Komunikaty

 • Nowa dziedzina ochrony zdrowia - psychoterapia dzieci i młodzieży

  Informujemy, że rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia ( Dz.U. 2019, poz. 226) została wprowadzona nowa dziedzina, w której można uzyskać tytuł specjalisty –  psychoterapia dzieci i młodzieży.

  Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 28 ust. 1  ustawy z dnia 24 lutego 2017 r.  o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2017 r. poz. 599) minister właściwy do spraw zdrowia,  na wniosek osoby legitymującej się dorobkiem naukowym lub zawodowym w danej dziedzinie ochrony zdrowia, w drodze decyzji, może uznać ten dorobek za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie.

  Osoby, którym zostanie uznany dorobek, po zdaniu Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinie ochronie zdrowia, uzyskają tytuł specjalisty w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży.

  Opracowane przez zespół ekspertów kryteria oceny wniosku o uznanie dorobku naukowego lub zawodowego w dziedzinie  psychoterapii dzieci i młodzieży za równoważne ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w ww. dziedzinie, opublikowane na stronie internetowej CMKP na prośbę Pani dr hab. n med. Agnieszki Słopień – Konsultanta Krajowego w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży.

  kryteria oceny psychoterapia

  Szczegółowe  informacje dotyczące zasad i trybu postępowania w sprawie uznania dorobku naukowego i zawodowego w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia znajdują się w zakładce Komunikaty.

 • Uznanie dorobku naukowego lub zawodowego w danej dziedzinie ochrony zdrowia za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego

  Komunikat
  w sprawie uznania dorobku naukowego lub zawodowego w danej dziedzinie ochrony zdrowia za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego

  Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2017 r. poz. 599) tytuł specjalisty w dziedzinie ochrony zdrowia/* , można uzyskać:
  1) po ukończeniu w ramach kształcenia podyplomowego jednostopniowego szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie ochrony zdrowia, na podstawie programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie
  albo

  2) po uznaniu dotychczasowego dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie ochrony zdrowia
  – oraz po zdaniu Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinie ochrony zdrowia (PESoz).
  Zgodnie z art. 28 ust. 1 ww. ustawy, minister właściwy do spraw zdrowia na wniosek osoby legitymującej się dorobkiem naukowym lub zawodowym w danej dziedzinie ochrony zdrowia, w drodze decyzji, może uznać ten dorobek za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie na podstawie opinii zespołu ekspertów, o którym mowa w art. 5 ust. 1, w sprawie uznania dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie ochrony zdrowia.
  W skład zespołu ekspertów wchodzą:
  1) konsultant krajowy w danej dziedzinie ochrony zdrowia albo w dziedzinie pokrewnej, jeżeli w danej dziedzinie ochrony zdrowia nie powołano konsultanta krajowego;
  2) 2 osoby posiadające tytuł specjalisty w danej dziedzinie ochrony zdrowia lub legitymujące się dorobkiem naukowym i zawodowym w tej dziedzinie, zgłoszone przez konsultanta krajowego w danej dziedzinie ochrony zdrowia albo w dziedzinie pokrewnej, jeżeli w danej dziedzinie ochrony zdrowia nie powołano konsultanta krajowego;
  3) przedstawiciel stowarzyszeń zrzeszających osoby wykonujące zawód w danej dziedzinie ochrony zdrowia, który posiada tytuł specjalisty w tej dziedzinie albo decyzję, o której mowa w art. 28 ust. 1 albo art. 57 ust. 1, jeżeli został zgłoszony przez zarządy tych stowarzyszeń;
  4) przedstawiciel CMKP.

  Wniosek, o którym mowa powyżej, składa się do dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP).
  Wniosek zawiera:
  • imię (imiona) i nazwisko wnioskodawcy;
  • datę i miejsce urodzenia;
  • numer PESEL, a w przypadku jego braku – cechy dokumentu potwierdzającego tożsamość: nazwę i numer dokumentu oraz państwo jego wydania;
  • adres do korespondencji oraz numer telefonu i adres poczty elektronicznej, jeżeli posiada;
  • określenie przedmiotu wniosku;
  • nazwę ukończonej uczelni oraz uzyskany tytuł zawodowy;
  • informacje o przebiegu działalności naukowej lub zawodowej, w szczególności dotyczące osiągnięć w dziedzinie ochrony zdrowia, której dotyczy wniosek;
  • informację o:
  – aktualnym miejscu zatrudnienia,
  – posiadanym stopniu lub tytule naukowym,
  – posiadanych tytułach specjalisty lub specjalizacjach.

