Biuro Uznawania Kwalifikacji

Biuro Uznawania Kwalifikacji realizuje zadania CMKP w zakresie uznawania kwalifikacji zawodowych lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów, fizjoterapeutów, diagnostów laboratoryjnych oraz innych osób z wyższym wykształceniem mającym zastosowanie w ochronie zdrowia.

Do podstawowych zadań Biura należy:

 1. prowadzenie działań związanych z przygotowaniem wniosków dyrektora CMKP o uznanie przez Ministra Zdrowia tytułu specjalisty uzyskanego za granicą w dziedzinach lekarskich, lekarsko-dentystycznych, farmaceutycznych, diagnostycznych oraz mających zastosowanie w ochronie zdrowia – za równoważny z tytułem specjalisty w Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. prowadzenie działań związanych z wydaniem opinii dyrektora CMKP w sprawie uznania przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów tytułu specjalisty w dziedzinie fizjoterapii uzyskanego za granicą za równoważny z tytułem specjalisty obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. prowadzenie działań związanych z przygotowaniem wniosków dyrektora CMKP o uznanie przez Ministra Zdrowia do specjalizacji – staży i kursów odbytych za granicą lub w kraju przed rozpoczęciem specjalizacji lub za granicą w trakcie specjalizacji, w dziedzinach lekarskich i lekarsko-dentystycznych;
 4. prowadzenie działań związanych z przygotowaniem wniosków dyrektora CMKP o uznanie przez Ministra Zdrowia dorobku naukowego i/lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem elementów programu specjalizacji w dziedzinach lekarskich oraz dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia;
 5. prowadzenie działań związanych z wydaniem przez dyrektora CMKP zgody na przystąpienie do specjalizacji, w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, przez osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych na kierunku innym niż wymagany obowiązującymi przepisami;
 6. prowadzenie działań związanych z przygotowaniem wniosków dyrektora CMKP o uznanie przez Ministra Zdrowia dorobku naukowego i zawodowego lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, diagnosty laboratoryjnego oraz osoby z wyższym wykształceniem mającym zastosowanie w ochronie zdrowia, za równoważny z realizacją programu specjalizacji w nowych dziedzinach medycyny, nieobjętych dotychczasowym systemem szkolenia specjalizacyjnego;
 7. prowadzenie działań związanych z wydawaniem przez dyrektora CMKP decyzji w sprawie uznania lekarzowi i lekarzowi dentyście staży i kursów odbytych za granicą lub w kraju, przed rozpoczęciem specjalizacji, za równoważne ze zrealizowaniem elementów programu specjalizacji i ewentualnego skrócenia okresu odbywanego szkolenia lub uznania staży i kursów zrealizowanych za granicą w trakcie specjalizacji za równoważne ze zrealizowaniem części programu specjalizacji;
 8. prowadzenie działań związanych z wydawaniem przez dyrektora CMKP decyzji w sprawie skrócenia okresu odbywanego szkolenia specjalizacyjnego diagnosty laboratoryjnego, farmaceuty, fizjoterapeuty oraz decyzji w sprawie obniżenia wymiaru godzin szkolenia specjalizacyjnego osoby odbywającej szkolenie specjalizacyjne w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia;
 9. prowadzenie działań związanych z wydawaniem przez dyrektora CMKP decyzji w sprawie uznania lekarzowi, fizjoterapeucie, posiadającemu stopień naukowy doktora habilitowanego, dorobku naukowego i zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem w części lub w całości programu specjalizacji;
 10. ustalanie składów, powoływanie i organizacja pracy zespołów ekspertów opiniujących sprawy prowadzone w Biurze;
 11. obsługa administracyjno-finansowa zespołów ekspertów, przygotowywanie dokumentacji finansowej związanej z pracami ekspertów, rozliczanie posiedzeń zespołów ekspertów w dziedzinach lekarskich, lekarsko-dentystycznych, diagnostyki laboratoryjnej, farmaceutycznych, fizjoterapii oraz dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia;
 12. ustalanie na wniosek lekarzy ocen średnich uzyskanych na egzaminach drugiego stopnia;
 13. organizacja pracy i zapewnienie obsługi administracyjnej dwóch stałych komisji Ministra Zdrowia do spraw opiniowania wniosków lekarzy oraz lekarzy dentystów w sprawie uznania stażu podyplomowego odbytego za granicą za równoważny z obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej;
 14. zapewnienie obsługi administracyjno-organizacyjnej Komisji Rady Naukowej CMKP ds. Nagród;
 15. prowadzenie korespondencji związanej z wyznaczaniem przedstawicieli CMKP do udziału w państwowych komisjach egzaminacyjnych przeprowadzających egzaminy specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych;