Bibliografia i bibliometria

Bibliografia Publikacji Pracowników CMKP

Baza obejmuje publikacje naukowe pracowników CMKP od roku 1992 i stanowi kontynuację wersji drukowanej zawierającej prace od roku 1982. Bibliografia jest uzupełniana na bieżąco. Opisy bibliograficzne publikacji sporządza się w oparciu o materiały znajdujące się w zbiorach Biblioteki oraz materiały oryginalne i odbitki prac, które dostarczają poszczególne jednostki organizacyjne CMKP.

Przy opisach bibliograficznych zamieszcza sie informację o wartości wskaźników:

1. Impact Factor (wartość z danego roku)

2. Punktacja MNiSW

Bibliografia CMKP jest podstawą do tworzenia corocznych raportów o publikacjach dla MNiSW oraz statystyk dla władz Uczelni CMKP. Pomocna jest również przy sporządzaniu analiz bibliometrycznych indywidualnego dorobku naukowego pracowników CMKP.

W przypadku stwierdzenia braków opisów bibliograficznych, prosimy o informacje do Biblioteki CMKP

telefon: 22-5601-183

 e-mail : biblioteka@cmkp.edu.pl

 

 

 • Zasady przekazywania materiałów do Biblioteki CMKP

  2019_Zarządzenie_51_2019 OBOWIĄZUJĄCE zasady przekazywania informacji dotyczącej działalności jednostek CMKP
  * publikacje rejestrowane są z autopsji, brakujące prace (wraz z wykazem) prosimy dostarczać do Biblioteki CMKP w formie kserokopii oryginałów lub skanów w formacie PDF Wzór wykazu

  * wykaz powinien zawierać kwalifikacje pracy do określonego typu:

  • oryginalna
  • list do redakcji
  • kazuistyczna
  • poglądowa
  • inne
  • materiały zjazdowe
  • rozdział w monografii / książce
  • autor książki
  • redaktor monografii / książki
  • redaktor rozdziału monografii / książki

  * w przypadku braku (lub podwójnej) afiliacji prosimy o pisemne jej oświadczenie Oswiadczenie o afiliacji
  * nadsyłane kopie publikacji powinny zawierać:

  dla czasopisma:

  • stronę tytułową czasopisma (rok, numer woluminu)
  • pierwszą i ostatnią stronę artykułu

  dla książki / rozdziału:

  • stronę tytułową książki
  • stronę (odwrocie) zawierającą informacje o autorze/redaktorze książki, wydawcy, roku wydania, miejscu wydania i numerze ISBN
  • cały spis treści
  • pierwszą i ostatnią stronę rozdziału
  • ostatnią stronę książki z tekstem (w przypadku monografii)

  dla materiałów zjazdowych:

  • stronę tytułową czasopisma/pamiętnika zjazdowego, w którym jest opublikowany referat lub streszczenie zjazdowe
  • strony zawierające informacje o nazwie, miejscu i dacie zjazdu
  • pierwszą i ostatnią stronę referatu lub streszczenia zjazdowego
 • Analizy bibliometryczne indywidualnego dorobku naukowego

  Biblioteka CMKP służy pomocą pracownikom Uczelni przy przygotowywaniu analiz bibliometrycznych (na podstawie bazy Expertus) oraz na potrzeby ocen indywidualnych ( konkursy, postępowania awansowe itp.).

  Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora

  Przewody doktorskie

  Przewody doktorskie

  Przewody doktorskie – nowy tryb

  Przewody doktorskie – nowy tryb

  Wykaz Prac Naukowych Oraz Informacji o Działalności Popularyzującej Naukę (Załącznik nr 4 do Zasad postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego)

  Uchwała w sprawie zasad_doktoraty_17.09.2019_Rada_Naukowa

   Wzór – wykaz dorobku doktoranta

  podanie

  Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

  Postępowania habilitacyjne

  podanie

  Postępowanie w sprawie nadania tytułu profesora

  Postępowanie o nadanie tytułu profesora

  podanie

  Od 1 października 2019 r. postępowania profesorskie są procedowane przez Radę Doskonałości Naukowej.  Więcej informacji na stronie: RDN_postepowania_profesorskie.

