Inne kursy na lata 2014/2015

Inne tematy do realizacji w latach 2014/2015 (zatwierdzone przez Dyrektora CMKP w dn. 19.11.2013 r.)

 • 2. Nowe rozwiązania w technologii postaci leku

  Cel kursu: Uaktualnienie i pogłębienie wiedzy w zakresie nowych postaci leków oraz skuteczności i bezpieczeństwa ich stosowania.

  Zakres wiedzy będącej przedmiotem kursu
  Tematyka kursów obejmuje:

  1. Doustne postaci leku.
  2. Wziewne postaci leku.
  3. Pozajelitowe postaci leku.
  4. Postaci leku do oczu.
  5. Postaci leku stosowane na skórę.

  Problematyka każdego tematu winna obejmować następujące zagadnienia:
  1. Nowe rozwiązania w technologii omawianej postaci leku w świetle zwiększenia skuteczności i bezpieczeństwa farmakoterapii

  • biofarmaceutyczne aspekty stosowania poszczególnych postaci leku,
  • charakterystyka postaci leku pod względem fizykochemicznym,
  • charakterystyka metod ich sporządzania,
  • korzyści wynikające z modyfikacji postaci leku.

  2. Farmakopealne metody badania leków.
  3. Dostępność farmaceutyczna i biologiczna jako kryterium oceny jakości leków.

  Wykładowca: farmaceuta

  Proponowany czas zajęć: 16 godzin

  Wiedza i umiejętności wynikowe:

  • Umiejętność uzasadnienia wyboru określonej formy leku pod kątem efektywności terapeutycznej.

  Forma sprawdzianu: test

  Informacje dodatkowe:
  Proponowany czas na realizację poszczególnych zagadnień:
  1 – 5 godzin
  2 – 2 godziny
  3 – 3 godziny
  4 – 3 godziny
  5 – 3 godziny

 • 3. Postępy w technologii leków recepturowych

  Cel kursu: zaprezentowanie właściwości fizykochemicznych, mikrobiologicz-nych i biofarmaceutycznych nowoczesnych substancji pomocniczych oraz ukazanie możliwości ich zastosowania w technologii leków recepturowych.

  Zakres wiedzy będącej przedmiotem kursu:
  1. Przegląd nowoczesnych i tradycyjnych substancji pomocniczych w tym zwiększających trwałość fizykochemiczną i mikrobiologiczną postaci leków recepturowych oraz modyfikujących ich właściwości biofarmaceutyczne.
  2. Nowoczesna aparatura technologiczno – analityczna oraz sprzęt w technologii różnych postaci leków recepturowych, sporządzanych w aptekach ogólnodostępnych oraz w aptekach szpitalnych.
  3. Postacie leków recepturowych ze środkami stosowanymi w zakażeniach drobnoustrojami oraz technologia recepturowych leków jałowych.
  4. Interakcje farmaceutyczne w lekach recepturowych: wykrywanie i zapobieganie.
  5. Wymagania jakościowe dla poszczególnych grup leków recepturowych oraz dla substancji pomocniczych w świetle wymagań Ph Eur. i F P

  Wykładowcy: farmaceuci

  Proponowany czas zajęć: 14 godz.

  Wiedza i umiejętności wynikowe:

  • Orientacja w dziedzinie nowoczesnych i tradycyjnych substancji pomocniczych, wiedza dotycząca ich właściwości i możliwości ich zastosowania w technologii poszczególnych postaci leków recepturowych w celu zwiększenia ich trwałości fizycznej, chemicznej i mikrobiologicznej.
  • Umiejętność posługiwania się nowoczesną aparaturą i sprzętem stosowanym w technologii leków recepturowych, sporządzanych w aptekach ogólnodostępnych i w aptekach szpitalnych.
  • Umiejętność sporządzania recepturowych leków jałowych. Orientacja w doborze substancji pomocniczych do postaci leku recepturowego z poszczególnymi antybiotykami.
  • Znajomość przyczyn powstawania i interakcji farmaceutycznych w lekach recepturowych, umiejętność ich przewidywania i zapobiegania.
  • Umiejętność przeprowadzenia oceny jakościowej substancji pomocniczych oraz recepturowych postaci leku w oparciu o wymagania i metody zawarte w F P oraz Ph. Eur.

  Forma sprawdzianu: test
  Informacje dodatkowe:
  Proponowany czas na realizację poszczególnych zagadnień:
  1 – 2 godziny
  2 – 2 godziny
  3 – 4 godziny
  4 – 4 godziny
  5 – 2 godziny

 • 4. Receptura aseptyczna w aptece

  Cel kursu: Doskonalenie umiejętności sporządzania leków recepturowych w warunkach aseptycznych oraz rozwiązywanie problemów receptury leków jałowych. Opracowywanie i wdrażanie procedur postępowania w recepturze aseptycznej. Zapoznanie z aktualnymi zasadami obsługi i kontroli urządzeń wyjaławiających oraz upowszechnienie stosowania nowoczesnych opakowań przy wyjaławianiu materiałów. Przedstawienie zasad określania terminu ważności jałowych leków recepturowych.
  Zakres wiedzy będącej przedmiotem kursu:

  1. Organizacja pracy aseptycznej w recepturze aptecznej i opracowywanie Standardowych Procedur Operacyjnych
  2. Nowoczesna receptura aseptyczna
  3. Rozwiązywanie problemów sporządzania jałowych leków recepturowych
  4. Jakość i trwałość jałowego leku recepturowego.
  5. Sporządzanie leków do oczu i innych leków jałowych w recepturze aptecznej
  6. Wdrażanie Standardowych Procedur Operacyjnych w recepturze aptecznej
  7. Wykorzystanie nowoczesnych urządzeń wyjaławiających w recepturze aseptycznej
  8. Pakowanie materiałów poddawanych wyjałowieniu (zasady doboru opakowania, sposoby pakowania, określenie terminu ważności materiałów wyjałowionych)
  9. Nowoczesne opakowania i etykiety recepturowego leku jałowego

  Wykładowcy: farmaceuci

  Proponowany czas zajęć: 11 godz.

  Wiedza i umiejętności wynikowe:

  • Poszerzenie wiedzy na temat zasad aseptyki w produkcji leku recepturowego oraz sposobu sporządzania leków jałowych w recepturze. Umiejętność pracy z nowoczesnymi urządzeniami wyjaławiającymi (obsługa, dobór właściwych materiałów opakowaniowych, zasady kontroli urządzeń wyjaławiających). Określanie terminu ważności leków jałowych.

  Forma sprawdzianu: test

  Informacje dodatkowe:
  Proponowany czas na realizację poszczególnych zagadnień:
  Wykłady:1 – 2 godziny, 2-4 – po 1 godzinie; Ćwiczenia:5 – 9 ­– 6 godzin

 • 5. Postępy w zakresie leku roślinnego

  Cel kursu: Uaktualnienie i pogłębienie wiedzy dotyczącej leku roślinnego.

  Zakres wiedzy będącej przedmiotem kursu:
  1. Fitoterapia w świetle regulacji Unii Europejskiej i Polski.
  2. Leki roślinne – znaczenie w terapii, interakcje z innymi lekami, perspektywy rozwoju.
  3. Ekstrakty i preparaty stosowane w chorobach: układu oddechowego, układu moczowego, układu sercowo-naczyniowego, w schorzeniach układu ruchu, w schorzeniach nowotworowych.
  4. Leki roślinne przeciw-wirusowe i stosowane w malarii. Farmakologicznie aktywne substancje stosowane jako dodatki dietetyczne. Informacja o niebezpieczeństwie stosowania preparatów pochodzenia roślinnego.

  Wykładowcy: lekarz, farmaceuta

  Proponowany czas zajęć: 12 godzin

  Wiedza i umiejętności wynikowe:

  • Ocena dotycząca postępu technologicznego form leku roślinnego, zastosowanie i wykorzystanie w lecznictwie.

  Forma sprawdzianu: testowy sprawdzian wiedzy będącej przedmiotem kursu.

  Informacje dodatkowe:
  Proponowany czas na realizację poszczególnych zagadnień:
  1- 2 godziny
  2- 4 godziny
  3- 4 godziny
  4- 2 godziny

 • 6. Interakcje leków roślinnych

  Cel kursu: Pogłębienie i uaktualnienie wiedzy w zakresie działań niepożądanych leków roślinnych oraz ich interakcji z lekami syntetycznymi.

  Zakres wiedzy będącej przedmiotem kursu:
  1. Kompleksowość leku roślinnego, czynniki wpływające na aktywność, interakcje i działania niepożądane
  2. Dotychczas opisane interakcje i działania niepożądane leków roślinnych
  3. Alergeny roślinne
  4. Biodostępność witamin, makro- i mikroelementów, roślinne surowce rewitaminizujące i remineralizujące oraz ich interakcje z innymi lekami

  Wykładowcy: farmaceuci

  Proponowany czas zajęć: 7 godzin

  Wiedza i umiejętności wynikowe:

  • Znajomość głównych czynników ryzyka w stosowaniu leków roślinnych, najpoważniejszych ograniczeń fitoterapii oraz opisanych działań niepożądanych i interakcji popularnych leków roślinnych.

  Forma sprawdzianu: test sprawdzający z zakresu wiedzy będącej przedmiotem kursu.

  Informacje dodatkowe:
  Proponowany czas na realizację poszczególnych zagadnień:
  1. 2 godziny
  2. 2 godziny
  3. 2 godziny
  4. 1 godzina

 • 7. Nutraceutyki, suplementy i witaminy

  Cel kursu: Poznanie lub pogłębienie wiadomości z zakresu wiedzy o nutraceutykach, suplementach diety i witaminach oraz ich działaniu, zaleceniach stosowania i interakcjach z lekami OTC i żywnością.

  Zakres wiedzy będącej przedmiotem kursu:
  1. Nutraceutyki a żywność funkcjonalna – podobieństwa i różnice. Podział nutraceutyków. Bezpieczeństwo stosowania.
  2. Żywność funkcjonalna. Probiotyki, prebiotyki i synbiotyki. Wpływ probiotyków na układ immunologiczny. Wskazania do stosowania probiotyków i ich kliniczna skuteczność.
  3. Suplementy diety i ich podział. Czym suplementy diety różnią się od żywności i leków. Wskazania i przeciwwskazania do suplementacji. Znaczenie suplementacji w racjonalnej diecie.
  4. Antyoksydanty i ich znaczenie w profilaktyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych.
  5. Ziołowe suplementy diety. Bezpieczeństwo ich stosowania. Wybrane preparaty.
  6. Omówienie racjonalnej suplementacji witaminowej w różnych grupach wiekowych. Przegląd współczesnego stanu wiedzy na wpływ nadmiernych dawek witamin i ich zastosowaniu w profilaktyce i w leczeniu niektórych jednostek chorobowych.
  7. Omówienie interakcji pokarmów, leków OTC i z suplementami diety. Bezpieczeństwo stosowania suplementów diety w wieku podeszłym.

  Wykładowcy: farmaceuci

  Proponowany czas zajęć: 7 godzin

  Wiedza i umiejętność wynikowe:

  • Znajomość podstawowych pojęć z zakresu wiedzy o nutraceutykach, żywności funkcjonalnej i suplementach diety. Bezpieczeństwo stosowania nutraceutyków i suplementów. Znajomość ich interakcji z lekami i innymi składnikami diety.

  Forma sprawdzianu: test sprawdzający z zakresu wiedzy będącej przedmiotem kursu.

  Informacje dodatkowe:
  Proponowany czas na realizację poszczególnych zagadnień:
  1 – 7 po 1 godzinie

  Poznanie lub pogłębienie wiadomości z zakresu wiedzy o nutraceutykach, suplementach diety i witaminach oraz ich działaniu, zaleceniach stosowania i interakcjach z lekami OTC i żywnością.

  Zakres wiedzy będącej przedmiotem kursu:
  1. Nutraceutyki a żywność funkcjonalna – podobieństwa i różnice. Podział nutraceutyków. Bezpieczeństwo stosowania.
  2. Żywność funkcjonalna. Probiotyki, prebiotyki i synbiotyki. Wpływ probiotyków na układ immunologiczny. Wskazania do stosowania probiotyków i ich kliniczna skuteczność.
  3. Suplementy diety i ich podział. Czym suplementy diety różnią się od żywności i leków. Wskazania i przeciwwskazania do suplementacji. Znaczenie suplementacji w racjonalnej diecie.
  4. Antyoksydanty i ich znaczenie w profilaktyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych.
  5. Ziołowe suplementy diety. Bezpieczeństwo ich stosowania. Wybrane preparaty.
  6. Omówienie racjonalnej suplementacji witaminowej w różnych grupach wiekowych. Przegląd współczesnego stanu wiedzy na wpływ nadmiernych dawek witamin i ich zastosowaniu w profilaktyce i w leczeniu niektórych jednostek chorobowych.
  7. Omówienie interakcji pokarmów, leków OTC i z suplementami diety. Bezpieczeństwo stosowania suplementów diety w wieku podeszłym.

  Wykładowcy: farmaceuci

  Proponowany czas zajęć: 7 godzin

  Wiedza i umiejętność wynikowe: Znajomość podstawowych pojęć z zakresu wiedzy o nutraceutykach, żywności funkcjonalnej i suplementach diety. Bezpieczeństwo stosowania nutraceutyków i suplementów. Znajomość ich interakcji z lekami i innymi składnikami diety.

  Forma sprawdzianu: test sprawdzający z zakresu wiedzy będącej przedmiotem kursu.

