Kursy z opieki farmaceutycznej 2014/2015

Tematy i programy kursów do realizacji w ramach kształcenia ciągłego farmaceutów w latach 2014/2015 (Zatwierdzone przez Dyrektora CMKP 19.11.2013r.)

 • Ogólne wskazówki dotyczące planowania i prowadzenia kursów z zakresu opieki farmaceutycznej w ramach szkoleń ciągłych

  Ogólne wskazówki dotyczące planowania i prowadzenia kursów z zakresu opieki farmaceutycznej w ramach szkoleń ciągłych (nie dotyczy kursu podstawowego)

  Celem kursu powinno być przede wszystkim:

  • wskazanie najczęściej pojawiających się (w danym schorzeniu lub danej populacji chorych) problemów lekowych,
  • przedstawienie działań rozwiązujących i zapobiegających problemom lekowym,
  • nauczenie farmaceutów specyficznych umiejętności związanych
  • z monitorowaniem skuteczności farmakoterapii (np. pomiar ciśnienia, glikemii i in.),
  • nauczenie zasad dokumentowania opieki,
  • przygotowanie do analizowania zebranych od pacjenta informacji,
  • przygotowanie do prowadzenia edukacji dla pacjenta.

  Uwaga! Podstawowa wiedzy z zakresu farmakoterapii powinna być przekazana w ramach innych kursów ciągłych, w szczególności z działu „Postępy farmakoterapii”.
  Warunki udziału w kursie powinny zostać ustalone w oparciu o dostępne już programy kształcenia i muszą być możliwe do spełnienia przez osoby zainteresowanie udziałem w nim. Mogą pojawić się więc:

  • wskazanie konkretnych kursów, w których udział jest wymagany przed przystąpieniem do kursu specjalistycznego z opieki,
  • wskazanie konkretnych kursów, w których udział jest pożądany przed przystąpieniem do kursu specjalistycznego z opieki.

  Zaleca się, aby warunkiem udziału w kursie obejmującym opiekę w danym schorzeniu (np. dla chorych z nadciśnieniem) był udział w kursie „Podstawy opieki farmaceutycznej”.

  Zakres wiedzy będącej przedmiotem kursu powinien uwzględniać:

  • charakterystyczne cechy terapii danego schorzenia, w tym przede wszystkim – typowe postaci leków oraz cechy tych leków np. leki wziewne w astmie, insuliny w cukrzycy,
  • zakres edukacji, którą farmaceuta powinien przekazać pacjentowi ze szczególnym zwróceniem uwagi na edukację dotyczącą typowych dla danego schorzenia postaci leków (np. inhalatory w astmie), stylu życia (m.in. zalecany wysiłek fizyczny) i diety, samodzielnego monitorowania stanu zdrowia (np. pomiary ciśnienia, glikemii),
  • rodzaje problemów lekowych (typowych) dla danego schorzenia oraz możliwości ich wykrywania i rozwiązywania w warunkach polskich,
  • zasady ustalania celów terapeutycznych oraz przygotowania planu opieki farmaceutycznej,
  • zasady dokumentowania opieki w danym schorzeniu oraz zasady przeprowadzania wywiadu (rodzaj i zakres zbieranych informacji).

  Wykładowcy: przede wszystkim farmaceuci, w tym farmaceuci z aptek prowadzących opiekę.

  Informacje dodatkowe: nauka powinna być prowadzona w formie zajęć praktycznych (warsztatowych), najlepiej w oparciu o metodologię typu „case study”.

 • 1.29. Podstawy opieki farmaceutycznej

  Cel kursu: zapoznanie z ideą i zasadami prowadzenia opieki farmaceutycznej oraz przygotowanie do jej prowadzenia.

  Zakres wiedzy będącej przedmiotem kursu:
  1. Definicje, cele i uwarunkowania prawne opieki farmaceutycznej
  2. Komunikacja z pacjentem:

  • Komunikacja werbalna i niewerbalna.
  • Style komunikacji: asertywność, agresywność i pasywność.
  • Przygotowanie i przekazanie informacji pacjentowi.
  • Budowanie relacji z pacjentem.

