Formularze zgłoszeniowe

Kursy organizowane przez CMKP

Zasady zgłaszania się na kursy i inne formy kształcenia podyplomowego w ramach kursów, których organizatorem jest CMKP – nie dotyczy kursów on-line!

 1. Osoba pragnąca wziąć udział w wybranym kursie powinna zgłosić się na niego poprzez:
  1. wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszenia na kurs (link do formularza znajduje się przy każdym kursie),
   lub w przypadku braku możliwości skorzystania z formularza elektronicznego,
  2. osobiście w siedzibie Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, 01-813 Warszawa, ul. Marymoncka 99/103, w godzinach 9:00 – 15:00.

  UWAGA!
  Nie będą przyjmowane zgłoszenia przysłane pocztą, za pomocą faxu lub drogą elektroniczną w formie innej niż określono pkt. 1.1

 2. W przypadku zgłoszenia się na kurs większej niż planowano liczby osób – Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego zastrzega sobie prawo przeprowadzenia weryfikacji i ustalenia priorytetów zgłoszeń do osiągnięcia limitu uczestników.
 3. Osoba zakwalifikowana do uczestnictwa w kursie otrzyma zaproszenie na kurs z informacją o terminie i miejscu odbywania kursu na ok. 30 dni przed kursem. W szczególnych przypadkach możliwe jest skrócenie wyżej wymienionego terminu.
 4. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na kursach, osoba zakwalifikowana zobowiązana jest do niezwłocznego poinformowania CMKP o ewentualnej rezygnacji z udziału w kursie przed jego rozpoczęciem.
 5. Osoba zakwalifikowana zobowiązana jest do zgłoszenia się w miejscu odbywania zajęć, w dniu ich rozpoczęcia do godz. 8:00 – jeśli nie podano innej godziny.
 6. W danym kursie specjalizacyjnym można uczestniczyć tylko raz.
 7. Zajęcia dydaktyczne są nieodpłatne. Osoba zakwalifikowana na kurs pokrywa ewentualne koszty zakwaterowania i wyżywienia.

Kursy organizowane przez inne podmioty

Wzór formularza zgłoszenia na kursy organizowane przez inne podmioty niż CMKP (wersja papierowa, Czerwiec 2018)