  Informacje dodatkowe:
  Proponowany czas na realizację poszczególnych zagadnień:
  1 – 7 po 1 godzinie

 • 8. Biotechnologia w naukach farmaceutycznych

  Cel kursu: Zdobycie aktualnej wiedzy dotyczącej zastosowań biotechnologii w naukach farmaceutycznych

  Zakres wiedzy będącej przedmiotem kursu:
  1. Wstęp do biotechnologii.
  2. Leki otrzymywane z zastosowaniem osiągnięć rekombinowanego DNA.
  3. Podstawy genetyki medycznej i farmakogenetyki.
  4. Wskazania do badania profilu farmakogenetycznego chorego
  5. Wpływ polimorfizmu genetycznego enzymów CYP na farmakokinetykę i farmakogenetykę leków.

  Wykładowcy: biotechnolog, biolog molekularny, lekarz, farmakolog, farmaceuta

  Proponowany czas zajęć: 11 godzin

  Wiedza i umiejętności wynikowe:

  • Ocena wpływu postępu biotechnologii na powstawanie nowych leków. Znaczenie genetyki w ocenie działania leku na organizm ludzki.

  Forma sprawdzianu: sprawdzian testowy

  Informacje dodatkowe:
  Proponowany czas na realizację poszczególnych zagadnień:
  1- 2 godziny
  2- 4 godziny
  3- 2 godziny
  4- 1 godzina
  5- 2 godziny

 • 9. Interakcje i działania niepożądane leków

  Cel kursu: Pogłębienie i uaktualnienie wiedzy w zakresie interakcji leków i ich działań niepożądanych.

  Zakres wiedzy będącej przedmiotem kursu:
  1. Interakcje czynników środowiskowych i składników pokarmowych z wybranymi grupami leków
  2. Działania niepożądane wybranych grup leków:

  • nefrotoksyczność
  • hepatotoksyczność
  • neurotoksyczność

  3. Choroby polekowe
  4. Interakcje leków
  5. Monitorowanie działań niepożądanych leków

  Wykładowcy: farmaceuta, lekarz

  Proponowany czas zajęć: 12 godzin

  Wiedza i umiejętności wynikowe:

  • Ocena działania niepożądanego leków na organizm ludzki.

  Forma sprawdzianu: testowy sprawdzian wiedzy będącej przedmiotem kursu.

  Informacje dodatkowe:
  Proponowany czas na realizację poszczególnych zagadnień:
  1 – 3 godziny
  2 – 3 godziny
  3 – 2 godziny
  4 – 2 godziny
  5 – 2 godziny

 • 10. Zarządzanie apteką i hurtownią farmaceutyczną

  Cel kursu: Zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych w zarządzaniu apteką i hurtownią farmaceutyczną.

  Zakres wiedzy będącej przedmiotem kursu:
  1. Wprowadzenie do zarządzania apteką i hurtownią farmaceutyczną:

  • właściciel jako menadżer
  • podstawy motywowania pracowników
  • zarządzanie zmianą
  • komunikacja interpersonalna
  • elementy prawa gospodarczego i prawa pracy

  2. Marketing farmaceutyczny

  • promocja, reklama
  • plan marketingowy
  • komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna apteki i hurtowni farmaceutycznej (w tym: kontekst komunikacji, narzędzia komunikacji i zarządzanie wizerunkiem)

  3. Finanse w aptece i hurtowni farmaceutycznej:

  • planowanie
  • zarządzanie zyskiem
  • płynność finansowa

  4. Wykorzystanie współczesnych systemów informatycznych do wspomagania pracy apteki i hurtowni farmaceutycznej.
  5. Internet w aptece i hurtowni farmaceutycznej

  Wykładowcy: prawnik, ekonomista, farmaceuta, informatyk

  Proponowany czas zajęć: 20 godzin

  Wiedza i umiejętności wynikowe:

  • Zarządzanie apteką i hurtownią. Ocena ekonomiczna apteki. Zarządzanie apteką z wykorzystaniem Internetu

  Forma sprawdzianu: test

  Informacje dodatkowe:
  Proponowany czas na realizację poszczególnych zagadnień:
  Po 4 godziny na każdy z tematów (1, 2, 3, 4, 5)

 • 10.1. Kierowanie małym zespołem w codziennej pracy apteki

  Cel kursu: Ostatecznym celem kursu jest zwiększenie efektywności kierowania własnym zespołem, zwiększenie jego samodzielności i odpowiedzialności i dzięki temu wygospodarowanie czasu kierownika apteki na rozwój firmy i własny. Celem instrumentalnym jest zapoznanie uczestników z metodami kierowania ludźmi (przydzielania zadań, motywowania, informacji zwrotnej i rozwoju) w oparciu o zindywidualizowaną diagnozę pracowników (Model Hershey’a i Blancharda) i dopasowywanie zadań i ról do pracowników przy małej liczbie pracowników.

  Zakres wiedzy będącej przedmiotem kursu:

  1. Diagnoza postawy kierowniczej

  • Diagnoza własnej postawy kierowniczej
  • Wpływ postawy kierownika na sposób funkcjonowania podwładnych
  • Co różni kierowników?

  2. Style kierowania

  • Rodzaje stylów kierowania
  • Czynniki warunkujące skuteczność stylu kierowania
  • Ewolucyjny model kierowania
  • Dojrzałość podwładnych a styl kierowania
  • Dostosowanie stylu kierowania do poziomu dojrzałości podwładnych
  • Stosowanie stylów kierowania – rozpoznawanie dojrzałości podwładnego i dobór odpowiednich zachowań i komunikacji

  3. Motywowanie pracowników

  • Główne potrzeby sterujące zachowaniem ludzi
  • Czynniki zniechęcające i motywujące do pracy
  • Rola motywacji wewnętrznej i zewnętrznej

  4. Stawianie celów

  • Podstawowe zasady formułowania celów
  • Udział pracownika w formułowaniu celów

  5. Delegowanie zadań

  • Korzyści wynikające z delegowania zadań:
  • Trudności kierowników w delegowaniu zadań
  • Zasady delegowania zadań

  6. Informacje zwrotne i plan rozwoju

  • Przekazanie przez uczestników informacji zwrotnych o wzajemnie obserwowanych zachowaniach w roli kierownika w trakcie gier i ćwiczeń
  • Zaplanowanie przez uczestników obszarów i sposobów dalszego rozwoju własnych umiejętności kierowniczych

  Metody zajęć:

  • Gry symulacyjne służące prezentacji podstawowych problemów kierowania
  • Symulacje rozmów kierownik-pracownik rozgrywane na forum grupy i szczegółowo omawiane pod kątem efektywnych i dysfunkcjonalnych zachowań kierownika
  • Dyskusje i praca w małych grupach
  • Informacje zwrotne dla każdego uczestnika (udzielane zarówno przez trenerów, jak i pozostałych uczestników szkolenia)

  Wykładowcy: doświadczeni trenerzy w zakresie szkolenia umiejętności menedżerskich, komunikacyjnych i pracy zespołowej

  Proponowany czas zajęć: 16 godzin

  Wiedza i umiejętności wynikowe:
  Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili:

  • Analizować skuteczność swojego zachowania w pełnionej roli kierowniczej
  • Zlecać zadania w taki sposób, by pracownicy rozumieli, czego się od nich oczekuje
  • Dostosowywać styl kierowania do wymagań sytuacji, zadania oraz poziomu umiejętności pracownika
  • Rozwijać poszczególnych pracowników poprzez odpowiednie delegowanie, motywowanie i właściwe udzielanie informacji zwrotnej

  Informacje dodatkowe:
  Szkolenie przeznaczone dla osób pełniące role kierownicze
  Zajęcia zblokowane (2 dni zajęć po 8 godzin)

 • 10.2. Komunikacja i informacja o leku w pracy aptekarza – wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne

  Cel kursu: Zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych w komunikacji z pacjentami i ich rodzinami w zakresie edukacji zdrowotnej, farmakoterapii, stosowania leków RP i OTC i prowadzenia opieki farmaceutycznej

  Zakres wiedzy będącej przedmiotem kursu
  1. Podstawy komunikacji w aptece

  • Co to jest komunikacja i podstawowe prawa komunikacji
  • Rola komunikacji w pracy aptekarza
  • Komunikacja ustna i pisemna
  • Komunikacja werbalna i niewerbalna

  2. Otoczenie wewnętrzne i zewnętrzne apteki

  • Wygląd zewnętrzny i wewnętrzny apteki
  • Personel apteki
  • Grupy docelowe apteki
  • Sytuacje komunikacyjne

  3. Komunikacja z pacjentem

  • Aktywne słuchanie, czyli zrozumienie pacjenta i jego potrzeb
  • Komunikacja na linii lekarz- pacjent – aptekarz
  • Komunikacja z różnymi grupami pacjentów

  4. Informacja naukowa o leku

  • Podstawowe założenia w zakresie przekazu naukowej informacji o leku
  • Metodologia
  • Narzędzia ułatwiające przekaz
  • Ocena działalności informacyjnej

  Wykładowcy: farmaceuta, psycholog, socjolog, specjalista z zakresu informacji naukowej

  Proponowany czas zajęć: 16 godzin

  Wiedza i umiejętności wynikowe:

  • Umiejętność skutecznej komunikacji z pacjentem i jego rodziną, wdrożenie systemu zarządzania informacją w aptece

  Forma sprawdzenia: test + studium przypadku do rozwiązania
  Informacje dodatkowe:
  Proponowany czas na realizację poszczególnych zagadnień:
  Po 4 godziny na każdy z tematów (1,2,3,4)

 • 10. 3 Dobra praktyka dystrybucyjna w hurtowni farmaceutycznej

  Cel kursu: Praktyczne przedstawienie uczestnikom wymagań dobrej praktyki dystrybucyjnej, zasad wdrażania oraz projektowania systemu zarządzania jakością w hurtowni farmaceutycznej.
  Uświadomienie wpływu systemu zarządzania jakością na prawidłowość realizowanych procesów w hurtowni farmaceutycznej.

  Zakres wiedzy będącej przedmiotem kursu:
  1. Dobra Praktyka Dystrybucyjna Good Distribution Practice GDP – najnowsze wytyczne
  2. System Zarządzania Jakością w hurtowni farmaceutycznej wg wytycznych Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej
  3. Osoba odpowiedzialna – Kierownik hurtowni, osoba wykwalifikowana
  4. Integracja wymagań GDP z specyfiką działalności danej hurtowni

  Wykładowcy: farmaceuta przemysłowy, inspektor nadzoru farmaceutycznego
  Wiedza i umiejętności wynikowe: Kurs doskonalący w ramach kształcenia ciągłego dla farmaceutów, kierowników hurtowni farmaceutycznych/składów konsygnacyjnych. Praktyczny warsztat kształtujący umiejętności projektowania i wdrażania systemu zarządzania obejmującego całą działalność organizacji na zgodność z wymaganiami Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej w zakresie:
  1. System jakości
  • Zarządzanie procesami zlecanymi na zewnątrz
  • Przegląd i monitoring zarządzania
  2. Wymagania w zakresie Personelu
  • Rola osoby odpowiedzialnej
  • Pozostały personel
  • System szkoleń
  • Higiena
  3. Pomieszczenia i wyposażenie
  • Pomieszczenia, kontrola warunków temperatury i środowiska
  • Wyposażenie
  • Systemy skomputeryzowane
  • Kwalifikacja i walidacja
  4. System dokumentacji
  • Zarządzanie dokumentacją
  • Rodzaje dokumentów
  • Prawidłowe opracowywanie procedur jakościowych, instrukcji
  5. Procesy objęte Dobrą Praktyką Dystrybucyjną
  • Kwalifikacja dostawców
  • Kwalifikacja klientów
  • Pozwolenia na dopuszczenie do obrotu
  • Kontrola dostaw
  • Przechowywanie
  • Identyfikacja
  • Nadzór nad wyrobem niezgodnym
  • Rotacja dostaw
  • Kompletacja dostawy
  • Dystrybucja
  • Eksport
  6. Reklamacje, zwroty, wycofania, podejrzenie fałszowania leków,
  7. Umowy kontraktowe
  8. Inspekcje wewnętrzne
  9. Transport
  • Transport
  • Sposób pakowania, opakowania zbiorcze, znakowanie wysyłki
  • Transport w warunkach specjalnych
  • Kontrola warunków transportu
  10. Wymagania dla pośredników dystrybucji
  • System Jakości
  • Personel
  • Dokumentacja

  Forma sprawdzianu: test końcowy sprawdzający wiedzę nabytą przez uczestników

  Informacje dodatkowe: proponowany czas trwania szkolenia:16 godzin (2 dni)

 • 11. Zarządzanie apteką szpitalną

  Cel kursu: Przygotowanie farmaceutów szpitalnych do zarządzania apteką szpitalną.

  Uwaga!
  Kurs przeznaczony głównie dla kierowników aptek szpitalnych i ich zastępców oraz osób przygotowujących się do objęcia ww. funkcji.

  Zakres wiedzy będącej przedmiotem kursu:
  Otoczenie prawno-ekonomiczne szpitala i apteki szpitalnej, organizacja i zarządzanie apteką szpitalną.

  Tematyka kursu:
  1. System opieki zdrowotnej w Polsce

  • prawo związane z funkcjonowaniem opieki zdrowotnej oraz obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi,
  • organizacja opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem struktury szpitali.

  2. Funkcjonowanie szpitala

  • szpital publiczny a szpital prywatny (finansowanie, działalność), rodzaje szpitali,
  • podejmowanie decyzji, komitety i ich rola w szpitalu (komitet ds. zakażeń wewnątrzszpitalnych i higieny szpitalnej, komitet ds. receptariusza szpitalnego, komisja etyczna),
  • personel szpitala i jego zadania,
  • pacjent – jego prawa i obowiązki,
  • akredytacja szpitala.