  3. Wykrywanie i rozwiązywanie problemów lekowych:

  • definicje i klasyfikacja: niewłaściwy dobór leków, niewłaściwa dawka, działania niepożądane, zjawisko niestosowania się do zaleceń terapeutycznych,
  • wykrywanie i rozpoznawanie problemów lekowych,
  • rozwiązywanie problemów lekowych – możliwości w tym zakresie farmaceutów w Polsce w świetle obowiązującego prawa.

  4. Przygotowanie planu opieki farmaceutycznej:

  • ustalenie celów farmakoterapii możliwych do osiągnięcia przez pacjenta,
  • przygotowanie indywidualnego planu opieki.

  5. Dokumentowanie opieki farmaceutycznej

  • wywiad z pacjentem,
  • zbieranie i przechowywanie informacji o stanie zdrowia pacjenta w świetle przepisów o ochronie danych osobowych,
  • analizowanie zebranych informacji.

  6. Prowadzenie edukacji pacjenta

  • Wyszukiwanie informacji
  • Przygotowanie indywidualnej, przystosowanej do możliwości percepcyjnych pacjenta informacji

  7. Ocena skuteczności prowadzonych działań

  • Monitorowanie i ocena stanu zdrowia – pomiar wybranych parametrów klinicznych
  • Ocena i monitorowanie jakości życia pacjenta – wykorzystanie ankiet
  • Ocena poziomu wiedzy pacjenta nt. swojej choroby

  Wykładowcy: farmaceuta

  Proponowany czas zajęć: 15 godzin

  Wiedza i umiejętności wynikowe:

  • nawiązanie relacji z pacjentem w celu monitorowania i kontrolowania jego farmakoterapii,
  • rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów lekowych
  • edukowanie pacjenta,
  • wyszukiwanie i analiza informacji z różnych źródeł.

  Forma sprawdzianu: test

  Informacje dodatkowe:
  Proponowany czas na realizację poszczególnych zadań (wszystkie tematy powinny być prowadzone w formie zajęć warsztatowych):
  Temat 1 – 1 godzina
  Temat 2 – 4 godziny
  Temat 3 – 3 godziny
  Temat 4 – 2 godziny
  Temat 5 – 2 godziny
  Temat 6 – 2 godziny
  Temat 7 – 1 godzina

 • 1.30. Opieka farmaceutyczna dla pacjentów z cukrzycą

  Cel kursu: przygotowanie farmaceutów do: pracy z pacjentem chorym na cukrzycę, wykrywania i rozwiązywania problemów lekowych związanych z cukrzycą oraz edukowania pacjentów.

  Warunki udziału w kursie: ukończenie kursu podstawowego z zakresu opieki farmaceutycznej, ukończenie kursu z zakresu: „Postępy w farmakoterapii chorób metabolicznych”

  Zakres wiedzy będącej przedmiotem kursu
  1. Dokumentowanie opieki farmaceutycznej dla pacjenta z cukrzycą

  • wywiad – rodzaj i zakres informacji zbieranych od pacjenta
  • edukacja – specyfika informacji przygotowywanych
  • analiza zebranych informacji na przykładzie kart pacjenta objętego opieką
  • zasady dokumentowania – rodzaj monitorowanych parametrów klinicznych i nieklinicznych

  2. Wykrywanie i rozwiązywanie problemów lekowych związanych z cukrzycą

  • najczęściej spotykane problemy lekowe związane z farmakoterapią cukrzycy
  • normalizacja glikemii jako nadrzędny cel terapii – ocena skuteczności procesu terapeutycznego przez farmaceutę

  3. Plan opieki farmaceutycznej:

  • zróżnicowanie celów terapeutycznych w cukrzycy I i II typu
  • podział odpowiedzialności za działania podejmowane w ramach planu opieki farmaceutycznej pomiędzy farmaceutę i pacjenta
  • wybór odpowiednich działań podejmowanych w ramach opieki

  4. Monitorowanie stanu zdrowia w cukrzycy
  a. nowoczesne urządzenia pomiarowe i dozujące

  • kategorie instrumentów dozujących insulinę
  • praktyczne informacje dotyczące właściwego korzystania i konserwacji urządzeń pomiarowych i dozujących
  • indywidualny dobór urządzenia dla pacjenta z uwzględnieniem aktualnego stanu zdrowia oraz trybu życia
  • postępowanie w przypadku uszkodzenia
  • b. Ocena skuteczności terapii w oparciu o parametry kliniczne i niekliniczne
  • wybrane parametry badań laboratoryjnych istotnych w grupie pacjentów z cukrzycą
  • analiza jakości życia

