Biuro Kontroli Szkolenia

 1. Do podstawowych zadań Biura Kontroli Szkolenia należy w szczególności:1) w zakresie kontroli i monitorowania realizacji: szkolenia specjalizacyjnego w wymienionych dziedzinach specjalnościach lekarskich i lekarsko-dentystycznych; specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia oraz opracowywania danych wyjściowych do raportów i analiz

  a) przeprowadzanie kontroli i monitorowanie kształcenia specjalizacyjnego lekarzy i lekarzy dentystów oraz kształcenia specjalizacyjnego wszystkich pozostałych objętych nadzorem grup zawodów mających zastosowanie w ochronie zdrowia polegające na ocenie: zgodności realizacji zajęć z programem specjalizacji, prawidłowości prowadzonej dokumentacji przebiegu kształcenia specjalizacyjnego, jakości realizacji szkolenia specjalizacyjnego,

  b) współpraca z organami i jednostkami organizacyjnymi podległymi Ministrowi Zdrowia lub przez niego nadzorowanymi, innymi organami administracji rządowej oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie zadań dyrektora CMKP, określonych w  ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie,

  c) inicjowanie i udział w opracowaniu niezbędnych regulacji wewnętrznych doprecyzowujących zasady realizacji obowiązków CMKP wynikających z ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, w tym w szczególności art. 19i oraz 19j tej ustawy

 

 

 • Pracownicy

  dr n. med. Anna Jeleń – naczelnik
  tel. 22-5601-071
  anna.jelen@cmkp.edu.pl
  pokój 100

  mgr inż. Ewa Piliszek
  tel. 22-5601-072
  ewa.piliszek@cmkp.edu.pl
  pokój 100

  mgr Anna Borzym
  tel. 22-5601-070
  anna.borzym@cmkp.edu.pl
  pokój 100

  Łukasz Nowak
  tel. 22-5601-074
  lukasz.nowak@cmkp.edu.pl
  pokój 100

  mgr Karol Szymański
  tel. 22-5601-073
  karol.szymanski@cmkp.edu.pl
  pokój 100