Informacja o władzach CMKP

 • Dyrekcja CMKP

  Dyrektor CMKP
  prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert
  email: dyrektor@cmkp.edu.pl
  tel. 22 5693 701, 022 5693 706,
  fax. 22 5693 707

  Z-ca Dyrektora ds Dydaktycznych i Naukowych-Prorektor
  prof. dr hab. n. med. Wojciech Bik
  email: wicedyrdn@cmkp.edu.pl
  tel. 22 5693 702, 22 5693 708,
  fax. 22 5693 707

  Z-ca Dyrektora ds Kadr Medycznych – Prorektor
  prof. dr hab. n. med. Wojciech Zgliczyński
  email: wicedyrkln@cmkp.edu.pl
  tel. 22 5693 703, 22 5693 708,
  fax. 22 5693 707

  Z-ca Dyrektora ds Operacyjnych
  mgr inż. Zbigniew Piotrowski
  email: dyr_oe@cmkp.edu.pl
  tel. 22 5693 704, 22 5693 710,
  fax. 22 5693 713

  Kwestor
  mgr inż. Katarzyna Tomaszewska
  email: kwestor@cmkp.edu.pl
  tel. 22 5693 705, 22 5693 710,
  fax. 22 5693 713

   

 • Pełnomocnicy

  Pełnomocnik Dyrektora ds. nowych projektów realizowanych w CMKP, współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

  dr hab. n. med. Joanna Jędrzejczak, prof. CMKP

  Pełnomocnik Dyrektora ds. projektu POWER

  prof. dr hab. n. med. Jadwiga Słowińska-Srzednicka

  Pełnomocnik Dyrektora ds. Współpracy Naukowej

  prof. dr hab. n. med. Ewa Hennig

  Pełnomocnik Dyrektora ds. Informatyzacji

  mgr inż. Michał Świątek

  Pełnomocnik Dyrektora ds. Komunikacji i Promocji

  Anna Tomczyk-Czerwińska

  Pełnomocnik Dyrektora ds. harmonizacji procesu szkolenia specjalizacyjnego

  lek. Zbigniew Węgrzyn

  Pełnomocnik Dyrektora ds. kształcenia podyplomowego ratowników medycznych

  mgr Marta Opałka

 • Rada Naukowa

  Skład Rady Naukowej

  Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o CMKP do kompetencji Rady Naukowej Centrum Medycznego w szczególności należy:

  Do zadań Rady Naukowej należy:
  1) uchwalanie statutu CMKP;
  2) ustalanie głównych kierunków działalności CMKP;
  3) uchwalanie regulaminów, planów i programów w zakresie kształcenia podyplomowego i studiów doktoranckich oraz zasad rekrutacji;
  4) ocena działalności CMKP i zatwierdzanie rocznych sprawozdań dyrektora;
  5) inicjowanie nowych kierunków badań naukowych i prac rozwojowych, ocena planów i realizacji działalności naukowej;
  6) nadawanie stopnia doktora i doktora habilitowanego na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
  7) uchwalanie regulaminów obowiązujących w CMKP, dla których właściwe przepisy wymagają formy uchwały organu kolegialnego, lub na wniosek dyrektora;
  8) wyrażanie zgody na przystąpienie do spółki, spółdzielni lub innej organizacji gospodarczej oraz na utworzenie spółki lub fundacji, a także ustalanie zasad nabywania, zbywania i obciążania papierów wartościowych;
  9) opiniowanie wniosków w sprawie zmiany stanowisk nauczycieli akademickich oraz wniosków w sprawie rozwiązania stosunku pracy z mianowanym nauczycielem akademickim z innych ważnych przyczyn niż wymienione w art. 124 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym;
  10) zatwierdzanie preliminarza przewidywanych przychodów i kosztów realizacji zadań CMKP;
  11) zatwierdzanie planu rzeczowo-finansowego zgodnie z przepisami o finansach publicznych i rachunkowości oraz zatwierdzanie sprawozdania finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości;
  12) wyrażanie opinii i podejmowanie uchwał w innych sprawach przedłożonych przez dyrektora.

 • Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej