Wybory 2016 (archiwum)

Przewodniczący:

 • dr hab. n. med. Damian Gaweł, prof. CMKP

Członkowie:

 • prof. dr hab. n. med. Ewa Hennig
 • dr hab. n. med. Urszula Mackiewicz, prof. CMKP
 • dr hab. n. med. Grzegorz Madycki, prof. CMKP
 • dr hab. n. med. Monika Duda, prof. CMKP

 


 

KOMUNIKAT nr 1 KOMISJI WYBORCZEJ CMKP

W Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie odbędą się wybory Dyrektora CMKP oraz Zastępcy Dyrektora ds. klinicznych i Zastępcy Dyrektora ds. naukowych i dydaktycznych, na kadencję 2016-2020, wg. poniższego harmonogramu:

 1. Wybory do Kolegium Elektorów w grupach:
  1. pracowników administracyjnych CMKP (wybór 3 Elektorów) – 23 marca 2016 r. – godz. 9.00, zebranie wyborcze odbędzie się w siedzibie CMKP przy ul. Marymonckiej 99/103 w Warszawie;
  2. nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego (wybór 7 Elektorów) – 23 marca 2016 r. – godz. 13.30, zebranie wyborcze odbędzie się w siedzibie SPSK  prof. W. Orłowskiego CMKP przy ul. Czerniakowskiej 231 w Warszawie;
  3. nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, zatrudnionych w CMKP jako podstawowym miejscu pracy (wybór 35 Elektorów) – 30 marca 2016 r. godz. 11.00 – zebranie wyborcze (zgłaszanie kandydatów na Elektorów) przed posiedzeniem Rady Naukowej, głosowanie po przygotowaniu kart wyborczych w przerwie posiedzenia Rady Naukowej; zebranie wyborcze odbędzie się w siedzibie CMKP przy ul. Marymonckiej 99/103 w Warszawie;
  4. przedstawicieli uczestników studiów doktoranckich (wybór 5 elektorów) – dokonuje Samorząd Doktorantów CMKP na podstawie opracowanych przez siebie zasad
   i przedstawi Przewodniczącemu Komisji Wyborczej w terminie do 31 marca 2016 r.
 2. Zgłaszanie kandydatów na Dyrektora CMKP do Przewodniczącego Komisji Wyborczej – do 20 kwietnia 2016 r.
 3. Wybory Dyrektora CMKP – 27 kwietnia 2016 r. godz. 11.00 – przed posiedzeniem Rady Naukowej, zebranie wyborcze odbędzie się w siedzibie CMKP przy ul. Marymonckiej 99/103 w Warszawie.
 4. Wybory Zastępcy Dyrektora ds. klinicznych oraz Zastępcy Dyrektora ds. naukowych i dydaktycznych – 25 maja 2016 r. godz. 11.00 – przed posiedzeniem Rady Naukowej, zebranie wyborcze odbędzie się w siedzibie CMKP przy ul. Marymonckiej 99/103 w Warszawie.

Szczegółowe informacje na temat wyborów przekazywane będą w odrębnych komunikatach i pismach Komisji Wyborczej.

Komunikat nr 1 Komisji Wyborczej CMKP

 


 

KOMUNIKAT nr 2 KOMISJI WYBORCZEJ CMKP

W związku ze zbliżającymi się wyborami Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego oraz Zastępcy Dyrektora ds. klinicznych i Zastępcy Dyrektora ds. naukowych i dydaktycznych, którzy będą pełnili funkcję w okresie od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2020 r. zamieszczam poniżej podstawowe informacje dotyczące wyborów wraz ze szczegółowym harmonogramem ich przeprowadzenia.

Uprzejmie proszę wszystkich pracowników oraz doktorantów CMKP o zaznajomienie się z niniejszą informacją i harmonogramem oraz uczestnictwo w zebraniach wyborczych do Kolegium Elektorów w odpowiednich grupach.

Wybory są tajne

W skład Kolegium Elektorów dokonujących wyboru Dyrektora CMKP i jego Zastępców wchodzi 50 osób (wybieranych w grupach):

 1. przedstawiciele nauczycieli akademickich posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego zatrudnieni w CMKP jako podstawowym miejscu pracy, w liczbie 35 osób;
 2. przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich, w liczbie 7 osób;
 3. przedstawiciele pozostałych pracowników CMKP, w liczbie 3 osób;
 4. przedstawiciele uczestników studiów doktoranckich, w liczbie 5 osób – wyboru dokonuje Samorząd Doktorantów CMKP na podstawie opracowanych przez siebie zasad.

Czynne prawo wyborcze podczas zebrań wyborczych prowadzonych odrębnie w grupach określonych powyżej przysługuje odpowiednio nauczycielom akademickim zatrudnionym w CMKP, jako podstawowym miejscu pracy, pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi, bez względu na wymiar czasu pracy, doktorantom.