  5. Edukacja pacjenta:

  • ogólne wiadomości o cukrzycy, metody leczenia, ostre i przewlekłe powikłania cukrzycy, objawy hipoglikemii, postępowanie w przypadku hipoglikemii,
  • samokontrola (obsługa glukometrów i penów, prowadzenie dokumentacji pomiarów poziomu cukru we krwi – dzienniczek samokontroli, badanie obecności cukru i acetonu w moczu, pomiar ciśnienia tętniczego)
  • użytkowania insulin, obsługa wstrzykiwacza, miejsce i technika podania insuliny,
  • stylu życia: dieta, wysiłek fizyczny

  Wykładowcy: farmaceuta

  Proponowany czas zajęć: 10 godzin

  Wiedza i umiejętności wynikowe:

  • minimalizowanie ryzyka powikłań ostrych i przewlekłych cukrzycy
  • posługiwanie się nowoczesnymi urządzeniami pomiarowymi i dozującymi
  • prowadzenia edukacji dla osób chorych na cukrzycę w zakresie insulinoterapii konwencjonalnej i intensywnej
  • rozpoznanie i rozwiązanie najczęściej pojawiających się problemów lekowych w cukrzycy

  Forma sprawdzianu: Test

  Informacje dodatkowe:
  Wszystkie tematy powinny być prowadzone w formie zajęć warsztatowych (praktycznych). Proponowany czas na realizację poszczególnych zadań wynosi 2 godziny.

 • 1.31. Opieka farmaceutyczna w nadciśnieniu tętniczym

  Cel kursu: przygotowanie farmaceutów do prowadzenia opieki dla pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, zapoznanie z ogólnymi zasadami monitorowania stanu zdrowia pacjenta oraz rozpoznawaniem i rozwiązywaniem problemów lekowych związanych z nadciśnieniem

  Warunki udziału w kursie: ukończenie kursu podstawowego z zakresu opieki farmaceutycznej, ukończenie kursu „Postępy farmakoterapii w chorobach układu krążenia”

  Zakres wiedzy będącej przedmiotem kursu:
  1. Prowadzenie dokumentacji opieki farmaceutycznej dla pacjenta z nadciśnieniem tętniczym

  • wywiad – rodzaj i zakres informacji zbieranych od pacjenta z nadciśnieniem tętniczym
  • edukacja – specyfika informacji przygotowywanych dla pacjenta z nadciśnieniem
  • analiza zebranych informacji na przykładzie kart pacjenta objętego opieką
  • zasady dokumentowania opieki w nadciśnieniu – rodzaj monitorowanych parametrów klinicznych i nieklinicznych

  2. Wykrywanie i rozwiązywanie problemów lekowych związanych z nadciśnieniem tętniczym

  • najczęściej spotykane problemy lekowe związane z farmakoterapią nadciśnienia tętniczego
  • problem doboru leków w przypadku pacjentów z astmą, cukrzycą i innymi chorobami współistniejącymi
  • zjawisko niestosowania się pacjentów do zaleceń terapeutycznych – wykrywanie i zapobieganie

  3. Edukowanie pacjenta z nadciśnieniem tętniczym

  • informacja na temat choroby, przyczyn powstania, zasad leczenia i konsekwencji odległych
  • dieta w nadciśnieniu
  • zasady stosowania i zażywania leków
  • wpływ stylu życia na rozwój choroby
  • wpływ chorób współistniejących na nadciśnienie: astma, cukrzyca, choroby układu krążenia, zaburzenia funkcji nerek i wątroby

  4. Monitorowanie stanu zdrowia w nadciśnieniu tętniczym

  • zasady pomiaru ciśnienia tętniczego, aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego, samodzielne wykonywanie pomiaru przez pacjenta
  • wybrane parametry badań laboratoryjnych istotnych w grupie pacjentów z nadciśnieniem

  5. Plan opieki farmaceutycznej:

  • ustalanie celów terapeutycznych w nadciśnieniu tętniczym
  • podział odpowiedzialności za działania podejmowane w ramach planu opieki farmaceutycznej pomiędzy farmaceutę i pacjenta
  • uwzględnienie wpływu zasad funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce na wybór działań podejmowanych w ramach opieki

