Dział Spraw Osobowych i Płac

Do podstawowych zadań Działu Spraw Osobowych i Płac należy:

 1. planowanie funduszu płac, z wyodrębnieniem niezbędnych części tego funduszu;
 2. planowanie pochodnych od funduszu płac, w tym odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
 3. planowanie potrzeb kadrowych niezbędnych do realizowania zadań statutowych Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego;
 4. miesięczna analiza wykonania zatrudnienia i wydatkowania funduszu płac;
 5. obsługa administracyjna w zakresie spraw pracowniczych, w tym:
  • prowadzenie spraw osobowych: mianowania i umowy o pracę, awanse, przeniesienia, zwolnienia, delegacje krajowe
   i zagraniczne, skierowanie za granicę,
  • prowadzenie akt osobowych i ewidencji czasu pracy,
  • zgłaszanie, wyrejestrowywanie i nanoszenie zmian związanych z ubezpieczeniem społecznym pracowników
   i zleceniobiorców,
  • obsługa rekrutacji pracowników, w tym obsługa Komisji ds. Rozwoju Kadry Naukowej, konkursów poprzedzających mianowanie i zatrudnienie nauczycieli akademickich,
  • prowadzenie rejestru dodatkowego zatrudnienia nauczycieli akademickich oraz wydawanie nauczycielom akademickim zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia,
  • przygotowywanie wniosków o nadanie odznaczeń państwowych i resortowych,
  • obsługa umów rezydentów,
  • zapewnienie pracownikom świadczeń lekarza medycyny pracy,
  • archiwizowanie dokumentów kadrowych i współpraca z archiwum zakładowym;
 6. sporządzanie list płac wynikających ze stosunku pracy, umów zlecenia, umów o dzieło zawartych z pracownikami lub innymi osobami, w tym:
  • prawidłowe i terminowe rozliczenie z Urzędem Skarbowym podatku dochodowego od osób fizycznych (deklaracje PIT),
  • naliczenie i odprowadzenie składek ZUS oraz obliczanie innych obowiązujących obciążeń pracowniczych
   i dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia,
  • sporządzanie deklaracji dla Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
  • przygotowanie zaświadczeń o wynagrodzeniach pracowniczych,
  • sporządzanie list stypendiów dla uczestników studiów doktoranckich;
 7. gospodarowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w tym:
  • planowanie wydatków na poszczególne cele,
  • organizowanie opieki nad emerytami i rencistami Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego,
  • analiza prawidłowości spłat pożyczek,
  • prawidłowe i terminowe rozliczenie z Urzędem Skarbowym podatku dochodowego od osób fizycznych (deklaracje PIT)
   w zakresie świadczeń ZFŚS,
  • realizacja wydatków zgodnie z zatwierdzonym preliminarzem;
 8. współpraca ze związkami zawodowymi działającymi w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w zakresie spraw osobowych i funduszu świadczeń socjalnych;
 9. przygotowanie sprawozdawczości z zakresu zatrudnienia i płac;
 10. przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych i ich aktualizacji w zakresie spraw pracowniczych, płac
  i Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.