Dział Finansowy

I. Do podstawowych zadań Działu Finansowego należy:

  1. współpraca w przygotowywaniu planu rzeczowo-finansowego, analiza jego wykonania i kontrola wstępna zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem rzeczowo-finansowym; rezerwacja i potwierdzanie dostępności środków oraz rozliczanie rezerwowanych kwot,
  2. prawidłowe organizowanie gospodarki finansowej CMKP, w tym w szczególności:
    • zapewnienie obsługi bankowej i bieżąca współpraca z bankiem obsługującym CMKP,
    • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
    • kontrola terminowego regulowania zobowiązań (w tym zobowiązań publiczno-prawnych),
    • analiza dokonywanych wpłat na rachunki bankowe,
    • prowadzenie obsługi kasowej i nadzór nad kasami fiskalnymi; okresowa inwentaryzacja środków pieniężnych w kasach,
  3. wystawianie faktur w zakresie nie objętym obowiązkami innych działów oraz wystawianie dowodów wewnętrznych dotyczących wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów i importu usług,
  4. wystawianie not korygujących oraz not księgowych uznaniowych i obciążeniowych,
  5. prowadzenie rejestru faktur i innych dokumentów finansowych gotówkowych i bezgotówkowych,
  6. kontrola dokumentów pod względem formalno-rachunkowym,
  7. rozliczanie zaliczek i delegacji krajowych i zagranicznych oraz kontrola terminowości rozliczania pobranych zaliczek,
  8. współpraca w zakresie rozliczania kosztów i przychodów prac naukowo-badawczych i sprawozdawczości w tym zakresie,
  9. sprawozdania, informacje do MNiSW, GUS; deklaracje VAT-UE, NIP-2 do Urzędu Skarbowego,
  10. naliczanie odsetek z tytułu kar umownych i rozliczanie odsetek bankowych od wpłaconych kwot wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umów,
  11. przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych oraz ich aktualizacja w zakresie właściwości działu.

II. Dział Finansowy podlega Kwestorowi

  • Pracownicy Działu Finansowego

    mgr Agnieszka Jakubowska – Kierownik Działu
    tel. 22 56 93 721
    e-mail: agnieszka.jakubowska@cmkp.edu.pl
    pokój 112

    mgr Beata Radomska – Zastępca Kierownika Działu
    tel. 22 56 93 732
    e-mail: beata.radomska@cmkp.edu.pl
    pokój: 112

    Monika Domańska – Specjalista
    tel. 22 56 93 737
    e-mail: monika.domanska@cmkp.edu.pl
    pokój: 115

    mgr Monika Madej – Specjalista
    tel. 22 56 93 724
    e-mail: monika.madej@cmkp.edu.pl
    pokój: 114

    Beata Makowska – Specjalista ds. rozliczeń prac naukowo-badawczych
    tel. 22 56 93 724
    e-mail: beata.makowska@cmkp.edu.pl
    pokój: 114

    Dorota Nowakowska-Wancerz – Specjalista-Kasjer
    tel. 22 5693-728 lub -726 (kasa)
    e-mail: dorota.nowakowska@cmkp.edu.pl
    pokój: 114 lub 30 (kasa)

    mgr Edyta Miluć – Specjalista
    tel. 22 5693-727
    e-mail:edyta.miluc@cmkp.edu.pl
    pok. 112

    Mateusz Zaim – Referent
    tel. 22 5693-880
    e-mail: mateusz.zaim@cmkp.edu.pl
    pok. 115