  Wykładowcy: farmaceuta

  Proponowany czas zajęć: 10 godzin:

  Wiedza i umiejętności wynikowe:

  • Wykrywanie i rozwiązywania najczęstszych problemów lekowych związanych z nadciśnieniem
  • Przygotowanie, prowadzenie i analiza dokumentacji opieki farmaceutycznej dla pacjentów z nadciśnienie tętniczym
  • Edukowanie w zakresie doboru aparatu i dokonania pomiaru ciśnienia tętniczego
  • Edukowania pacjentów na temat choroby i stosowanych przez pacjenta leków

  Forma sprawdzianu: test

  Informacje dodatkowe:
  Wszystkie tematy powinny być prowadzone w formie zajęć warsztatowych. Czas przewidziany na realizację każdej z części (od 1-5) – 2 godziny.

 • 1.32. Opieka farmaceutyczna w astmie oskrzelowej i przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP)

  Cel kursu: przygotowanie farmaceutów do opieki nad pacjentem z cukrzycą, wykształcenie umiejętności w zakresie monitorowania stanu zdrowia pacjenta i radzenia sobie z potencjalnymi i rzeczywistymi problemami lekowymi związanymi z cukrzycą

  Warunki udziału w kursie: ukończenie kursu podstawowego z zakresu opieki farmaceutycznej, ukończenie kursu z zakresu „Farmakoterapii stanów spastycznych w chorobach układu oddechowego”, zalecane dodatkowo ukończenie kursu: „Postępy w farmakoterapii chorób alergicznych”

  Zakres wiedzy będącej przedmiotem kursu:
  1. Prowadzenie dokumentacji opieki farmaceutycznej dla pacjenta z chorobami płuc

  • wywiad – zróżnicowanie informacji zbieranych od pacjenta z astmą i POChP
  • analiza zebranych informacji na przykładzie kart pacjenta objętego opieką
  • zasady dokumentowania opieki w astmie i POChP – rodzaje monitorowanych parametrów klinicznych i nieklinicznych

  2. Wykrywanie i rozwiązywanie problemów lekowych związanych z astmą i POChP

  • najczęściej spotykane problemy lekowe związane z farmakoterapią chorób płuc, w szczególności z lekami wziewnymi
  • problem doboru leków w przypadku pacjentów z astmą i POChP, a innymi chorobami współistniejącymi
  • problem braku skuteczności leków wziewnych

  3. Edukowanie pacjenta z chorobami płuc

  • informacja na temat choroby, przyczyn powstania, zasad leczenia i konsekwencji odległych
  • zasady stosowania i zażywania leków wziewnych i doustnych
  • wpływ stylu życia na rozwój choroby
  • wpływ chorób współistniejących na leczenie astmy i POChP

  4. Monitorowanie stanu zdrowia w astmie – wykorzystanie pikflometru

  • rodzaje pikflometrów
  • samodzielne wykonywanie pomiaru przez pacjenta – zapisywanie i interpretacja

  Wykładowcy: farmaceuta

  Proponowany czas zajęć: 10 godzin:

  Wiedza i umiejętności wynikowe:

  • wykrywanie i rozwiązanie najczęstszych problemów lekowych związanych z przewlekłymi schorzeniami górnych dróg oddechowych
  • przygotowania i prowadzenia dokumentacji opieki farmaceutycznej dla pacjentów z astmą i POChP
  • pomiar przy użyciu pikflometru
  • edukowanie pacjentów w zakresie stosowania leków wziewnych

  Forma sprawdzianu: test

  Informacje dodatkowe:
  Wszystkie tematy powinny być prowadzone w formie zajęć warsztatowych.
  Temat 1 – 2 godziny
  Temat 2 – 3 godziny
  Temat 3 – 4 godziny
  Temat 4 – 1 godziny

 • 1.33. Reumatologia – profilaktyka i leczenie chorób kości i stawów

  Cel kursu: Przygotowanie farmaceutów do prowadzenia profilaktyki zdrowotnej w aptece ogólnodostępnej dla pacjentów ze schorzeniami układu kostno-stawowego, pogłębienie wiedzy na temat sposobów promocji zdrowia, niefarmakologicznego i farmakologicznego leczenia najczęściej spotykanych chorób reumatologicznych.