Bierne prawo wyborcze w poszczególnych grupach określonych powyżej przysługuje odpowiednio nauczycielom akademickim zatrudnionym w CMKP, jako podstawowym miejscu pracy, którzy nie ukończyli sześćdziesiątego siódmego roku życia, a w przypadku osób posiadających tytuł profesora – siedemdziesiątego roku życia, pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi, zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, doktorantom.

Wszyscy uczestnicy zebrania mają prawo zgłaszania kandydatów do Kolegium Elektorów. Kandydatów można zgłaszać pisemnie na ręce osoby prowadzącej zebranie. Dla prawidłowości zgłoszenia potrzebna jest zgoda kandydata zgłoszona na piśmie lub ustnie do protokołu. W przypadku nieobecności kandydata na zebraniu potrzebna jest zgoda pisemna.

Za wybranych do Kolegium Elektorów uważa się kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów. W przypadku uzyskania tej samej liczby głosów przez kandydatów, z których tylko jeden może wejść w skład Kolegium, o wyborze decyduje dodatkowe głosowanie.

Każdy Elektor może zgłaszać kandydata na Dyrektora CMKP w terminie do dnia 20 kwietnia 2016 r. (środa). Wymagane jest zgłoszenie pisemne z pisemną zgodą kandydata.

Kandydatem na Dyrektora CMKP może być nauczyciel akademicki, posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego, który w roku przeprowadzania wyborów nie ukończył sześćdziesiątego siódmego roku życia, a w przypadku osób posiadających tytuł profesora – siedemdziesiątego roku życia.

Zgłoszenia należy składać bezpośrednio na ręce Przewodniczącego Komisji Wyborczej Pana Prof. dr hab. n. med. Wojciecha Zgliczyńskiego – (Klinika Endokrynologii CMKP, Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki, ul. Cegłowska 80, Warszawa) lub w zaklejonych kopertach, oznaczonych „Wybory Dyrektora CMKP 2016” do Działu Spraw Osobowych i Płac CMKP, ul. Marymoncka 99/103, Warszawa, pokój 124.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) – rozdział 2;
 • Statut Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego nadany Zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 października 2012 r. w sprawie nadania statutu Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (Dz. Urz. MZ z dnia 31 października 2012 r. poz. 79);
 • Regulamin Wyborów w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego stanowiący załącznik do Uchwały Rady Naukowej nr 4552 podjętej w dniu 22 maja 2013 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wyborów w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, wprowadzony Zarządzeniem Nr 54/13 Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie Regulaminu Wyborów w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego (z późn. zm. – Zarządzenie Nr 97/2014 Dyrektora Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu Wyborów w CMKP).

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM WYBORÓW W CMKP

 1. Wybory do Kolegium Elektorów w grupach:
  1. pracowników administracyjnych CMKP (wybór 3 Elektorów) – 23 marca 2016 r. – godz. 9.00, zebranie wyborcze odbędzie się w siedzibie CMKP przy ul. Marymonckiej 99/103 w Warszawie, sala nr 9;
  2. nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego (wybór 7 Elektorów) – 23 marca 2016 r. – godz. 13.30, zebranie wyborcze odbędzie się w siedzibie SPSK im. prof. W. Orłowskiego CMKP przy ul. Czerniakowskiej 231 w Warszawie, duża sala – aula Szpitala – budynek A, I piętro;
  3. nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, zatrudnionych w CMKP jako podstawowym miejscu pracy (wybór 35 Elektorów) – 30 marca 2016 r. godz. 11.00 – zebranie wyborcze (zgłaszanie kandydatów na Elektorów) przed posiedzeniem Rady Naukowej, głosowanie po przygotowaniu kart wyborczych w przerwie posiedzenia Rady Naukowej; zebranie wyborcze odbędzie się w siedzibie CMKP przy ul. Marymonckiej 99/103 w Warszawie, sala Rady Naukowej;
  4. przedstawicieli uczestników studiów doktoranckich (wybór 5 elektorów) – dokonuje Samorząd Doktorantów CMKP na podstawie opracowanych przez siebie zasad
   i przedstawi Przewodniczącemu Komisji Wyborczej w terminie do 31 marca 2016 r.
 2. Zgłaszanie kandydatów na Dyrektora CMKP do Przewodniczącego Komisji Wyborczej – do 20 kwietnia 2016 r.
 3. Wybory Dyrektora CMKP – 27 kwietnia 2016 r. godz. 11.00 – przed posiedzeniem Rady Naukowej, zebranie wyborcze odbędzie się w siedzibie CMKP przy ul. Marymonckiej 99/103 w Warszawie.
 4. Wybory Zastępcy Dyrektora ds. klinicznych oraz Zastępcy Dyrektora ds. naukowych i dydaktycznych – 25 maja 2016 r. godz. 11.00 – przed posiedzeniem Rady Naukowej, zebranie wyborcze odbędzie się w siedzibie CMKP przy ul. Marymonckiej 99/103 w Warszawie.

