Dział Księgowości

I. Do podstawowych zadań Działu Księgowości należy:

 1. prowadzenie ksiąg rachunkowych w ujęciu analitycznym i syntetycznym na podstawie dowodów księgowych, zgodnie z zakładowym planem kont (dekretowanie dowodów księgowych i ich ewidencja), w sposób umożliwiający terminowe sporządzenie sprawozdań finansowych i deklaracji podatkowych, w tym:
  • ewidencja przychodów i analiza dowodów dokumentujących przychody w zakresie ich zgodności z decyzjami, umowami, wewnętrznymi zarządzeniami i innymi dokumentami,
  • ewidencja kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym (w podziale na poszczególne rodzaje działalności), w tym kosztów prac naukowo-badawczych,
  • ewidencja dla celów podatku VAT (rejestry sprzedaży i zakupu),
  • ewidencja rozliczeń z tytułu niedoborów, szkód i nadwyżek inwentaryzacyjnych,
  • analiza kont rozrachunkowych, ustalanie zgodności sald, współudział w windykacji należności (w tym: naliczanie odsetek za zwłokę w zapłacie należności, współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi CMKP w zakresie rozliczeń pracowniczych),
  • ewidencja i analiza funduszy (w tym zasadniczego) jednostki oraz rozliczeń międzyokresowych,
  • ewidencja i analiza stanu rachunków bankowych (w tym kontrola prawidłowości refundacji środków pieniężnych),
  • ustalanie wyniku finansowego jednostki (przeniesienie kosztów i przychodów na koniec roku obrotowego)
 2. prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) i aparatury naukowo-badawczej CMKP w podziale na jednostki organizacyjne oraz osoby materialnie odpowiedzialne, w tym:
  • wprowadzanie i ustalanie stawek amortyzacyjnych w uzgodnieniu z właściwymi jednostkami merytorycznymi oraz naliczanie amortyzacji i umorzenia środków trwałych i WNiP
  • tworzenie not księgowych w zakresie zmian w majątku trwałym,
  • rozliczanie nakładów na wytworzenie i zakup środków trwałych w podziale na zadania inwestycyjne i źródła finansowania,
  • okresowe informowanie jednostek organizacyjnych CMKP o zwiększeniach i zmniejszeniach stanu ich majątku trwałego,
  • ewidencja i analiza obcych składników majątku trwałego,
  • ewidencja i analiza składników majątku trwałego i aparatury naukowo-badawczej – przeznaczonych do fizycznej likwidacji
 3. sporządzanie sprawozdawczości, wynikającej z ustaw: o rachunkowości, finansach publicznych i statystyce publicznej, w tym:
  • roczne sprawozdanie finansowe (wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz dodatkowe informacje i objaśnienia)
  • sprawozdania do GUS (F01/S, F03)
  • sprawozdania do MZ (Rb-N, Rb-Z, Rb-UN, Rb-UZ)
 4. przekazywanie danych księgowych do sprawozdawczości, sporządzanej przez inne jednostki organizacyjne CMKP;
 5. obsługa audytów wewnętrznych i kontroli zewnętrznych w zakresie przygotowania dokumentów księgowych i danych wynikających z ksiąg rachunkowych;
 6. współudział przy opracowywaniu i aktualizacji regulacji wewnętrznych, dotyczących w szczególności rachunkowości (Polityka rachunkowości);
 7. archiwizacja dokumentów księgowych zgodnie z wewnętrznymi procedurami.

II. Dział księgowości podlega kwestorowi.

 • Pracownicy Działu Księgowości

  mgr Katarzyna Król – Kierownik Działu
  tel. 22-5693-731
  e-mail: katarzyna.krol@cmkp.edu.pl
  pokój 113

  mgr Agnieszka Bełbot – Z-ca Kierownika Działu
  tel. 22-5693-735
  e-mail: agnieszka.belbot@cmkp.edu.pl
  pokój 113

  mgr Renata Baranowska – Specjalista
  tel. 22-5693-738
  e-mail: renata.baranowska@cmkp.edu.pl
  pokój 107

  mgr Anna Słomiany – Specjalista
  tel. 22-5693-733
  e-mail: anna.slomiany@cmkp.edu.pl
  pokój 107

  mgr Danuta Dłuska – Specjalista
  tel. 22-5693-878
  e-mail: danuta.dluska@cmkp.edu.pl
  pokój 107

  Iwona Rudolf – Specjalista
  tel. 22-5693-734
  e-mail: iwona.rudolf@cmkp.edu.pl
  pokój 117