  Zakres wiedzy będącej przedmiotem kursu:
  1. Choroba zwyrodnieniowa stawów
  2. Osteoporoza
  3. Reumatyzm tkanek miękkich
  4. Reumatoidalne zapalenie stawów
  5. Układowe choroby tkanki łącznej

  Wykładowcy: lekarz, farmaceuta

  Proponowany czas zajęć: 6 godz.

  Wiedza i umiejętności wynikowe:

  • Zrozumienie wagi problemu chorób kości i stawów
  • Udzielanie pacjentowi podstawowych informacji w zakresie chorób reumatologicznych
  • Wyrabianie prozdrowotnych nawyków wśród pacjentów dotyczących narządu ruchu
  • Umiejętność doradzania pacjentowi w zakresie doboru leków OTC

  Forma sprawdzianu: test

  Informacje dodatkowe:
  Proponowany czas na realizację poszczególnych zagadnień:
  1 – 2 godziny
  2 – 1 godzina
  3 – 1 godzina
  4 – 1 godzina
  5 – 1 godzina

 • 1.34. Opieka farmaceutyczna: geriatria

  Cel kursu: Przygotowanie farmaceutów do prowadzenia opieki farmaceutycznej skierowanej do pacjentów w starszym wieku.

  Warunki udziału w kursie: ukończenie kursu podstawowego z zakresu opieki farmaceutycznej, ukończenie kursu „Wpływ czynników fizjologicznych i patologicznych na działanie leków (indywidualizacja farmakoterapii)”.

  Zakres wiedzy będącej przedmiotem kursu:
  1. Wykrywanie i rozwiązywanie problemów lekowych występujących w grupie pacjentów geriatrycznych:

  • wpływ wieku na losy leków w organizmie i właściwości farmakodynamiczne leków;
  • wielochorobowość, polipragmazja;
  • leki o zwiększonym ryzyku wystąpienia powikłań, interakcje i działania niepożądane leków;
  • dawkowanie leków u osób starszych.

  2. Komunikacja z osobą starszą – niwelowanie ograniczeń fizycznych związanych z komunikowaniem, przygotowanie indywidualnych materiałów edukacyjnych dla pacjentów.
  3. Zalecenia dotyczące stylu życia: wysiłek fizyczny i dieta u osób powyżej 65 roku życia.
  4. Zasady doboru leków OTC w tej populacji pacjentów.

  Wykładowcy: farmaceuta.
  Proponowany czas zajęć: 8 godz.

  Wiedza i umiejętności wynikowe:

  • określanie wpływu zmian fizjologicznych na sposób prowadzenia farmakoterapii u osób starszych;
  • poznanie zasad i środków ostrożności, które powinny być przestrzegane w czasie prowadzenia farmakoterapii osób w starszym wieku;
  • wykrywanie i rozwiązywanie najczęstszych problemów lekowych występujących u osób starszych.

  Forma sprawdzianu: sprawdzian testowy.

  Informacje dodatkowe:
  Wszystkie tematy powinny być prowadzone w formie zajęć warsztatowych (praktycznych). Proponowany czas na realizację każdego z poszczególnych zadań wynosi 2 godziny.

 • 1.35. Opieka farmaceutyczna nad pacjentem hospitalizowanym

  Cel kursu: Zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych dla właściwej opieki farmaceutycznej nad pacjentem hospitalizowanym.

  Zakres wiedzy będącej przedmiotem kursu:

  • Analiza karty zleceń pacjenta.
  • Rola farmaceuty w optymalizacji terapii
  • Interpretacja wyników badań laboratoryjnych.
  • Zjawisko compliance i noncompliance.
  • Doradztwo: lekarz, pielęgniarka, pacjent.
  • Wywiad farmaceutyczny.

  Wykładowcy: lekarz, farmaceuta

  Proponowany czas zajęć: 8 godzin

  Wiedza i umiejętności wynikowe:

  • Umiejętność analizy karty zleceń pacjenta i interpretacji wyników badań laboratoryjnych. Umiejętność współpracy w zespole terapeutycznym w opiece nad hospitalizowanym pacjentem.