Komunikat nr 2 Komisji Wyborczej CMKP

 


 

KOMUNIKAT nr 3 KOMISJI WYBORCZEJ CMKP

W związku z wyborami Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego na kadencję 2016-2020, uprzejmie informuję, że w dniu 30 marca 2016 roku, bezpośrednio po posiedzeniu Rady Naukowej CMKP (tj. około godziny 13:00 – 13:15) osoby rozważające kandydowanie do pełnienia funkcji Dyrektora CMKP w kadencji 2016-2020, będą miały możliwość zaprezentowania się przed Kolegium Elektorów CMKP.

Zgłoszenia do zaprezentowania się przed Kolegium Elektorów nie są równoznaczne ze zgłoszeniem kandydata na stanowisko Dyrektora, o którym mowa w § 19 ust. 2 i 3 Regulaminu Wyborów w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z tej możliwości uprzejmie proszę o wcześniejszy kontakt ze mną.

Przewodniczący Komisji Wyborczej, prof. dr hab. n. med. Wojciech Zgliczyński

Komunikat nr 3 Komisji Wyborczej CMKP

 


 

KOMUNIKAT nr 4 KOMISJI WYBORCZEJ CMKP

W związku z wyborami Dyrektora CMKP oraz Zastępcy Dyrektora ds. klinicznych i Zastępcy Dyrektora ds. dydaktycznych i naukowych na kadencję 2016-2020, podczas wyborów do Kolegium Elektorów z grona pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w dniu 23 marca 2016 r.,

w wyniku tajnego głosowania na Elektorów zostali wybrani:

 1. Anna Piwowarczyk
 2. Dorota Czubczenko
 3. Piotr Werżanowski

Przewodniczący Komisji Wyborczej, prof. dr hab. n. med. Wojciech Zgliczyński

Komunikat nr 4 Komisji Wyborczej CMKP

 


 

KOMUNIKAT nr 5 KOMISJI WYBORCZEJ CMKP

W związku z wyborami Dyrektora CMKP oraz Zastępcy Dyrektora ds. klinicznych i Zastępcy Dyrektora ds. dydaktycznych i naukowych na kadencję 2016-2020, podczas wyborów do Kolegium Elektorów z grona nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego w dniu 23 marca 2016 r.,

w wyniku tajnego głosowania na Elektorów zostali wybrani:

 1. Marcin Złotorowicz
 2. Tomasz Bużański
 3. Andrzej Sionek
 4. Michał Wąsowski
 5. Ada Sawicka
 6. Marcin Obrębski
 7. Adam Czwojdziński

Przewodniczący Komisji Wyborczej, prof. dr hab. n. med. Wojciech Zgliczyński

Komunikat nr 5 Komisji Wyborczej CMKP

 


 

KOMUNIKAT nr 6 KOMISJI WYBORCZEJ CMKP

W związku z wyborami Dyrektora CMKP oraz Zastępcy Dyrektora ds. klinicznych i Zastępcy Dyrektora ds. dydaktycznych i naukowych na kadencję 2016-2020, podczas wyborów do Kolegium Elektorów z grona uczestników studiów doktoranckich w dniu 23 marca 2016 r.,

w wyniku tajnego głosowania na Elektorów zostali wybrani:

 1. Michał Kretowicz
 2. Karolina Nowak
 3. Katarzyna Rodzik
 4. Marcin Błoński
 5. Kamil Kołodziejczyk

Przewodniczący Komisji Wyborczej, prof. dr hab. n. med. Wojciech Zgliczyński

Komunikat nr 6 Komisji Wyborczej CMKP

 


 

KOMUNIKAT nr 7 KOMISJI WYBORCZEJ CMKP

W związku z wyborami Dyrektora CMKP oraz Zastępcy Dyrektora ds. klinicznych i Zastępcy Dyrektora ds. dydaktycznych i naukowych na kadencję 2016-2020, podczas wyborów do Kolegium Elektorów z grona nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego w dniu 30 marca 2016 r.,

w wyniku tajnego głosowania na Elektorów zostali wybrani:

 1. Reguła Jarosław
 2. Budaj Andrzej Jacek
 3. Bik Wojciech
 4. Torbicki Adam Ryszard
 5. Zgliczyński Wojciech Stanisław
 6. Mackiewicz Urszula
 7. Gellert Ryszard
 8. Kułakowski Piotr Krzysztof
 9. Ostrowski Jerzy Zygmunt
 10. Hennig Ewa Elżbieta
 11. Jackowska Teresa Dorota
 12. Dębski Romuald Stanisław
 13. Jędrzejczak Joanna Ewa
 14. Madycki Grzegorz Zbigniew
 15. Staszkiewicz Walerian
 16. Ząbek Mirosław
 17. Bednarz Bronisław
 18. Pieńkowski Tadeusz Jan
 19. Czubak Jarosław Bogdan
 20. Fiszer Urszula
 21. Tarnowski Wiesław
 22. Czarnocka Barbara Michalina
 23. Dobruch Jakub Tomasz
 24. Jaxa-Chamiec Tomasz
 25. Noszczyk Bartłomiej Henryk
 26. Mączewski Michał Maria
 27. Bednarek-Papierska Lucyna Barbara
 28. Walecki Jerzy
 29. Gietka-Czernel Małgorzata Maria
 30. Polkowski Marcin
 31. Grabska-Liberek Iwona Irena
 32. Marczyński Wojciech Józef
 33. Pomianowski Stanisław
 34. Pirożyński Michał Paweł
 35. Kurzyna Marcin

Przewodniczący Komisji Wyborczej, prof. dr hab. n. med. Wojciech Zgliczyński

Komunikat nr 7 Komisji Wyborczej CMKP

 


 

KOMUNIKAT nr 8 KOMISJI WYBORCZEJ CMKP

W związku z zakończeniem w CMKP procedury wyborów do Kolegium Elektorów, dokonującego wyboru Dyrektora CMKP oraz Zastępcy Dyrektora ds. klinicznych i Zastępcy Dyrektora ds. dydaktycznych i naukowych na kadencję 2016-2020, publikuję zeskanowane protokoły komisji skrutacyjnych z ww. wyborów w poszczególnych grupach wyborczych.

Przewodniczący Komisji Wyborczej, prof. dr hab. n. med. Wojciech Zgliczyński

1. Protokół Komisji skrutacyjnej z wyborów przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi do Kolegium Elektorów z dnia 23 marca 2016 r.

2. Protokół Komisji skrutacyjnej z wyborów przedstawicieli uczestników studiów doktoranckich do Kolegium Elektorów z dnia 23 marca 2016 r.

3. Protokół Komisji skrutacyjnej z wyborów przedstawicieli nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego do Kolegium Elektorów z dnia 23 marca 2016 r.

4. Protokół Komisji skrutacyjnej z wyborów przedstawicieli nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego do Kolegium Elektorów z dnia 30 marca 2016 r.

 


 

KOMUNIKAT nr 9 KOMISJI WYBORCZEJ CMKP

W związku z upływem terminu zgłaszania kandydatów na Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego na kadencję 2016-2020, działając zgodnie z § 19 ust. 3 Regulaminu Wyborów w CMKP, informuję, że w terminie wskazanym ww. Regulaminie, do Przewodniczącego Komisji Wyborczej wpłynęły dwa ważne zgłoszenia kandydatów.

Jako kandydaci zgłoszeni zostali:

 • dr hab. n. med. Jarosław Czubak, prof. nadzw. w CMKP
 • prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert.

Przewodniczący Komisji Wyborczej, prof. dr hab. n. med. Wojciech Zgliczyński

Komunikat nr 9 Komisji Wyborczej CMKP

 


 

KOMUNIKAT nr 10 KOMISJI WYBORCZEJ CMKP

W dniu 27 kwietnia 2016 r. Kolegium Elektorów dokonało wyboru Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego na kadencję od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2020 r.

Dyrektorem Elektem wybrany został Pan prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert – Kierownik Studium Kliniczno-Dydaktycznego CMKP, Kierownik Kliniki Nefrologii i Chorób Wewnętrznych CMKP.

Przewodniczący Komisji Wyborczej, prof. dr hab. n. med. Wojciech Zgliczyński

Komunikat nr 10 Komisji Wyborczej CMKP

 


 

KOMUNIKAT nr 11 KOMISJI WYBORCZEJ CMKP

W dniu 25 maja 2016 r. Kolegium Elektorów w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego dokonało wyboru Zastępcy Dyrektora ds. dydaktycznych i naukowych oraz Zastępcy Dyrektora ds. klinicznych na kadencję od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2020 r.

Zastępcą Dyrektora ds. dydaktycznych i naukowych wybrany został Pan dr hab. n. med. Wojciech Bik, prof. CMKP.

Zastępcą Dyrektora ds. klinicznych wybrany został Pan prof. dr hab. n. med. Wojciech Zgliczyński.

Przewodnicząca Komisji Wyborczej Dr hab. n. med. Urszula Mackiewicz

Komunikat nr 11 Komisji Wyborczej CMKP