Dział Obsługi Działalności Naukowej i Współpracy z Zagranicą

 • Podstawowe zadania Działu Obsługi Działalności Naukowej i Współpracy z Zagranicą

  Do podstawowych zadań Działu Obsługi Działalności Naukowej i Współpracy z Zagranicą należy:

  1. w zakresie zadań związanych z działalnością naukową:

  a) organizacja i koordynacja spraw związanych z działalnością naukową Centrum Medycznego, w szczególności:

  • obsługa administracyjna spraw związanych z prowadzeniem programów i projektów badawczych, wynalazczością i ochroną patentową, pomoc w przygotowaniu wniosków, umów, aneksów, raportów, obsługa baz danych,
  • nadzór nad terminowością realizacji i rozliczeń programów i projektów badawczych,
  • organizacja i przeprowadzanie konkursów na finansowanie prac młodych badaczy,
  • kontrola formalna zgodności realizacji programów i projektów badawczych z wnioskami, umowami i decyzjami,
  • kompletowanie wniosku o przyznanie dotacji na utrzymanie potencjału badawczego oraz dotacji na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich Centrum Medycznego oraz raportu z wykorzystania tych środków;

  b) prowadzenie postępowań, dokumentacji i czynności związanych z nadawaniem stopni naukowych i tytułów naukowych, w szczególności:

  • przygotowywanie umów z recenzentami i członkami komisji habilitacyjnej,
  • zapewnienie sprawnego przepływu dokumentacji i informacji, w szczególności pomiędzy Kandydatem, Działem, Członkami Komisji ds. Stopni Naukowych, Przewodniczącym Rady Naukowej Centrum Medycznego, a także pomiędzy Centrum Medycznym a Centralną Komisją ds. Stopni i Tytułów Naukowych,
  • przygotowywanie dyplomów habilitacyjnych;

  c) obsługa systemów informacyjnych (POL-on, Baza Aparaturowa i inne) w zakresie prac naukowych oraz stopni i tytułów naukowych;

  d) zbieranie i opracowywanie danych do oceny parametrycznej jednostki;

  e) obsługa administracyjna Komisji ds. Badań Naukowych,

  2. w zakresie spraw związanych ze współpracą zagraniczną:

  • organizacja zagranicznych pobytów stażystów oraz stypendystów,
  • nawiązanie współpracy z uczelniami i organizacjami zagranicznymi oraz przygotowywanie dokumentacji potrzebnej do podpisywania umów,
  • prowadzenie dokumentacji związanej ze współpracą z zagranicznymi instytucjami naukowo-badawczymi i organizacjami międzynarodowymi w ramach zawartych przez Centrum Medyczne umów,
  • organizacja wymiany międzynarodowej kadry naukowej,
  • organizacja pobytu gości zagranicznych pracowników naukowych
  • opracowywanie materiałów informacyjnych dla  gości Centrum Medycznego,
  • nadzór nad realizacją umów w ramach współpracy międzyrządowej i programów ramowych Unii Europejskiej;

  3. w zakresie spraw związanych z funduszami europejskimi:

  • analiza możliwości pozyskiwania środków z funduszy europejskich oraz programów pomocowych;
  • kierownictwo administracyjne projektów współfinansowanych z funduszy europejskich oraz programów pomocowych;
  • współpraca z jednostkami organizacyjnymi Centrum Medycznego w zakresie kompletowania dokumentacji potrzebnej do ubiegania się o środki pochodzące z funduszy europejskich oraz innych programów pomocowych;
  • archiwizowanie dokumentacji związanej z realizacją programów finansowanych z funduszy europejskich oraz innych programów pomocowych;

  4. obsługa organizacyjna Rady Naukowej;

  5. obsługa administracyjna Komisji Bioetycznej;

  6. prowadzenie statystyk i sprawozdawczości, w szczególności dla potrzeb MNiSW, MZ oraz innych centralnych instytucji w zakresie właściwości merytorycznej Działu;

  7. realizacja zadań informacyjnych skierowanych do pracowników naukowo-dydaktycznych Centrum Medycznego na temat możliwości pozyskania środków finansowych na badania naukowe, w tym w ramach funduszy europejskich, grantów krajowych i międzynarodowych oraz innych programów pomocowych, prowadzenie newslettera;

  8. koordynacja całokształtu zagadnień, związanych z obsługą w Centrum Medycznym systemu teleinformatycznego POL-on;

  9. przygotowywanie merytorycznych założeń projektów wewnętrznych aktów normatywnych oraz ich aktualizacji w zakresie właściwości Działu.

 • Mini-granty CMKP

  W imieniu Pani Prof. dr hab. n. med. Ewy Hennig, Pełnomocnika Dyrektora ds. Współpracy Naukowej, informujemy o rozpoczętym konkursie na projekty badawcze, w ramach mini-grantów CMKP.

  Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z dokumentacją konkursową. Wnioski prosimy przesyłać na adres nauka@cmkp.edu.pl. Serdecznie zapraszamy do zgłaszania projektów badawczych i przystąpienia do konkursu.

  Regulamin przyznawania mini-grantów CMKP

  Zaproszenie do konkursu mini-granty CMKP

  Wzór_raportu_2021_mini-grant CMKP

  Wzór_wniosku_2020_mini-grant CMKP