  3. Funkcjonowanie apteki szpitalnej
  a) Pozycja w szpitalu;
  a) umiejscowienie apteki w strukturze szpitala,
  b) pozycja kierownika apteki (np. członkostwo w komisjach szpitalnych),
  c) personel apteki ze szczególnym uwzględnieniem etyki zawodowej oraz prawi obowiązków personelu apteki (odpowiedzialność zawodowa),
  b) Zaopatrywanie i usługi dla szpitala;

  • zakres usług i asortymentu w aptece szpitalnej,
  • finansowanie i budżet apteki,
  • rozliczanie usług aptecznych,

  4. Organizacja pracy i zarządzanie personelem (uregulowania prawne);

  • podział obowiązków według kwalifikacji i zdolności,
  • praca w zespole,
  • uznanie i wsparcie dla personelu (np. zachęcanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych),
  • pomieszczenia i ich wyposażenie,
  • systemy informatyczne,
  • obieg informacji wewnętrzny i zewnętrzny (apteka – oddziały – dyrekcja).

  5. Komunikacja;

  • komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna apteki ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji z różnymi grupami osób (dyrekcja szpitala, lekarze, pielęgniarki, pacjenci), umiejętności negocjacji i wystąpień publicznych oraz przekazywania informacji specjalistycznej dotyczącej leków i wyrobów medycznych,
  • źródła informacji o leku i wyrobach medycznych (książki, czasopisma, bazy danych, Internet),

  6. Zarządzanie jakością usług;

  • zapewnienie jakości w aptece szpitalnej.

  7. Zakupy z wolnej ręki i przetargi

  • ustawa o zamówieniach publicznych,
  • praktyka zamówień publicznych w szpitalach – stan obecny
  • i perspektywy zmian,
  • rola i kompetencje farmaceuty szpitalnego w procesie postępowania przetargowego,
  • podstawy logistyki procesu zamawiania, przyjmowania i kontroli zakupywanych produktów leczniczych i wyrobów medycznych,
  • zarządzanie oraz kontrola stanów magazynowych leków
  • i wyrobów medycznych, planowanie, analizy ekonomiczne,
  • podstawy księgowości.

  8. Produkty lecznicze i wyroby medyczne

  • rodzaje i klasyfikacja produktów leczniczych w szpitalu (leki zarejestrowane i niezarejestrowane, leki LZ, próbki lekarskie, radiofarmaceutyki, leki krwiopochodne, gazy medyczne, leki na import docelowy, leki sieroce, zestawy terapeutyczne do badań klinicznych, leki recepturowe itp.),
  • rodzaje i klasyfikacja wyrobów medycznych w szpitalu.

  9. Systemy dystrybucji leków

  • dystrybucja unit-dose,
  • dystrybucja ogólna,
  • inne rozwiązania.

  Wykładowcy: prawnicy z działu zamówień publicznych, farmaceuta szpitalny, farmaceuci-praktycy specjaliści w danych dziedzinach, dyrektor ds. lecznictwa

  Proponowany czas zajęć: 30 godzin

  Wiedza i umiejętności wynikowe:

  • W wyniku realizacji programu farmaceuta powinien posiadać umiejętności zarządzania personelem i apteką szpitalną, podejmowania decyzji i negocjacji oraz umiejętność współpracy z dyrekcją szpitala, lekarzami, pielęgniarkami itp.

  Forma sprawdzianu: test oraz rozwiązanie problemu dotyczącego zarządzania w aptece szpitalnej.

  Informacje dodatkowe:
  Forma zajęć: wykłady, seminaria, warsztaty

 • 12. Terapia homeopatyczna

  Cel kursu: Pogłębienie wiedzy na temat leków homeopatycznych dyspensowanych w aptekach.

  Zakres wiedzy będącej przedmiotem kursu:
  1. Terapia homeopatyczna – a koncepcja leku homeopatycznego.
  2. Zagadnienia związane z wytwarzaniem leków homeopatycznych:

  • pochodzenia roślinnego, zwierzęcego, mineralnego;
  • bioterapeutyki, izoterapeutyki.

  3. Zasady doboru leku homeopatycznego w wybranych schorzeniach

  • analiza przypadku,
  • dawki i sposób stosowania.

  Wykładowca: farmaceuta, lekarz.

  Proponowany czas zajęć: 6 godzin

  Wiedza i umiejętności wynikowe:

  • Umiejętność doradzania pacjentowi w wyborze odpowiedniego preparatu homeopatycznego w oparciu o wiedzę na ich temat.

  Forma sprawdzianu: test

  Informacje dodatkowe:
  Proponowany czas na realizację poszczególnych zagadnień:
  1 – 2 godziny
  2 – 2 godziny
  3 – 2 godziny

 • 13. Podstawy farmakoekonomiki

  Cel kursu: Poznanie podstaw farmakoekonomiki

  Zakres wiedzy będącej przedmiotem kursu:
  1. Koszty w opiece zdrowotnej.

  • Analiza kosztów choroby, źródła danych o kosztach bezpośrednich i pośrednich, metodyka oceny kosztów bezpośrednich i pośrednich.

  2. Ocena efektu medycznego

  • Określanie efektu w jednostkach pieniężnych – metoda „gotowości do płacenia”, straty w produktywności.
  • Ocena jakości życia. Ocena wpływu procedur na jakość i długość życia – opis jednostek QALY, HYE.

  3. Metody analizy farmakoekonomicznej

  • Rodzaje analiz. Różnice w ocenie efektu medycznego w różnych analizach. Charakterystyka analiz: minimalizacji kosztów, efektywności kosztów, użyteczności kosztów i wydajności kosztów

  4. Kryteria oceny publikacji z zakresu farmakoekonomiki

  • Ocena doboru danych kosztowych i danych o skuteczności procedur medycznych w publikowanych analizach farmakoekonomicznych. Dobór perspektywy oraz rodzaju analizy decyzyjnej.

  5. Analizy „farmakoekonomiczne” sporządzane dla potrzeb farmaceuty

  • Znajomość rynku farmaceutycznego, monitorowanie zużycia z uwzględnieniem analizy koszt-efekt, przykłady praktyczne wykonywanej analizy dla potrzeb farmaceuty, dyrektora szpitala, właściciela apteki, na potrzeby zarządzania receptariuszem, pod kątem zgodności z wytycznymi towarzystw naukowych; wykorzystanie systemu ATC/DDD

  Wykładowcy: farmaceuta, lekarz

  Proponowany czas zajęć: 10 godzin

  Wiedza i umiejętności wynikowe:

  • Koszty w opiece zdrowotnej (1): ocena prawidłowości doboru źródła informacji o kosztach i metod ich szacowania.
  • Ocena efektu medycznego (2): dobór jednostki oceny efektu medycznego odpowiedniej dla ocenianych procedur medycznych
  • Metody analizy farmakoekonomicznej (3): wskazanie różnic pomiędzy poszczególnymi analizami i ich charakterystyka
  • Kryteria oceny publikacji z zakresu farmakoekonomiki (4): ocena publikowanych analiz farmakoekonomicznych pod względem prawidłowego doboru źródła danych, rodzaju analizy i możliwości wykorzystania wyników w praktyce.
  • Analizy „ farmakoekonomiczne” sporządzane dla potrzeb farmaceuty (5): ocena umiejętności prawidłowego rozpracowania problemu.

