Postępowania habilitacyjne

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego jest uprawnione do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne.

Rada Naukowa CMKP rekomenduje następujące kryteria uwzględniane przy ocenie wniosków o przeprowadzenie postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego:

  • pięciokrotność mediany IF dla danej dziedziny w odniesieniu do dorobku uzyskanego po nadaniu tytułu doktora;
  • co najmniej trzy prace oryginale z IF, w których wnioskodawca jest pierwszym, ostatnim lub korespondencyjnym autorem;
  • indeks Hirscha w odniesieniu do całego dorobku, wynoszący co najmniej trzy;
  • liczba cytowań, z wyłączeniem autocytowań, w odniesieniu do całego dorobku, wynosząca nie mniej niż dwadzieścia pięć.

Uchwała Rady Naukowej CMKP ws. kryteriów uwzględnianych przy ocenie Kandydatów

Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego wraz z załącznikami przedkłada się w formie papierowej (w 1 egzemplarzu) wraz z kopiami tych dokumentów zapisanych na informatycznym nośniku danych (w 2 egzemplarzach, preferowany nośnik danych „pendrive”)

  • w biurze Rady Doskonałości Naukowej: Pałac Kultury i Nauki, piętro XXIV, pok. 2401
  • w Dziale Obsługi Działalności Naukowej i Współpracy z Zagranicą CMKP, ul. Schroegera 82, Warszawa, pok. 200

Jednocześnie zaleca się, by Kandydat przed złożeniem do Rady Doskonałości Naukowej wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego zapoznał się ze szczegółowym trybem postępowania w sprawie nadania tego stopnia, określonym przez Radę Naukową CMKP.