  Zarzadzenie_90_2018Dyrektora CMKP w sprawie zasad sporządzania analizy bibliometrycznej dorobku naukowego osób niezatrudnionych w CMKP

  Formularz analizy bibliometrycznej do habilitacji/profesury  jest dostępny w Bibliotece CMKP (biblioteka@cmkp.edu.pl)

   

   

   

   

 • Punktacja czasopism i wydawnictw

  Czasopisma

  Wyszukiwarka czasopism punktowanych MNiSW

   

  Rok 2019

  komunikat z: 18.12.2019

  Wykaz czasopism

  komunikat z: 31.7.2019

  Wykaz czasopism

   

  Wykazy zbiorcze do ankiety jednostki za lata 2013-2016 (lista czteroletnia)

  komunikat
  Część A – Wykaz czteroletni czasopism posiadających współczynnik Impact Factor (IF) znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR)
  Część B – Wykaz czteroletni czasopism nieposiadających współczynnika Impact Factor
  Część C – Wykaz czteroletni czasopism znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH)

   

  Rok 2016

  Część A – Wykaz czasopism posiadających współczynnik Impact Factor (IF) znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR)
  Część B – Wykaz czasopism nieposiadających współczynnika Impact Factor
  Część C – Wykaz czasopism znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH)

   

  Rok 2015

  komunikatkomunikat – sprostowanie
  Część A – Wykaz czasopism posiadających współczynnik Impact Factor (IF) znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR)
  Część B – Wykaz czasopism nieposiadających współczynnika Impact Factor
  Część C – Wykaz czasopism znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH)

   

  Rok 2014

  komunikatobwieszczenie o sprostowaniu błędów
  Część A – Wykaz czasopism posiadających współczynnik Impact Factor (IF) znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR)
  Część B – Wykaz czasopism nieposiadających współczynnika Impact Factor
  Część C – Wykaz czasopism znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH)

   

  Rok 2013

  komunikat
  Część A – Wykaz czasopism posiadających współczynnik Impact Factor (IF) znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR)
  Część B – Wykaz czasopism nieposiadających współczynnika Impact Factor
  Część C – Wykaz czasopism znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH)

   

  Rok 2011 i 2012

  komunikat
  Część A – Wykaz czasopism posiadających współczynnik Impact Factor (IF) znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR)
  Część B – Wykaz czasopism nieposiadających współczynnika Impact Factor
  Obwieszczenie MNiSW o sprostowaniu niektórych pozycji części B wykazu czasopism
  Część C – Wykaz czasopism znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH)

   

  Rok 2010

  Wykaz wybranych czasopism naukowych z dnia 29.12.2010 r.

  Wykaz tytułów czasopism będących w bazie JCR 2009 i posiadających Impact Factor z dnia 10 grudnia 2010 r.

  Ujednolicony wykaz czasopism punktowanych za lata 2007-2010 opublikowany 25 czerwca 2010 r.

   

  Rok 2009

  Ujednolicony wykaz czasopism punktowanych opublikowany 18 czerwca 2009 r.

  Komunikat MNiSW z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie uzupełnienia wykazu wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową

   

  Rok 2008

  Ujednolicony wykaz czasopism opublikowany 26 sierpnia 2008 r.

  Komunikat MNiSW z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie uzupełnienia wykazu wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową

   

  Rok 2007

  Komunikat nr 9 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie uzupełnienia wykazu wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową

  Wykaz czasopism do Komunikatu MNiSW z 28.11.2007 r.

   

  Rok 2005 i 2006

  Wykaz czasopism do Komunikatów MNiSW z 7 i 25.10. 2005 r.

   

  Monografie i rozdziały

  Wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe za lata 2017-2019. wykaz wydawnictw

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 [lipca 2012 określa kryteria oceny w odniesieniu do rozdziałów i monografii, a dotyczy ono objętości w/w typów publikacji w arkuszach wydawniczych (1 arkusz to 40 O00 znaków). Monografia obejmuje minimum 6 arkuszy wydawniczych, rozdział — powyżej 0,5 arkusza wydawniczego( 20 000 znaków). Pobierz tabelę punktową.

 • Programy do zarządzania bibliografią

  Programy do zarządzania bibliografią 

  • pozwalają na gromadzenie rekordów bibliograficznych (pobieranie ich z baz danych, z Internetu, wprowadzanie ręczne)
  • współpracują z edytorami tekstów w celu tworzenia bibliografii załącznikowej, np. na potrzeby przygotowywanej publikacji

  mendeley

  endnote2

   

  WAŻNE: Programy wymagają założenia indywidualnego konta