  Forma sprawdzianu: test

  Informacje dodatkowe:
  Proponowany czas na realizację poszczególnych zagadnień:
  1 – 1 godzina
  2 – 1 godzina
  3 – 1 godzina
  4 – 2 godziny
  5 – 5 godzin

 • 14. Zafałszowane leki i wyroby medyczne

  Cel kursu: poszerzenie wiedzy z zakresu narastającego zagrożenia związanego z zafałszowaniem produktów leczniczych , które mogą zwiększać ryzyko utraty zdrowia i/lub życia.

  Zakres wiedzy będącej przedmiotem kursu:
  1. Zafałszowane leki – poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa pacjenta i zdrowia publicznego.
  2. Definicje i przykłady zafałszowanego leku i wyrobu medycznego, leku nielegalnego, imitacji leku, produktu leczniczego substandardowego.
  3. Bezpieczeństwo produkcji i dystrybucji produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych w Polsce i na świecie. Drogi przenikania zafałszowanych leków i wyrobów medycznych.
  4. Import równoległy produktów leczniczych a ryzyko występowania zafałszowanych leków w legalnej sieci dystrybucji.
  5. Nazewnictwo i ochrona leków przed ich zafałszowaniem. Kontrola seryjna wstępna aktywnych substancji farmaceutycznych przeznaczonych do wykonywania leków recepturowych aptekach.

  6. Monitorowanie bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych i wyrobów medycznych w Polsce i na świecie.

  Wykładowcy: farmaceuci

  Proponowany czas zajęć: 6 godzin

  Wiedza i umiejętności wynikowe:

  • Oczekuje się, że po zakończeniu zajęć farmaceuta będzie przygotowany do prowadzenia edukacji dla pacjenta na temat zafałszowanych leków oraz potencjalnych substancji szkodliwych występujących w preparatach farmaceutycznych i wyrobach medycznych.
  • Farmaceuci powinni tworzyć silną grupę nacisku na społeczeństwo w skutecznym przekazywaniu informacji na temat zagrożeń utraty zdrowia i/lub życia związanych ze stosowaniem leków, nabywanych w miejscach do tego nie przeznaczonych.

  Forma sprawdzianu: test

  Informacje dodatkowe:
  Proponowany czas na realizację poszczególnych zagadnień:
  1 – 6 – po 1 godzinie

 • 15. Regulacje prawne w zakresie obrotu produktami leczniczymi w Polsce

  Cel kursu: przedstawienie zasad dopuszczania leków do obrotu, prowadzenia obrotu hurtowego i detalicznego produktami leczniczymi, zapoznanie słuchaczy z regulacjami prawnymi obowiązującymi w Polsce i Unii Europejskiej

  Zakres wiedzy będącej przedmiotem kursu:
  1. Funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej w Polsce.
  2. Rejestracja leków – regulacje polskie i europejskie.
  3. Realizacja recept – aspekty prawne.
  4. Zasady obrotu środkami psychotropowymi i substancjami odurzającymi.

  Wykładowcy: farmaceuta, prawnik

  Proponowany czas zajęć: 10 godzin

  Wiedza i umiejętności wynikowe:

  • Znajomość zasad funkcjonowania systemu ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce, jego finansowania i udzielania świadczeń medycznych.
  • Znajomość zasad rejestracji produktów leczniczych według prawa polskiego i unijnego.
  • Umiejętność rozwiązywania problemów związanych z realizacją recept.
  • Znajomość zasad wprowadzania do obrotu i kontrolowania obrotu środkami psychotropowymi i odurzającymi, uprawnień organów kontrolujących, zasad przechowywania, zabezpieczania i wydawania leków odurzających.

  Forma sprawdzianu: test

  Informacje dodatkowe:
  Proponowany czas na realizację poszczególnych zagadnień:
  1 – 2 godziny
  2 – 2 godziny
  3 – 4 godziny (2 godziny – warsztaty)
  4 – 2 godziny

 • 16. Prawo farmaceutyczne. Kodeks Etyki Aptekarza RP

  Cel kursu: Pogłębienie i uaktualnienie wiedzy w zakresie norm prawnych i etycznych dotyczących farmaceutów.

  Zakres wiedzy będącej przedmiotem kursu:
  1. Prawne aspekty pracy zawodowej farmaceuty w Polsce i Unii Europejskiej.
  2. Deontologia i etyka zawodowa.
  3. Dobra praktyka apteczna.
  4. Standardy dobrej praktyki dystrybucyjnej.

  Wykładowcy: prawnik, inspektor farmaceutyczny, farmaceuta.

  Proponowany czas zajęć: 5 godzin

  Wiedza i umiejętności wynikowe:
  Znajomość i umiejętność stosowania obowiązującego prawa w codziennej działalności farmaceuty w aptece.

  Forma sprawdzianu: testowy sprawdzian wiedzy będącej przedmiotem kursu.

  Informacje dodatkowe:
  Proponowany czas na realizację poszczególnych zagadnień:
  1 – 2 godziny
  2 – 1 godzina
  3 – 1 godzina
  4 – 1 godzina

 • 17. Biofarmacja i farmakokinetyka

  Cel kursu: Pogłębienie wiedzy z zakresu biofarmacji i farmakokinetyki.

  Zakres wiedzy będącej przedmiotem kursu:
  1. Losy leku w ustroju (LADME)
  2. Czynniki modyfikujące farmakokinetykę leków
  3. Modele farmakokinetyczne
  Podstawy teorii kompartmentowej rozmieszczenia leków
  Parametry farmakokinetyczne i metody wyznaczania
  Farmakokinetyka po jednorazowym i wielokrotnym podaniu leków
  Farmakokinetyka nieliniowa i populacyjna
  4. Dostępność biologiczna i równoważność biologiczna leków
  Dostępność biologiczna jako kryterium oceny leków
  Parametry dostępności biologicznej i metody ich wyznaczania
  Równoważność biologiczna, metodyka badań, sposób prezentacji wyników i ich ocena statystyczna
  5. Zastosowanie farmakokinetyki w terapii – warsztaty
  Wyznaczanie parametrów farmakokinetycznych
  Obliczanie schematów dawkowania leków
  Stan stacjonarny, warunki jego utrzymania

  Wykładowcy: farmaceuci

  Proponowany czas zajęć: 10 godzin

  Wiedza i umiejętności wynikowe:

  • Oczekuje się, że farmaceuta po ukończeniu kursu będzie posiadał umiejętności:
  • wyznaczania podstawowych parametrów farmakokinetycznych, mających znaczenie przy ustalaniu schematu dawkowania leków,
  • obliczenia dostępności biologicznej na podanym przykładzie,
  • interpretacji uzyskanych wyników.

