Konferencja „Health workforce” Bułgaria

Na zaproszenie Ministerstwa Zdrowia Bułgarii, przedstawiciele CMKP uczestniczyli w dn. 16-17 maja 2018 r. w 2-dniowej międzynarodowej konferencji „Health workforce”. Podczas konferencji prezentowane były projekty realizowane w wybranych krajach UE dotyczące wsparcia kadr medycznych.

Warsztaty „Health workforce” stanowiły jeden z 6 warsztatów organizowanych w ramach projektu „ESI Fundusze na rzecz zdrowia”, których celem jest wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie wyzwań stojących przed pracownikami służby zdrowia w UE oraz roli, jaką europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne (fundusze ESI) mogą odgrywać w zarządzaniu tymi wyzwaniami.

Sam projekt ESI Funds for Health jest finansowany ze środków UE, którego celem jest zebranie informacji na temat inwestycji w zdrowie europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, jak również ocena, w jaki sposób takie inwestycje przyczyniają się do realizacji celów polityki zdrowotnej.

Celem pierwszego dnia konferencji było podzielenie się doświadczeniami i dobrymi praktykami wśród osób wdrażających projekty finansowane z ESI. Dyskusje koncentrowały się na tym, jakie wyzwania stoją przed realizatorami każdego z projektów. Główną uwagę skupiono na temacie pracowników służby zdrowia, szczególnie na szkoleniach, stałym podnoszeniu ich kwalifikacji, zatrzymaniu wyspecjalizowanych pracowników w kraju. Prelegenci wymienili się również doświadczeniami innych państw europejskich w kwestiach funkcjonowania systemów służby zdrowia na Litwie, Łotwie i Estonii, na Słowacji oraz we Włoszech.

Uczestników warsztatów powitała Svetlana Yordanova – Wiceminister Zdrowia Bułgarii. Omówione zostały zagadnienia związane z oceną potrzeb i opracowaniem strategicznych rozwiązań dotyczących szkolenia pracowników służby zdrowia, w zakresie umiejętności i wiedzy oraz określenia potrzeb szkoleniowych, jak również sposobów wykorzystania i roli funduszy strukturalnych i inwestycyjnych we wspieraniu tych działań.

CMKP reprezentowały p. Julia Bartyzel-Zakrzewska – z-ca kierownika projektu Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju”, która przedstawiła informacje o projekcie i systemie kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w Polsce oraz p. Agnieszka Żurawska – specjalista ds. promocji, w tym promocji projektów współfinansowanych ze środków UE.

Podczas pierwszego dnia spotkań zaprezentowano trzy projekty, finansowane ze środków unijnych, które mają na celu wsparcie pracowników służby zdrowia:

  • Projekt „Specjalizacja w zdrowiu” – Ministerstwo Zdrowia w Bułgarii, celem którego jest wsparcie lekarzy i stomatologów w celu sfinalizowania ich specjalistycznych szkoleń;
  • Projekt „Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego;
  • Projekt „Poprawa dostępności personelu pomocniczego służby zdrowia i personelu opieki zdrowotnej poza Rygą” i „Poprawa kwalifikacji personelu służby zdrowia i personelu pomocniczego służby zdrowia” na Łotwie, Ministerstwo Zdrowia Łotwa;

W drugim dniu konferencji warsztaty objęły szerszą grupę uczestników, w tym instytucje zarządzające, beneficjentów projektów, organizacje pozarządowe. Odbyła się prezentacja dwóch projektów realizowanych przez Ministerstwo Zdrowia w Bułgarii „Specjalizacja w zdrowiu” oraz „Poprawa warunków leczenia nagłych wypadków”. Dyskutowano o roli europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w zaspokajaniu potrzeb pracowników służby zdrowia w UE. Omówiono problemy i wyzwania związane z tym tematem. Warsztaty obejmowały prezentacje Komisji Europejskiej na temat obszarów wsparcia w zakresie ochrony zdrowia, przedstawiono także  istotne wnioski z projektu ESI Funds for Health oraz z pierwszego dnia warsztatów i prezentowanej wymiany doświadczeń. W drugiej części spotkania dyskusja odbywała się w dwóch grupach, skupiając się na zdefiniowaniu wyzwań i możliwych rozwiązań związanych z wdrażaniem projektów finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i społecznych, w celu wsparcia potrzeb pracowników służby zdrowia.

  • Jakie są wyzwania związane z potrzebami kadr medycznych w różnych państwach członkowskich i w jaki sposób można zająć się tymi wyzwaniami?
  • Jaka jest szczególna rola, jaką fundusze strukturalne, w tym Europejski Fundusz Społeczny mogą odegrać w rozwiązywaniu zidentyfikowanych potrzeb/problemów?
  • Co zrobić, aby europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne najlepiej wspierały pracowników służby zdrowia w krajach członkowskich?

Jednym z podstawowych problemów z jakimi borykają się państwa członkowskie są niedobory pracowników służby zdrowia.  Podkreślano również: problem demograficzny – starzenie się populacji w Europie, w tym kadr medycznych,  jej wpływ na opiekę zdrowotną. Zwracano uwagę na zwiększoną potrzebę w zakresie podstawowego szkolenia dla nowych specjalistów, bowiem zmieniający się charakter sektora opieki zdrowotnej inicjuje potrzebę ciągłego rozwoju zawodowego (coraz większą grupę wykwalifikowanych lekarzy stanowią osoby powyżej 55 r. życia). Podkreślano kwestię mobilności  – swobodny przepływu osób może zaradzić niedoborom kadr medycznych, ale również stanowi problem w krajach np. byłego bloku wschodniego jak Polska, Bułgaria, Słowacja czy kraje nadbałtyckie oraz dyskutowano jak zapobiegać migracji wykwalifikowanych pracowników służby zdrowia. Co może spowodować zatrzymanie wykształconych lekarzy w kraju, jak zapewnić atrakcyjność zawodu i wsparcie dla młodych lekarzy?

Podsumowując dyskusję wskazano na potrzebę współpracy w zakresie inwestowania w edukację poprzez zwiększanie wiedzy, umiejętności i kompetencji pracowników opieki służby zdrowia, równości szans oraz niedyskryminacji i warunków pracy, wdrażając projekty finansowane z  europejskich funduszy strukturalnych.


Ciekawe linki (wersja tylko angielska)

http://healthworkforce.eu/archive/

http://www.esifundsforhealth.eu/

https://ec.europa.eu/info/departments/health-and-food-safety_pl