Programy UE

Projekty aktualnie realizowane w CMKP:

1. Projekt pt: „Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy, w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju, z wykorzystaniem technik symulacji endoskopowych”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Oś Priorytetowa IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3: Współpraca ponadnarodowa).

 

2. Projekt pt.: „Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Projekty zrealizowane przez CMKP w ramach środków strukturalnych UE w latach 2007-2016

1. „Kształcenie w ramach procesu specjalizacji lekarzy deficytowych specjalności tj. onkologów, kardiologów i lekarzy medycyny pracy” – projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt nr: POKL.02.03.02-00-004/08
Działanie: 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia
Okres realizacji: 20 stycznia 2007 – 30 czerwca 2015
Wartość projektu: 102 258 478, 05 PLN
Udział Unii Europejskiej: 85 %

2. ”Wsparcie systemu ratownictwa medycznego poprzez kształcenie zawodowe lekarzy, ratowników medyczny i dyspozytorów medycznych” – projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt nr:POKL.02.03.02-00-006/09
Działanie: 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia
Okres realizacji: 24 wrzesień 2009 – 30 czerwiec 2015
Wartość projektu: 35 534 180,09 PLN
Udział Unii Europejskiej: 85 %

3. ”Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej” – projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt nr: POKL.02.03.02-00-008/11-01
Działanie: 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia
Okres realizacji: 1 styczeń 2012 – 30 czerwiec 2015
Wartość projektu: 8 778 699 PLN
Udział Unii Europejskiej: 85 %

4. ”Innowacyjne metody wykorzystania komórek macierzystych w medycynie” – projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Projekt nr: POIG.01.01.02-00-109/09.
Działanie: 1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy
Nazwa beneficjenta: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie – koordynator: Prof. Mariusz. Z. Ratajczak
Konsorcjanci:
•    Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – koordynator: Prof. Józef Dulak
•    Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach – koordynator: Prof. Michał Tendera
•    Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie – koordynator: Prof. Jerzy Kawiak
•    Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie – koordynator: Prof. Leszek Kaczmarek
Okres realizacji: 1 kwietnia 2009 r. – 31 grudnia 2015 r.
Wartość projektu: 45.567.696,00 PLN w tym wydatki kwalifikowane 45.351.032,00 PLN, udział CMKP – 2 844 599 PLN
Udział Unii Europejskiej: 85 %

5. “Experimental population based platform to evaluate and monitor the effectiveness of screening colonoscopy: a population based comparative effectiveness study (PCSP, Polish Colonoscopy Screening Platform)” w ramach programu TEAM Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Okres realizacji: 1 lipca 2012 – 30 września 2015. Kierownik projektu: Prof. dr hab. n. med. J. Reguła. Wartość projektu: 1 699 000 PLN.

6. „Large-scale analysis of microRNA-dependent regulation of splicing factors and alternative splicing of tumor-associated genes in clear cell renal cell carcinoma (ccRCC)” w ramach programu POMOST Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Kierownik projektu: dr J. Bogusławska. Wartość projektu: 326 000 PLN.

7. “Involvement of oxidized nucleotides in oxidative stress signaling studied in cultured thyroid cells and thyroid cancer samples” w ramach programu POMOST Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Kierownik projektu: dr K. Arczewska. Wartość projektu: 268 000 PLN.