  Do wniosku dołącza się:
  • dokumenty potwierdzające przebieg działalności naukowej lub zawodowej;
  • kopię:
  – dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  – dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia lub tytułu naukowego,
  – dyplomu potwierdzającego posiadanie tytułu specjalisty lub specjalizacji.
  Wniosek może zostać złożony z wykorzystaniem formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej CMKP.

  formularz_wniosek_dorobek_ochrona_zdrowia-2 (11)

  INFORMACJA-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-uznanie-dorobku-nauk-lub-zaw.-ochrona-zd (1)

  Tryb postępowania w sprawie uznania dorobku naukowego lub zawodowego w danej dziedzinie ochrony zdrowia za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego.

  1. Wniosek o uznanie przez ministra właściwego do spraw zdrowia dorobku naukowego lub zawodowego w danej dziedzinie ochrony zdrowia, wraz z wymaganymi dokumentami, kierowany jest do dyrektora CMKP.
  2. Dyrektor CMKP sprawdza pod względem formalnym wniosek oraz dokumenty, o których mowa powyżej, a w przypadku stwierdzenia braków formalnych wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Po bezskutecznym upływie tego terminu wniosek pozostawia się bez rozpoznania.
  3. Dyrektor CMKP przekazuje wniosek wraz z kompletem dokumentów zespołowi ekspertów w celu wydania opinii w sprawie uznania dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie ochrony zdrowia oraz ustala termin i miejsce posiedzenia tego zespołu.
  4. Zespół ekspertów przekazuje dyrektorowi CMKP opinię niezwłocznie po jej sporządzeniu, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia jej sporządzenia.
  5. Zespół ekspertów opiniuje przedmiotowe wnioski nie rzadziej niż raz na kwartał.
  6. Dyrektor CMKP w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania opinii, przekazuje tę opinię wraz z wnioskiem i dołączonymi do niego dokumentami do decyzji ministra właściwego do spraw zdrowia.
  Osoba, która uzyskała decyzję o uznaniu dorobku naukowego lub zawodowego w danej dziedzinie ochrony zdrowia za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie może:
  1) wchodzić w skład zespołu ekspertów, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ww. ustawy;
  2) pełnić funkcję kierownika specjalizacji w danej dziedzinie ochrony zdrowia;
  3) wchodzić w skład zespołu kontrolnego, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ww. ustawy.

  */ Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz.U.2017, poz. 1217 z późn. zm.), dziedziny mające zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być uzyskiwany tytuł specjalisty, to:
  • epidemiologia;
  • fizyka medyczna;
  • inżynieria medyczna;
  • neurologopedia;
  • promocja zdrowia i edukacja zdrowotna;
  • psychologia kliniczna;
  • zdrowie publiczne;
  • zdrowie środowiskowe;
  • mikrobiologia;
  • toksykologia;
  • przemysł farmaceutyczny;
  • radiofarmacja;
  • surdologopedia;
  • psychoseksuologia;
  • embriologia kliniczna;
  • psychoterapia dzieci i młodzieży*

  */ UWAGA:
  psychoterapia dzieci i młodzieży to nowa dziedzina ochrony zdrowia, wprowadzona rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia ( Dz.U. 2019, poz. 226). Uznanie dorobku naukowego lub zawodowego w wyżej wymienionej dziedzinie za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego będzie mogło mieć miejsce po opracowaniu przez zespół ekspertów programu specjalizacji, który po zatwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw zdrowia zostanie opublikowany na stronie internetowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

  Sprawy dotyczące uznawania dorobku naukowego/zawodowego za równoważny z realizacja programu szkolenia specjalizacyjnego prowadzone są w Dziale Uznawania Kwalifikacji w Kształceniu Podyplomowym CMKP.
  Szczegółowych informacji udziela:
  p. Katarzyna Rostkowska – tel. 22 56-01-056

   

  Zespół ekspertów, o którym mowa w art. 5 ust. 1, opiniuje wnioski, o których mowa w ust.1, nie rzadziej niż raz na kwartał.

  Korespondencję należy kierować na adres:
  Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
  01-826 Warszawa, ul. Kleczewska 61/63.