  Forma sprawdzianu: testowy sprawdzian wiedzy będącej przedmiotem kursu.

  Informacje dodatkowe:
  Proponowany czas na realizację poszczególnych zagadnień:
  Po 2 godziny na tematy 4 i 5, na pozostałe z tematów (1- 3 i 6) – po 1 godzinie.

 • 1.36 Proces decyzyjny w opiece farmaceutycznej – podejmowanie decyzji terapeutycznych i analiza ich konsekwencji

  Cele i założenia szkolenia
  Celem szkolenia jest propagowanie idei opieki farmaceutycznej oraz udostępnienie farmaceutom możliwości ćwiczenia zdobytych umiejętności jej prowadzenia. Szkolenie umożliwia pogłębienie wiedzy oraz umiejętności pozwalających na implementację opieki farmaceutycznej w warunkach rzeczywistych i świadczenie tej usługi według najwyższych standardów. Szkolenie musi być prowadzone z wykorzystaniem oprogramowania do symulacji wirtualnych pacjentów. Szkoleni nabywają umiejętność przeprowadzenia wywiadu z pacjentem pozwalającego na uzyskanie informacji niezbędnych do podjęcia i ustalenia planu opieki. Uczestnicy kursu uczą się zapobiegania, wykrywania i rozwiązywania problemów lekowych oraz podejmowania decyzji terapeutycznych, które wiążą się z określonymi konsekwencjami klinicznymi, psychologicznymi i socjalnymi.

  Tematy do realizacji
  1. Wirtualny pacjent – wywiad farmaceutyczny. Dokumentowanie opieki farmaceutycznej.
  2. Proces decyzyjny związany z prowadzeniem opieki farmaceutycznej w chorobie przewlekłej.
  3. Jednoczesna terapia wielu chorób oraz politerapia.
  4. Zarządzanie farmakoterapią pacjenta, promowanie bezpiecznego i efektywnego kosztowo stosowania leków.
  5. Wykrywanie, analiza i rozwiązywanie problemów lekowych dla przypadków wirtualnych pacjentów.
  6. Analiza konsekwencji podjętych decyzji terapeutycznych.
  7. Aspekty psychologiczne i społeczne konsekwencje podejmowanych decyzji.
  8. Skuteczna komunikacja z pacjentem, przygotowanie i przekazywanie informacji oraz edukacja dostosowana do potrzeb i możliwości percepcyjnych pacjenta.
  9. Monitorowanie działań niepożądanych i ocen skuteczności terapii.
  10. Profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowia w aptece.

  W ramach szkolenia wymagane jest opracowanie przypadku szkoleniowego obejmującego przynajmniej jedną z wymienionych poniżej grup jednostek chorobowych:
  • choroby układu krążenia,
  • choroby metaboliczne,
  • choroby alergiczne i środowiskowe,
  • problemy związane z leczeniem ran,
  • inne istotne społecznie jednostki chorobowe.

  Zaliczenie
  Punktowana analiza ścieżki decyzyjnej i schematu postępowania uczestnika kursu rozwiązującego przypadek wirtualnego pacjenta.

  Wymagania dla szkolenia
  Studia przypadków opracowane w dostępnych systemach symulacji wirtualnych pacjentów. Oferowana funkcjonalność platformy powinna obejmować możliwość przeprowadzenia zaliczenia (punktowanie zapisywanie wybranych kroków, blokowanie możliwości zmiany decyzji). Uczestnicy powinni odbyć wcześniej podstawowy kurs opieki farmaceutycznej, aby mieć możliwość wdrożenia zdobytej wcześniej wiedzy i ćwiczenia nowych umiejętności.

  Punkty szkoleniowe
  Szkolenie powinno obejmować minimum jedną jednostkę chorobową (1 jednostka = 2 godziny szkoleniowe = 2 punkty edukacyjne). Za każdy dodatkowo realizowany temat z powyższej listy istnieje możliwość przyznania 2 punktów szkoleniowych.

 • 1.37 Immunoprofilaktyka chorób infekcyjnych

  Cel kursu: Uaktualnienie i pogłębienie wiedzy z elementów odporności wrodzonej i nabytej oraz wakcynologii, ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju szczepionek, bezpieczeństwa ich stosowania, dróg podawania oraz przechowywania. Zapoznanie ze szczepieniami obowiązkowymi i zalecanymi oraz kalendarzem szczepień. Immunoprofilaktyka wybranych chorób infekcyjnych.

