Biuro Dyrektora

Do podstawowych zadań Biura Dyrektora należy wspieranie zadań organizacyjnych, legislacyjno-prawnych, merytorycznych i biurowych dyrektora CMKP oraz zastępców  dyrektora – prorektorów.
Biuro Dyrektora wspiera i współpracuje przy realizacji zadań ustawowych, organizacyjnych, legislacyjno-prawnych i merytorycznych Dyrektora CMKP oraz Zastępców Dyrektora – Prorektorów. Dba o wizerunek Instytucji oraz odpowiada za jej komunikację wewnętrzną i zewnętrzną. Biuro realizuje również zadania w zakresie współdziałania CMKP z ministrem zdrowia, uczelniami medycznymi, organizacjami i podmiotami zewnętrznymi oraz samorządami zawodów medycznych. Biurem kieruje Szef Biura Dyrektora, a podlegają mu Zespół Organizacyjny, Zespół Analiz oraz Zespół Komunikacji i Promocji.

 

Struktura Biura Dyrektora

 • Szef Biura Dyrektora

  mgr Michał Waszkiewicz
  telefon 22-5693-780

  michal.waszkiewicz@cmkp.edu.pl

 • Zespół Organizacyjny

  ZADANIA::

  • prowadzenie sekretariatu Dyrektora i Zastępców Dyrektora – Prorektorów oraz sekretariatu Przewodniczącego Rady Naukowej, w tym obsługa korespondencji, prowadzenie terminarzy, czuwanie nad efektywnym przepływem informacji z i do sekretariatu,
  • organizowanie posiedzeń kierownictwa CMKP, spotkań, konferencji i wyjazdów służbowych Dyrektora CMKP i Zastępców,
  • współpraca z jednostkami organizacyjnymi wewnątrz instytucji oraz z podmiotami zewnętrznymi.

  mgr Kamila Możańska
  22 5693 708, fax: 22 5693 707
  kamila.mozanska@cmkp.edu.pl

  Adriana Radziwonowicz
  22 5693 706
  adriana.radziwonowicz@cmkp.edu.pl

 • Zespół ds. Analiz

  ZADANIA|

  • prowadzenie rejestru lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjnie,
  • przetwarzanie danych niezbędnych do monitorowania kształcenia pracowników medycznych,
  • analiza i weryfikacja potrzeb medycznego kształcenia podyplomowego, w szczególności kształcenia specjalizacyjnego i ustawicznego doskonalenia zawodowego pracowników medycznych (lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych, zawodów mających zastosowanie w ochronie zdrowia, ratowników i dyspozytorów medycznych) we współpracy z ministrem zdrowia, konsultantami krajowymi, towarzystwami naukowymi, samorządem lekarskim, urzędami wojewódzkimi oraz jednostkami posiadającymi akredytację do prowadzenia specjalizacji,
  • bezpośrednia współpraca z Biurem Koordynacji Kształcenia w zakresie monitorowania realizacji kursów zgodnie z przyjętym planem kursów,
  • prowadzenie ewaluacji jakości medycznego kształcenia podyplomowego, zwłaszcza kursów specjalizacyjnych i doskonalących w oparciu o kwestionariusze ankiet i inne narzędzia oceny, przygotowywanie na tej podstawie rocznych raportów o jakości nauczania.


  mgr Tomasz Bereza

  22 5601 044
  tomasz.bereza@cmkp.edu.pl

  mgr Andrzej Żochowski
  22 5601 045
  andrzej.zochowski@cmkp.edu.pl
  ul. Schroegera 82
  01-828 Warszawa
  pok. 104

 • Zespół Komunikacji i Promocji

  ZADANIA:

  • planowanie, koordynowanie i realizacja zadań informacyjnych oraz strategii promocyjnej w strukturze wewnętrznej i zewnętrznej CMKP,
  • organizacja i obsługa imprez okolicznościowych we współpracy z jednostkami organizacyjnymi właściwymi merytorycznie,
  • nadzór nad działaniami związanymi z przyznawaniem patronatu honorowego lub naukowego dyrektora CMKP wydarzeniom i przedsięwzięciom o dużym znaczeniu dla kształcenia w ochronie zdrowia, promocji zdrowia lub rozwoju nauki w dziedzinach medycznych,
  • zarządzanie i redakcja stroną i profilami CMKP w mediach społecznościowych,
  • publikowanie i aktualizacja wiadomości o działalności CMKP,
  • zagwarantowanie dostępu do informacji na temat CMKP,
  • kooperacja z organami zewnętrznymi oraz reprezentowanie uczelni na zewnątrz,
  • promowanie CMKP w mediach,
  • planowanie i organizacja konferencji prasowych oraz innych wydarzeń medialnych.

  Anna Tomczyk-Czerwińska
  Specjalista – Koordynator
  Pełnomocnik Dyrektora ds. Komunikacji i Promocji
  anna.tomczyk-czerwinska@cmkp.edu.pl
  tel. 22 5693 867

  Agnieszka Żurawska
  Główny Specjalista
  agnieszka.zurawska@cmkp.edu.pl
  tel. 22 5693 875

  Paulina Marzęcka-Galanciak
  Specjalista
  paulina.marzecka-galanciak@cmkp.edu.pl
  tel. 22 5693 881

  Natalia Gofron
  natalia.gofron@cmkp.edu.pl
  tel. 22 5693 867

  Anna Jędrzejak
  Grafik
  anna.jedrzejak@cmkp.edu.pl
  tel. 22 5693 875