 • Wyrażenie zgody na przystąpienie do specjalizacj w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

  Komunikat
  w sprawie uzyskania zgody Dyrektora CMKP na odbycie szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie ochrony zdrowia przez osobę posiadającą tytuł zawodowy magistra lub równorzędny uzyskany po ukończeniu studiów na kierunku innym niż określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz.U.2017, poz. 1217 z późn. zm.).

   

  Komunikat dotyczy osób, które posiadają wykształcenie inne niż wymagane obowiązującymi przepisami. 

   

  Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2017 r. poz. 599) do szkolenia specjalizacyjnego może przystąpić osoba, która:
  1) posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny uzyskany po ukończeniu studiów na kierunku określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia/* oraz
  2) została zakwalifikowana do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym.

  Do szkolenia specjalizacyjnego może przystąpić także osoba, która:
  1) posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny uzyskany po ukończeniu studiów na kierunku innym niż określony w ww. rozporządzeniu oraz
  2) wykonywała co najmniej przez 2 lata w ciągu ostatnich 5 lat czynności zawodowe zgodne z programem szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie ochrony zdrowia
  i uzyskała zgodę dyrektora CMKP na odbycie szkolenia specjalizacyjnego, oraz
  3) została zakwalifikowana do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym.

  Osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny uzyskany po ukończeniu studiów na kierunku innym niż określony w cytowanym powyżej rozporządzeniu , która wykonywała co najmniej przez 2 lata w ciągu ostatnich 5 lat czynności zawodowe zgodne z programem szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie ochrony zdrowia, w celu uzyskania zgody na odbycie szkolenia specjalizacyjnego składa wniosek do dyrektora CMKP.
  Wniosek zawiera:
  • imię (imiona) i nazwisko wnioskodawcy;
  • datę i miejsce urodzenia;
  • numer PESEL, a w przypadku jego braku – cechy dokumentu potwierdzającego tożsamość: nazwę i numer dokumentu oraz państwo jego wydania;
  • adres do korespondencji oraz numer telefonu i adres poczty elektronicznej, jeżeli posiada;
  • określenie przedmiotu wniosku;
  • nazwę ukończonej uczelni oraz uzyskany tytuł zawodowy;
  • informację o:
  – wykonywaniu czynności zawodowych zgodnych z programem szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie ochrony zdrowia,
  – aktualnym miejscu zatrudnienia,
  – posiadanym stopniu lub tytule naukowym,
  – posiadanych tytułach specjalisty lub specjalizacjach.
  Do wniosku dołącza się:
  • kopię:
  – dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  – dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia lub tytułu naukowego,
  – dyplomu potwierdzającego posiadanie tytułu specjalisty lub specjalizacji;
  • kopię dokumentu potwierdzającego wykonywanie co najmniej przez 2 lata w ciągu ostatnich 5 lat czynności zawodowych zgodnych z programem szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie ochrony zdrowia.

  Dyrektor CMKP na podstawie opinii ekspertów, w drodze decyzji, wydaje zgodę na odbycie szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie ochrony zdrowia albo odmawia jej wydania.

  formularz_wniosek_zgoda Dyr.CMKP

  Klauzula informacyjna RODO

  Tryb postępowania w sprawie uzyskania zgody dyrektora CMKP na odbycie szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie ochrony zdrowia przez osobę
  1. Wniosek o wyrażenie zgody na przystąpienie do specjalizacji, wraz z wymaganymi dokumentami, kierowany jest do dyrektora CMKP.
  2. Dyrektor CMKP sprawdza pod względem formalnym wniosek oraz dokumenty, o których mowa powyżej, a w przypadku stwierdzenia braków formalnych wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Po bezskutecznym upływie tego terminu wniosek pozostawia się bez rozpoznania.
  3. Dyrektor CMKP w celu uzyskania opinii w sprawie wykonywania czynności zawodowych przekazuje wniosek wraz z załączonymi do niego dokumentami zespołowi ekspertów.
  W skład zespołu ekspertów wchodzą:
  1) konsultant krajowy w danej dziedzinie ochrony zdrowia albo w dziedzinie pokrewnej, jeżeli w danej dziedzinie ochrony zdrowia nie powołano konsultanta krajowego;
  2) 2 osoby posiadające tytuł specjalisty w danej dziedzinie ochrony zdrowia lub legitymujące się dorobkiem naukowym i zawodowym w tej dziedzinie, zgłoszone przez konsultanta krajowego w danej dziedzinie ochrony zdrowia albo w dziedzinie pokrewnej, jeżeli w danej dziedzinie ochrony zdrowia nie powołano konsultanta krajowego;
  3) przedstawiciel stowarzyszeń zrzeszających osoby wykonujące zawód w danej dziedzinie ochrony zdrowia, który posiada tytuł specjalisty w tej dziedzinie albo decyzję, o której mowa w art. 28 ust. 1 albo art. 57 ust. 1, jeżeli został zgłoszony przez zarządy tych stowarzyszeń;
  4) przedstawiciel CMKP.
  4. Zespół ekspertów przekazuje opinię dyrektorowi CMKP niezwłocznie po jej sporządzeniu, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia jej sporządzenia.
  5. Dyrektor CMKP na podstawie opinii ekspertów, w drodze decyzji, wydaje zgodę na odbycie szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie ochrony zdrowia albo odmawia jej wydania.
  6. Od decyzji przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw zdrowia.

