Doświadczenia na zwierzętach

Skład Zespołu Doradczego ds. Dobrostanu Zwierząt w CMKP

 • dr hab. n. med. Michał Mączewski  – Zakład Fizjologii Klinicznej,
 • dr n. med. Lidia Martyńska – Zakład Neuroendokrynologii Klinicznej,
 • dr n. przyr. Grażyna Hoser – Pracownia Cytometrii Przepływowej,
 • dr inż. Marta Grabiec – Zakład Cytologii Klinicznej,
 • mgr Marta Kępska – Zakład Fizjologii Klinicznej,
 • mgr Zuzanna Sipak – Pracownia Cytometrii Przepływowej

 

Zadania Zespołu Doradczego ds. Dobrostanu Zwierząt

Zgodnie z art. 25 Ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz.U. poz. 266) z dnia 15 stycznia 2015 r. zespół doradczy ds. dobrostanu zwierząt realizuje następujące zadania:

 1. Udzielanie porad:
  • w sprawach związanych z zapewnieniem dobrostanu zwierząt,
  • dotyczących obowiązku stosowania zasad zastąpienia, ograniczenia i udoskonalenia,
  • w sprawie  znalezienia nowego opiekuna dla zwierząt, które nie będą wykorzystywane w procedurach,
  • w sprawach związanych z organizowanymi szkoleniami.
 2. opracowywanie i dokonywanie przeglądu wewnętrznych zasad postępowania ze zwierzętami utrzymywanymi w ośrodku,
 3. monitorowanie przypadków uśmiercania zwierząt w celu pozyskania narządów lub tkanek,
 4. monitorowanie dobrostanu zwierząt utrzymywanych w ośrodku,
 5. zgłaszanie Dyrekcji CMKP przypadków naruszenia dobrostanu zwierząt w nim utrzymywanych i określanie czynności, które należy podjąć w celu przywrócenia tego dobrostanu,
 6. kontroli przeprowadzania doświadczeń i ich wyników, z uwzględnieniem wpływu  tych doświadczeń na wykorzystywane w nich zwierzęta, oraz ocenie zgodności przeprowadzanych doświadczeń  z zasadami zastąpienia, ograniczenia i udoskonalenia.

 

Obsługa administracyjna

 • prowadzenie rejestru wniosków do II Lokalnej Komisji Etycznej o wyrażenie zgody na przeprowadzanie doświadczeń na zwierzętach;
 • prowadzenie rejestrów osób wyznaczonych i odpowiedzialnych za planowanie, wykonywanie, uśmiercanie, oraz do sprawowania opieki nad zwierzętami;
 • współpraca z lekarzem weterynarii zgodnie z art. 2 ust. 2 Ustawy z dnia 18 grudnia 2003 o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz. U. 2015. poz. 1047 z późn. zm.)

Kontakt  z lekarzem weterynarii: monika.toborek@gmail.com

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, osoby ubiegające się do Lokalnej Komisji Etycznej o zgodę na prowadzenie badań na zwierzętach muszą być uprzednio wyznaczone przez Dyrektora CMKP (Kierownika Jednostki zarejestrowanej jako użytkownik) do pełnienia w eksperymencie określonej funkcji (typ wyznaczenia). Dokument poświadczający wyznaczenie będzie wydawany na wniosek zainteresowanych.

Uwaga!

Przypominamy, że wszystkie zgody wydane przez Lokalną Komisję Etyczną ds. doświadczeń na zwierzętach przed 27 maja 2015 wygasają 1 stycznia 2018 r. Jeżeli wydana zgoda przekracza ten okres i doświadczenia jeszcze trwają to trzeba złożyć nowy pełny wniosek (uwzględniając jedynie niedokończone procedury i zwierzęta, które jeszcze nie zostały wykorzystane). Wnioski te podlegać będą ocenie retrospektywnej.

Zgodnie z przepisami UE został uchwalony nowy wzór streszczenia nietechnicznego i oceny retrospektywnej. Dokument obowiązuje jako załącznik do nowych wniosków składanych od stycznia 2021 do LKE. WZÓR nowego streszczenia do pobrania ze strony BIP: http://www.bip.nauka.gov.pl/dokumenty-wymagane-do-ubiegania-sie-o-zgode-na-przeprowadzenie-doswiadczenia/

 

Zależność

CMKP podlega II Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach z siedzibą w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ul. Ciszewskiego 8, budynek 23, pokój 1068
02-786 Warszawa
telefon 22-5935-622
lke_sggw.sggw.pl

Sekretarz Komisji
dr Monika Mikulska
telefon 502-588-205
monika_mikulska@sggw.pl

Dokumenty

Zestawienie wzorów dokumentów wymaganych do ubiegania się o udzielenie zgody na wykorzystanie zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych (strona BIP MNiSW) oraz inne wzory dokumentów

www.bip.nauka.gov.pl/dokumenty-wymagane-do-ubiegania-sie-o-zgode-naprzeprowadzenie-doswiadczenia/

Wzory wniosków oraz lista wymaganych załączników (wnioski należy składać u Pani Izabeli Pietrowicz):

wniosek o wyznaczenie osoby planującej procedury na zwierzętach

wniosek o wyznaczenie osoby wykonującej procedury na zwierzętach

wniosek o wyznaczenie osoby uśmiercającej zwierzęta

wniosek o wyznaczenie osoby uczestniczącej w procedurach na zwierzętach

informacja o wymaganych załącznikach do składanych wniosków

Najważniejsze akty prawne dotyczące wykorzystania zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych

 

Szkolenia Polskiego Towarzystwa Nauk o Zwierzętach Laboratoryjnych dla osób pracujących ze zwierzętami laboratoryjnymi

W dniu 27.05.2015 roku weszła w życie nowa Ustawa o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych i edukacyjnych (D. U. 26 luty 2015 poz. 266). W związku z wymaganiami Ustawy dotyczącymi szkoleń PolLASA informuje o rozpoczęciu cyklu szkoleń zgodnych z wymogami Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szkoleń, praktyk i staży dla osób wykonujących czynności związane z wykorzystaniem zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych (D.U. 08.0-5.2015 poz. 628).

Więcej informacji na stronie organizatora: http://pollasa.pl/kursy/kursy-pollasa/

Najbliższe planowane szkolenia:

Kurs dla osób planujących doświadczenia, wykonujących procedury i uśmiercających zwierzęta planowany jest w formie szkolenia on-line w dniach 15 luty 2021 – 3 marca 2021.

Kurs dla osób sprawujących opiekę nad zwierzętami i osób sprawujących nadzór nad osobami opiekującymi się zwierzętami planowany jest w formie szkolenia on-line w październiku 2021.

Kurs teoretyczny dla osób uczestniczących w doświadczeniach planowany jest w formie szkolenia on-line w maju 2021 (wymagane zaświadczenie o odbyciu praktyk w ośrodku).