ½ etatu.

  Lekarze zatrudnieni w Szpitalu Grochowskim:
  dr n. med. Aleksandra Czepiel
  dr n. med. Urszula Grochowicz
  dr n. med. Rafał Łukaszewicz
  dr n. med. Ewa Makowska
  lek. med. Tomasz Imiela
  lek. med. Agnieszka Łopatka
  lek. med. Ewa Omelańczuk-Więch
  lek. med. Sebastian Pszonak
  lek. med. Maria Referowska
  lek. med. Agnieszka Sikorska
  lek. med. Maciej Świątkowski
  lek. med. Dariusz Winek