Dział Finansowy

I. Do podstawowych zadań Działu Finansowego należy:

 1. współpraca w przygotowywaniu planu rzeczowo-finansowego, analiza jego wykonania i kontrola wstępna zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem rzeczowo-finansowym; rezerwacja i potwierdzanie dostępności środków oraz rozliczanie rezerwowanych kwot,
 2. prawidłowe organizowanie gospodarki finansowej CMKP, w tym w szczególności:
  • zapewnienie obsługi bankowej i bieżąca współpraca z bankiem obsługującym CMKP,
  • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
  • kontrola terminowego regulowania zobowiązań (w tym zobowiązań publiczno-prawnych),
  • analiza dokonywanych wpłat na rachunki bankowe,
  • prowadzenie obsługi kasowej i nadzór nad kasami fiskalnymi; okresowa inwentaryzacja środków pieniężnych w kasach,
 3. wystawianie faktur w zakresie nie objętym obowiązkami innych działów oraz wystawianie dowodów wewnętrznych dotyczących wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów i importu usług,
 4. wystawianie not korygujących oraz not księgowych uznaniowych i obciążeniowych,
 5. prowadzenie rejestru faktur i innych dokumentów finansowych gotówkowych i bezgotówkowych,
 6. kontrola dokumentów pod względem formalno-rachunkowym,
 7. rozliczanie zaliczek i delegacji krajowych i zagranicznych oraz kontrola terminowości rozliczania pobranych zaliczek,
 8. współpraca w zakresie rozliczania kosztów i przychodów prac naukowo-badawczych i sprawozdawczości w tym zakresie,
 9. sprawozdania, informacje do MNiSW, GUS; deklaracje VAT-UE, NIP-2 do Urzędu Skarbowego,
 10. naliczanie odsetek z tytułu kar umownych i rozliczanie odsetek bankowych od wpłaconych kwot wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umów,
 11. przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych oraz ich aktualizacja w zakresie właściwości działu.

II. Dział Finansowy podlega Kwestorowi

 • Pracownicy Działu Finansowego

  mgr Agnieszka Jakubowska – Kierownik Działu
  tel. 22 56 93 721
  e-mail: agnieszka.jakubowska@cmkp.edu.pl
  pokój 112

  mgr Beata Radomska – Zastępca Kierownika Działu
  tel. 22 56 93 732
  e-mail: beata.radomska@cmkp.edu.pl
  pokój: 112

  Monika Domańska – Specjalista
  tel. 22 56 93 737
  e-mail: monika.domanska@cmkp.edu.pl
  pokój: 115

  mgr Monika Madej – Specjalista
  tel. 22 56 93 724
  e-mail: monika.madej@cmkp.edu.pl
  pokój: 114

  Beata Makowska – Specjalista ds. rozliczeń prac naukowo-badawczych
  tel. 22 56 93 724
  e-mail: beata.makowska@cmkp.edu.pl
  pokój: 114

  Dorota Nowakowska-Wancerz – Specjalista-Kasjer
  tel. 22 5693-728 lub -726 (kasa)
  e-mail: dorota.nowakowska@cmkp.edu.pl
  pokój: 114 lub 30 (kasa)

  mgr Edyta Miluć – Specjalista
  tel. 22 5693-727
  e-mail:edyta.miluc@cmkp.edu.pl
  pok. 112

  Mateusz Zaim – Referent
  tel. 22 5693-880
  e-mail: mateusz.zaim@cmkp.edu.pl
  pok. 115