Dokumenty wymagane do wszczęcia postępowania -KROK 2

1.Oryginał dokumentu stwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub lekarza

2.Kwestionariusz osobowy

Kwestionariusz osobowy

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Klauzula informacyjna

3.Analiza bibliometryczna dorobku naukowego, potwierdzona przez Bibliotekę CMKP, na podstawie złożonego podania i załączonych materiałów

Podanie_biblioteka

Wykaz dorobku (wzór)

4.Pozytywna ocena konspektu rozprawy doktorskiej przez Komisję ds. Stopni Naukowych

Osoby zainteresowane przedstawieniem konspektu Komisji ds. Stopni Naukowych prosimy o zgłaszanie się do Sekretariatu

5.Certyfikat lub dyplom ukończenia studiów, poświadczających znajomość nowożytnego języka obcego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2 (nie dotyczy doktorantów studiów doktoranckich!!!!)

wykaz certyfikatów uprawniających do zwolnienia z języka angielskiego (obowiązuje tylko dla doktorantów studiów doktoranckich!!!!)

6. Dokumenty potwierdzające uzyskanie efektów uczenia się na poziomie 8 PRK:

  • zaświadczenie o zrealizowaniu programu kształcenia w szkole doktorskiej lub na studiach doktoranckich
  • formularz z egzaminu podstawowego – nauki medyczne (wszyscy doktoranci)
  • formularz z egzaminu z historii medycyny lub filozofii (tryb eksternistyczny i doktoranci studiów doktoranckich)
  • formularz z egzaminu z języka angielskiego lub certyfikat znajdujący się w wykazie MNiSW (tylko doktoranci studiów doktoranckich)
  • potwierdzenie czynnego udziału w konferencji naukowej  (tryb eksternistyczny i doktoranci szkoły doktorskiej)
  • potwierdzenie aktywności dydaktycznej i popularyzującej naukę (tryb eksternistyczny)
  • zaliczenie kursów (tryb eksternistyczny):

Statystyka medyczna

Etyka w badaniach naukowych

Pozyskiwanie środków na badania naukowe

(osoby zainteresowane odbyciem kursów prosimy o zgłaszanie się do Sekretariatu)

 

7.Pozwolenie Komisji Bioetycznej na realizację badań