  Sprawy związane z uzyskaniem zgody dyrektora CMKP na odbycie szkolenia specjalizacyjnego przez osobę posiadającą tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, uzyskany po ukończeniu studiów na kierunku innym niż określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, prowadzone są w Dziale Uznawania Kwalifikacji w Kształceniu Podyplomowym CMKP.
  Szczegółowych informacji udziela:
  p. Katarzyna Rostkowska – tel. 22 56-01-056

  Korespondencję należy kierować na adres:
  Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
  ul. Marymoncka 99/103,
  01-813 Warszawa

  */ zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz.U.2017, poz. 1217 z późn. zm.) – załącznik nr 2 do rozporządzenia,

  KIERUNKI STUDIÓW, PO KTÓRYCH UKOŃCZENIU MOŻNA PRZYSTĄPIĆ DO SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO W POSZCZEGÓLNYCH DZIEDZINACH OCHRONY ZDROWIA

  Dziedziny specjalizacji –  tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera lub równorzędny uzyskany na kierunku studiów w zakresie:

  1. epidemiologia – biologii, biotechnologii, chemii, dietetyki, farmacji, informatyki, psychologii, ochrony środowiska, socjologii, technologii żywności i żywienia człowieka, zdrowia publicznego, weterynarii

  2. fizyka medyczna – fizyki, fizyki medycznej, fizyki technicznej, biofizyki, inżynierii biomedycznej

  3. inżynieria medyczna–  automatyki i robotyki, elektroniki i telekomunikacji, mechaniki i budowy maszyn, informatyki, inżynierii biomedycznej, mechatroniki

  4. neurologopedia–  logopedii

  5. promocja zdrowia i edukacja zdrowotna –  biologii, dietetyki, farmacji, fizjoterapii (rehabilitacji ruchowej), biotechnologii, pedagogiki, pedagogiki specjalnej, psychologii, socjologii, technologii żywności i żywienia człowieka, zdrowia publicznego, pielęgniarstwa, położnictwa

  6. psychologia kliniczna –  psychologii

  7.  zdrowie publiczne – administracji, biologii, biotechnologii, farmacji, inżynierii środowiska, ochrony środowiska, politologii, prawa, psychologii, pedagogiki, pedagogiki specjalnej, socjologii, technologii żywności i żywienia człowieka, zarządzania, zdrowia publicznego, pielęgniarstwa, położnictwa

  8. zdrowie środowiskowe – biologii, biotechnologii, chemii, dietetyki, farmacji, inżynierii środowiska, ochrony środowiska, socjologii, psychologii, technologii żywności i żywienia człowieka, zdrowia publicznego, pielęgniarstwa, położnictwa

  9. mikrobiologia –  biologii, biotechnologii, mikrobiologii

  10. toksykologia –  biologii, biotechnologii, chemii, dietetyki, technologii chemicznej, inżynierii środowiska, ochrony środowiska, technologii żywności i żywienia człowieka

  11. przemysł farmaceutyczny – biologii, biotechnologii, chemii, mikrobiologii, technologii chemicznej, inżynierii chemicznej i procesowej, technologii żywności i żywienia człowieka

  12. radiofarmacja –  biologii, chemii

  13. surdologopedia –  logopedii

  14. psychoseksuologia – psychologii

  15. embriologia kliniczna –  biologii, biotechnologii, analityki medycznej/medycyny laboratoryjnej

  16. psychoterapia dzieci i młodzieży–  psychologia, pedagogika, resocjalizacja, pielęgniarstwo, lekarskim