Wszczęcie postępowania o nadanie stopnia doktora – KROK 3

Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora (wzór)

Doktorant do wniosku o wszczęcie postępowania dołącza:

  1. rozprawę doktorską
  2. opinię promotora na temat rozprawy doktorskiej
  3. dokumenty wymagane do wszczęcia postępowania (KROK2)

Promotor przedstawia Radzie Naukowej opinię o rozprawie doktorskiej.

Rada Naukowa podejmuje uchwałę o wszczęciu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora