Studia specjalizacyjne w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

Szanowni Państwo,

Informujemy, że rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz.U. 2020, poz. 857) została wprowadzona nowa dziedzina, w której można uzyskać tytuł specjalisty –  psychoterapia dzieci i młodzieży.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 28 ust. 1  ustawy z dnia 24 lutego 2017 r.  o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz.U. 2020, poz. 1169) minister właściwy do spraw zdrowia,  na wniosek osoby legitymującej się dorobkiem naukowym lub zawodowym w danej dziedzinie ochrony zdrowia, w drodze decyzji, może uznać ten dorobek za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie.

Osoby, którym zostanie uznany dorobek, po zdaniu Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinie ochronie zdrowia, uzyskają tytuł specjalisty w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży.

Uznanie dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem  programu  szkolenia  specjalizacyjnego w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży będzie mogło mieć miejsce po opracowaniu przez zespół ekspertów programu specjalizacji  i  zatwierdzeniu  go przez ministra właściwego do spraw zdrowia. Program specjalizacji zostanie opublikowany na stronie internetowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Szczegółowe  informacje dotyczące zasad i trybu postępowania w sprawie uznania dorobku naukowego i zawodowego w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia znajdują się w zakładce Komunikaty.

Kwalifikację do odbywania specjalizacji przeprowadza Urząd Wojewódzki.


Informujemy, że na podstawie Art. 23 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz.U. 2020, poz. 1169). Dyrektor CMKP publikuje na stronie internetowej CMKP i w SMK listę staży kierunkowych oraz listę kursów specjalizacyjnych, objętych programem specjalizacji, które zawierają:

  1. Nazwę kursu specjalizacyjnego lub stażu kierunkowego oraz nazwę i adres siedziby jednostki organizacyjnej albo imię, nazwisko i adres osoby fizycznej, prowadzącej ten kurs lub staż;
  2. Termin, miejsce odbywania oraz liczbę miejsc szkoleniowych na danym kursie specjalizacyjnym lub stażu kierunkowym.

Zgodnie z Art. 23. w/w ustawy Jednostki szkolące i podmioty, o których mowa w ust. 2 pkt 3, przekazują na bieżąco do CMKP informacje niezbędne do prowadzenia staży kierunkowych i kursów specjalizacyjnych,  za pomocą SMK.

Do czasu wprowadzenia w SMK funkcjonalności umożliwiającej zbieranie powyższych danych prosimy o wypełnienie poniższego formularza i przesłanie go pocztą na adres CMKP.

Informacje wymagane w celu uzyskania wpisu na listę staży kierunkowych w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

Informacje wymagane w celu uzyskania wpisu na listę kursów specjalizacyjnych w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (wersja 2019)

 

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
ul. Marymoncka 99/103
01-813 Warszawa