Dział Zamówień Publicznych

Zapraszamy do zapoznania się z postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego prowadzanymi przez CMKP.

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczęte po 18 października 2018 r.  dostępne są na platformie zakupowej pod adresem https://cmkp.eb2b.com.pl.

Warunkiem przystąpienia do postępowań prowadzonych przez CMKP jest posiadanie przez Wykonawcę aktywnego konta użytkownika na platformie zakupowej eB2B. Rejestracji można dokonać pod adresem: https://cmkp.eb2b.com.pl/contractor-registration.html. Rejestracja oraz korzystanie z platformy jest bezpłatne.

Instrukcja korzystania z platformy zakupowej dostępna jest pod adresem: https://cmkp.eb2b.com.pl/cms-directory.html/regulations.

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczęte przed 18 października  2018 r. oraz zamówienia niepodlegające przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych i postępowania na usługi społeczne prowadzone zgodnie z art. 138o ustawy Pzp  dostępne są na niniejszej stronie po wybraniu odpowiedniej zakładki z listy tematów na dole strony.

 

Ważne informacje dla Wykonawców:

W postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości przekraczającej tzw. „progi unijne” wszczętych od dnia 18 października 2018 r. oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz JEDZ muszą zostać sporządzone, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym  oraz składane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Ważne informacje dla pracowników CMKP:

W treści Wniosku o wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia publicznego Jednostka merytoryczna zobowiązana jest określić rodzaj zamówienia, z uwzględnieniem podziału na usługi, dostawy i roboty budowlane, wśród których wyróżniono kategorie, które należy rozumieć zgodnie z poniższymi definicjami:

 • środki trwałe – rzeczowe aktywa trwałe, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż jeden rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby CMKP, których wartość jednostkowa przekracza 500,00 złotych;
 • aparatura naukowo-badawcza – zestawy urządzeń badawczych, pomiarowych lub laboratoryjnych o małym stopniu uniwersalności i wysokich parametrach technicznych (zazwyczaj wyższych o kilka rzędów dokładności pomiaru w stosunku do typowej aparatury stosowanej dla celów produkcyjnych lub eksploatacyjnych), z wyłączeniem sprzętu komputerowego i innych urządzeń niewykorzystywanych bezpośrednio do realizacji prac B+R;
 • WNiP – wartości niematerialne i prawne, np. oprogramowanie, autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje.

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych od dnia 1 stycznia 2020 r. średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,2693.

Próg stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych odpowiadający wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro wynosi aktualnie 128 079,00 złotych.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskie od dnia 1 stycznia 2020 r. ogłoszenia dotyczące zamówień publicznych przekazuje się Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, jeżeli wartość zamówień jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty, tzw. „progi unijne”:

1) 139 000 euro (593 433,- złotych) – dla dostaw i usług (innych niż usługi społeczne);

2) 750 000 euro (3 201 975,- złotych) – dla usług społecznych;

3) 5 350 000 euro (22 840 755,- złotych) – dla robót budowlanych.

Przydatne materiały udostępnione na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych:

 1. Aktualny tekst ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  oraz aktów wykonawczych
 2. Rekomendacje Prezesa UZP dotyczące udzielania zamówień publicznych na dostawę zestawów komputerowych
 3. Zalecenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dotyczące stosowania „klauzul społecznych” w zamówieniach publicznych
 4. Wytyczne przyjęte przez Komitet Stały Rady Ministrów w dniu 18 listopada 2010 r., dotyczące interpretacji przesłanek pozwalających na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę
 5. Rekomendacje Prezesa UZP dotyczące udzielania zamówień publicznych na systemy informatyczne
 6. Dobre praktyki w zakresie społecznych zamówień publicznych.
 7. Dobre praktyki w zakresie zielonych zamówień publicznych
 8. Dobre praktyki w zakresie pozacenowych kryteriów oceny ofert
 9. Dobre praktyki w branży IT
 10. Dobre praktyki w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych

 

Lista tematów