Biuro Koordynacji Kształcenia

Do zadań Biura należy przede wszystkim:

  • organizowanie kształcenia podyplomowego, w zakresie wyznaczonym obowiązującymi przepisami, poprzez koordynację, planowanie i bieżące monitorowanie zapotrzebowania na kursy specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów,
  • współpraca z Ministerstwem Zdrowia, konsultantami krajowymi i wojewódzkimi, rektorami ds. kształcenia podyplomowego uczelni i jednostek uprawnionych do prowadzenia kształcenia specjalizacyjnego w zakresie zapotrzebowania i planowania programu dydaktycznego dla lekarzy i lekarzy dentystów;
  • weryfikacji zgłoszeń lekarzy oraz kwalifikacji ich do udziału w kursach szkoleniowych objętych programami specjalizacji, o których mowa w art. 19g Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz obsługa administracyjna i rozliczanie finansowe i dydaktyczne kursów organizowanych przez SNM i SZP i realizowanych na zlecenie KOS;
  • organizowanie działań zmierzających do realizacji kursów specjalizacyjnych na mocy przepisów PZP zgodnie z planem kształcenia podyplomowego;
  • przyjmowanie druków – „Informacje wymagane w celu uzyskania wpisu kursów szkoleniowych na listę Centrum Medycznego” – zwanych dalej Wnioskami, prowadzenie rejestru tych Wniosków, sprawdzanie danych w nich zawartych, w aspekcie wymagań Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz przypisywanie zgłaszanym kursom właściwych, podstawowych kodów identyfikacyjnych;
  • wprowadzanie do serwisu internetowego Centrum Medycznego danych na temat wszystkich realizowanych kursów, na podstawie informacji zawartych we Wnioskach oraz generowanie na stronie internetowej Centrum Medycznego, ogólnokrajowej listy kursów dla lekarzy i lekarzy dentystów;
  • prowadzenie działań zmierzających do publikacji w SMK, kursów specjalizacyjnych dla lekarzy i lekarzy dentystów, zgodnie z obowiązującymi przepisami
  • prowadzenie działań zmierzających do publikacji na stronie internetowej CMKP kursów specjalizacyjnych, innych niż lekarskie, w jednostkach uprawnionych do ich realizacji na mocy odrębnych przepisów