  Zakres wiedzy będącej przedmiotem kursu:

  1. Immunoprofilaktyka: czynna, bierna, czynno-bierna, przedekspozycyjna i poekspozycyjna.
  2. Szczepionki – rodzaje szczepionek
  a. Szczepionki inaktywowane
  b. Żywe szczepionki atenuowane
  c. Nowe generacje szczepionek (białka rekombinowane, cząsteczki wirusopodobne, wektory wirusowe, szczepionki oparte na DNA)
  d. Szczepionki swoiste monowalentne
  e. Szczepionki swoiste skojarzone
  f. Szczepionki nieswoiste
  3. Bezpieczeństwo szczepień w świetle najnowszej wiedzy medycznej
  a. Niepożądane odczyny poszczepienne
  b. Przeciwwskazania bezwzględne i względne dla wszystkich szczepionek
  4. Szczepienia obowiązkowe i zalecane – kalendarz szczepień
  5. Szczepienia przeciwko grypie sezonowej i pandemicznej
  6. Szczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i B
  7. Szczepienia przeciwko kleszczowemu zapaleniu opon mózgowych
  8. Szczepienia przeciwko pneumokokom, rotawirusom, Haemophillus influenzae typu B, Neisseria meningitidis i wirusowi HPV odpowiedzialnemu za rozwój raka szyjki macicy
  9. Szczepienia przed podróżą zagraniczną w rejony endemiczne
  10. Przechowywanie szczepionek

  Wykładowcy: lekarz, farmakolog, farmaceuta

  Proponowany czas zajęć: 10 godzin

  Wiedza i umiejętności wynikowe: Umiejętność przekazywania informacji o rodzaju szczepionek, mechanizmie ich działaniu oraz bezpieczeństwie stosowanych szczepionek. Umiejętność udzielania porady o szczepieniach obowiązkowych i zalecanych, w tym zalecanych przed podróżą zagraniczną w rejony endemiczne. Znajomość możliwych poszczepiennych działań niepożądanych i zasad ich monitorowania. Umiejętność przekazywania informacji odnoście transportu i przechowywania szczepionek.

  Forma sprawdzianu: sprawdzian testowy

  Informacje dodatkowe: Proponowany czas na realizację poszczególnych zagadnień: po 1 godz.

 • 1.38 Stany zapalne układu moczowo-płciowego u kobiet

  Cel kursu: Uaktualnienie wiedzy z zakresu chorób układu moczowo-płciowego, menopauzy i hormonalnej terapii zastępczej.

  Zakres wiedzy będącej przedmiotem kursu:
  1. Etiopatogeneza, objawy i farmakoterapia stanów zapalnych dróg moczowych u kobiet.
  2. Przyczyny, typy, objawy i leczenie nietrzymania moczu. Nietrzymanie moczu a ćwiczenie mięśni Kegla.
  3. Zakażenia układu płciowego u kobiet – etiologia, objawy, przebieg i sposoby leczenia.
  4. Grzybicze zapalenie pochwy, upławy – farmakoterapia, profilaktyka.
  5. Atrofia urogenitalna u kobiet w aspekcie nawrotowych stanów zapalnych pochwy i dolnych dróg moczowych
  6. Profilaktyka raka szyjki macicy w aspekcie aktualnie dostępnych szczepionek przeciwko zakażeniom wirusami HPV
  Wykładowcy: farmaceuta, lekarz.
  Proponowany czas zajęć: 6 godzin.
  Wiedza i umiejętności wynikowe:
  1. Poznanie czynników ryzyka, etiopatogenezy, objawów i metod leczenia wybranych chorób układu moczowo-płciowego u kobiet.
  2. Umiejętność doradzania pacjentkom preparatów i leków sprzedawanych bez recepty w stanach zapalnych układu moczowo-płciowego.
  3. Profilaktyka raka szyjki macicy w aspekcie aktualnie dostępnych szczepionek przeciwko zakażeniom wirusami HPV
  Forma sprawdzianu: sprawdzian testowy.

  Informacje dodatkowe:
  Proponowany czas na realizację poszczególnych zagadnień:
  1– 6 po 1 godzinie