Formularze wniosków do pobrania

Formularz wniosku o uznanie staży/kursów za równoważne ze zrealizowaniem elementów określonych w programie specjalizacji – dla lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2013 r., poz. 26).

wniosek-staze-i-kursy-2018-marzec (3)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Formularz wniosku dla lekarzy, którzy zostali zakwalifikowani do specjalizacji po 1 lipca 2011 r. – wniosek o uznanie lekarzowi, posiadającemu stopień naukowy doktora habilitowanego, dorobku zawodowego i naukowego za równoważny ze zrealizowaniem szczegółowego programu modułu specjalistycznego.

formularz wniosku o uznanie lekarzowi, posiadającemu stopień naukowy doktora habilitowanego, dorobku zawodowego

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (2)

Formularz w celu uzyskania wpisu na listę kursów specjalizacyjnych objętych programem specjalizacji prowadzoną przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (Dz.U.2017.0.125 t.j. Art 19 g ust 3 Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty).

wniosek-specjalizacyjny-z-e-l (1) 2018

Formularz w wersji edytowalnej znajduje się na stronie:

http://old.cmkp.edu.pl/ksztalcenie/informacje-dla-jednostek-szkolacych/informacje-wymagane-do-wpisow/

Formularz wniosku o uznanie dorobku naukowego lub zawodowego  w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

Formularz-wniosku dorobek ochrona zdrowia

INFORMACJA o przetwarzaniu danych osobowych uznanie dorobku nauk lub zaw. ochrona zd