  Forma sprawdzianu: sprawdzian testowy

  Informacje dodatkowe:
  Proponowany czas na realizację poszczególnych zagadnień:
  1,2 – po 1godzinie; 3,4 – po 2 godziny; 5 – 4 godziny

 • 18. Terapia żywieniowa

  Cel kursu: Przygotowanie farmaceutów szpitalnych do podejmowania całokształtu zadań związanych z przyrządzaniem, kontrolą oraz dystrybucją preparatów do odżywiania pozajelitowego.

  Zakres wiedzy będącej przedmiotem kursu:

  • czynniki wywołujące niedożywienie, planowanie żywienia, zapotrzebowanie energetyczne, podstawowe substancje odżywcze w żywieniu doi pozajelitowym, węglowodany, aminokwasy, tłuszcze, elektrolity, witaminy,

  żywienie dojelitowe

  • wskazania, przeciwwskazania, zalety, dobór diety,
  • metody żywienia dojelitowego, żywienie doustne, odżywianie przez zgłębnik, przetoki odżywcze, przetoki kombinowane,
  • powikłania mechaniczne, metaboliczne, septyczne, zachłystowe zapalenie płuc nudności, wymioty biegunka,

  żywienie pozajelitowe

  • wskazania,
  • ocena stanu niedożywienia, badanie fizykalne chorego, wywiad żywieniowy, ocena zasobów tkanki tłuszczowej, ocena masy mięśni szkieletowych, wskaźnik masy ciała (BMI), badania biochemiczne, oznaczanie białek trzewnych, badania immunologiczne, pomiar zapotrzebowania energetycznego

  żywienie pozajelitowe w systemie jednego pojemnika AIO (All-In-One)

  • warunki przygotowania mieszanin do odżywiania parenteralnego GMP (Good Manufacturing Practice) produkcji i kontroli leków jałowych zapobieganie zakażeniu mieszaniny w czasie jej przygotowywania, przechowywania i podawania, boks aseptyczny, loża z nawiewem laminarnym,
  • zasady przygotowywania worków w systemie AIO, kolejność dodawania,
  • metody kontroli jakości systemu AIO, obserwacja wizualna, pomiar pH mieszaniny, pomiar osmolarności, określenie ilości cząstek i ich wielkości, przechowywanie gotowych worków i ich trwałość, pomiar śmietankowania, pomiar czasu koalescencji, pomiar odbicia światła, badanie przewodnictwa prądu elektrycznego,

  kontrola żywienia pozajelitowego

  • bilans azotowy, badania kliniczne, badania laboratoryjne

  powikłania żywienia pozajelitowego

  • mechaniczne, metaboliczne, septyczne

  terapia żywieniowa w praktyce klinicznej

  schorzenia zapalne jelit i przetoki, choroby nowotworowe, zapalenie trzustki, urazy, oparzenia, posocznica, niewydolność wątroby, niewydolność nerek, ostra niewydolność nerek (ONN), przewlekła niewydolność nerek (PNN),

  Wykładowcy: lekarz, klinicysta lub farmaceuta praktyk w dziedzinie żywienia, farmaceuta przygotowujący worki „all in one”

  Proponowany czas zajęć: 30 godzin

  Wiedza i umiejętności wynikowe:

  • W wyniku realizacji programu farmaceuta szpitalny powinien posiadać umiejętności:
  • współpracy z lekarzem w celu prawidłowego ustalenia dla indywidualnych chorych zapotrzebowania energetycznego i strategii żywieniowej
  • opracowania procedur
  • analizy składu mieszaniny pod kątem przewidywania trudności jej przygotowania
  • pracy w warunkach aseptycznych
  • poprawnego sporządzania mieszanin odżywczych

  Forma sprawdzianu: rozwiązanie problemowego przykładu, praktyczne wykonanie mieszaniny żywieniowej

  Informacje dodatkowe:
  Forma zajęć: wykłady, seminaria, warsztaty

 • 19. Bezpieczeństwo farmakoterapii onkologicznej

  Cel kursu: Zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej dla farmaceuty szpitalnego przygotowującego leki onkologiczne.

  Zakres wiedzy i umiejętności będących przedmiotem kursu:
  1. Najnowsze leki onkologiczne
  2. Zasady przygotowywania leków onkologicznych w dawkach dziennych dla pacjenta w aptece szpitalnej, prawo farmaceutyczne, zasady organizacji pracowni, organizacja pracy, kontrola jakości, sytuacje awaryjne, wynaczynianie, procedury
  3. Samodzielne przygotowanie leku cytostatycznego zgodnie z procedurami w pracowni leku cytostatycznego (w aptece lub na oddziale w przypadku, gdy apteka szpitalna nie posiada pracowni) – warsztaty

  Wykładowcy: nauczyciel akademicki klinicysta lub farmakolog, farmaceuta z apteki szpitalnej, w której istnieje pracownia leku cytostatycznego

  Proponowany czas zajęć: 10 godzin

  Wiedza i umiejętności wynikowe:
  Znajomość najnowszych leków onkologicznych, znajomość zasad przygotowywania leków onkologicznych w aptece szpitalnej, umiejętność samodzielnego przygotowania leku cytostatycznego zgodnie z procedurami.

  Forma sprawdzianu: test

  Informacje dodatkowe:
  Proponowany czas na realizację poszczególnych zagadnień:
  1 – 2 godziny
  2 – 3 godziny
  3 – 5 godzin

 • 20. Etyczno-prawne aspekty badań klinicznych nowych leków na ludziach

  Cel kursu: Zdobycie wiedzy i umiejętności dotyczących etycznych i prawnych aspektów badań klinicznych leków.

  Zakres wiedzy będącej przedmiotem kursu:

  1. Deklaracje, konwencje, kodeksy międzynarodowe i polskie dotyczące badań przeprowadzanych na ludziach. Komisje bioetyki badań naukowych przeprowadzanych na ludziach.
  2. Badania kliniczne leków. Zasady dobrej praktyki klinicznej i farmaceutycznej. Fazy badań klinicznych nowych leków – ustawowy udział farmaceuty dla poprawy wiarygodności uzyskanych wyników. Zagadnienie stosowania placebo. Projektowanie badania.
  3. Opracowanie protokołów badań klinicznych leków I fazy, II fazy, III fazy i IV fazy.
  4. Konflikt interesów i jego znaczenie w medycynie.
  5. Wymogi rejestracyjne dotyczące leków oryginalnych i generycznych w Polsce i Unii Europejskiej.
  6. Medycyna oparta na dowodach.

  Wykładowcy: farmakolog kliniczny, farmaceuta.

  Proponowany czas zajęć: 12 godzin

  Wiedza i umiejętności wynikowe:

  • Znajomość aktów prawnych w Polsce i Unii Europejskiej dotyczących badań przeprowadzanych na ludziach.
  • Umiejętność zaprojektowania badania.
  • Umiejętność opracowania protokołu badania.

  Forma sprawdzianu: test

  Informacje dodatkowe:
  Proponowany czas na realizację poszczególnych zagadnień:
  1 – 2 godziny
  2 – 2 godziny
  3 – 3 godziny
  4 – 2 godziny
  5 – 1 godzina
  6 – 2 godziny

 • 21. Informacja o leku w praktyce farmaceuty szpitalnego

  Cel kursu: Zapoznanie farmaceutów z aktualnymi, dostępnymi źródłami informacji medycznej oraz uaktualnienie i pogłębienie wiedzy z zakresu nowoczesnych metod wyszukiwania i oceny informacji o lekach, a także dostosowania tych informacji do potrzeb różnych odbiorców

  Zakres wiedzy będącej przedmiotem kursu:
  1. Naukowa informacja medyczna – koncepcja, rozwój, zasoby
  2. Opis i struktura źródeł informacji medycznej
  3. Zarządzanie i organizacja biblioteki w aptece szpitalnej
  4. Informacja o lekach – aspekty prawne, zalecenia i wytyczne międzynarodowe
  5. Metody wyszukiwania informacji
  6. Krytyczna ocena źródeł informacji
  7. Metody eksploatacji danych
  8. Formułowanie odpowiedzi na pytania zadawane przez specjalistów opieki zdrowotnej i pacjentów.
  9. Sporządzanie informacji o lekach na potrzeby różnych odbiorców: klinicystów praktyków, pielęgniarek, pacjentów

  Wykładowcy: specjaliści informacji naukowej, lekarze, farmaceuci, farmakolodzy kliniczni, farmaceuci kliniczni

  Proponowany czas zajęć: 16 godzin

  Wiedza i umiejętności wynikowe:

  • Znajomość wiarygodnych i uznanych źródeł informacji medyczno-farmaceutycznej.
  • Umiejętności w zakresie wyszukiwania informacji o lekach w dostępnych w Polsce zasobach.
  • Umiejętności w zakresie oceny źródeł informacji.
  • Wiedza i umiejętności praktyczne w zakresie odpowiedzi na pytania i sporządzania informacji o lekach.

  Forma prowadzenia zajęć:
  1. Wykłady (1,2,3,4,5,6,7)
  2. Ćwiczenia praktyczne w grupach (5,6,7,8,9)

  Forma sprawdzianu:
  1. Sporządzenie krótkiej informacji o leku – odpowiedź na pytanie.

  Informacje dodatkowe:
  Proponowany czas na realizację poszczególnych zagadnień:
  1 – 4 po 1 godzinie; 5 – 8 po 2 godziny; 9 – 4 godziny

 • 22. Gospodarka lekiem w szpitalu

  GOSPODARKA LEKIEM W SZPITALU.

   

  Cel kursu: Uaktualnienie i pogłębienie wiedzy farmaceutów szpitalnych w zakresie czynności ustawowych apteki szpitalnej.

   

  Zakres wiedzy będącej przedmiotem kursu:

  1. Praca zawodowa farmaceuty szpitalnego w świetle znowelizowanych ustaw regulujących gospodarkę lekiem w szpitalu.
  2. Obecność zespołów i komitetów w szpitalu – ich zadania oraz rola w kreowaniu gospodarki produktami leczniczymi
   1. Komitet Terapeutyczny
   2. Receptariusz Szpitalny
   3. Komitet d/s Farmakoekonomiki
   4. Komitet d/s Antybiotykoterapii
   5. Komitet d/s Zakażeń Szpitalnych.

  Współpraca przedstawicieli zawodów medycznych ( lekarz, farmaceuta, pielęgniarka, mikrobiolog).

  1. Informacja o produkcie leczniczym – obiektywizm informacji podstawą podjęcia właściwej decyzji farmakoterapeutycznej – błędy medyczne.
  2. Monitorowanie działań niepożądanych leków (DNL)
   1. Podstawy prawne
   2. Cel monitorowania DNL
   3. Korzyści wynikające z monitorowania DNL
  3. Badania kliniczne
  4. Racjonalna antybiotykoterapia

   

  Wykładowcy: Farmaceuta szpitalny i specjalista zamówień publicznych

   

  Proponowany czas zajęć: 8 godzin

   

  Wiedza i umiejętności wynikowe:

  Uczestnictwo w kursie pomoże farmaceutom szpitalnym prowadzić racjonalną gospodarkę lekiem oraz właściwie zorganizować współpracę z ordynatorami oddziałów i dyrekcją szpitala, tak by zwiększyć bezpieczeństwo i skuteczność farmakoterapii w szpitalu.

   

  Forma sprawdzianu: test

  Informacje dodatkowe:

        Proponowany czas na realizację poszczególnych zagadnień:

  1 – 1 godzina; 2 – 3 godziny; 3 – 6 – po 1 godzinie

  .

 • 23. Strategie higieny szpitalnej

  Cel kursu: Zapoznanie farmaceutów z zagadnieniami higieny szpitalnej i przygotowanie do aktywnego włączenia się w zwalczanie zakażeń wewnątrzszpitalnych oraz nadzór nad dezynfekcją i sterylizacją w szpitalu.

  Zakres wiedzy będący przedmiotem kursu:

  • Problemy dotyczące higieny szpitalnej
  • Epidemiologia, zakażenia wewnątrzszpitalne
  • Sterylizacja i dezynfekcja
  • Zastosowanie procedur związanych z higieną szpitalną

  Tematy szczegółowe:
  1. Zakażenia wewnątrzszpitalne

  • strategie zwalczania zakażeń
  • nadzór i kontrola zakażeń
  • aspekty prawne i etyczne
  • koszt zakażeń wewnątrzszpitalnych

  2. Mikrobiologia zakażeń wewnątrzszpitalnych

  • epidemiologia danego szpitala,
  • rola laboratorium i nadzór mikrobiologiczny
  • sytuacje zagrożenia życia i sposób postępowania

  3. Aspekty kliniczne i epidemiologiczne zakażeń wewnątrzszpitalnych

  • epidemiologia i aspekty kliniczne
  • zapobieganie i leczenie zakażeń wewnątrzszpitalnych ( w tym antybiotykoterapia)

  4. Antyseptyka i dezynfekcja oraz sterylizacja w szpitalu

  • podstawowe pojęcia, środki stosowane, miara aktywności, normy, zastosowanie praktyczne

  5. Szpital i jego otoczenie jako źródła zakażeń

  • woda i powietrze
  • odżywianie
  • pościel, bielizna
  • pomieszczenia
  • odpady szpitalne

  6. Praktyka szpitalna zalecenia

  • protokoły leczenia
  • ubranie i zachowanie personelu
  • higiena i bezpieczeństwo pracy w szpitalu
  • 7. Rola farmaceuty w zwalczaniu zakażeń wewnątrzszpitalnych
  • współpraca z lekarzami, pielęgniarkami, i innymi osobami zajmującymi się problematyką zakażeń wewnątrzszpitalnych
  • komitet zakażeń wewnątrzszpitalnych
  • komitet antybiotykoterapii
  • dezynfekcja i sterylizacja

  Wykładowcy: mikrobiolog, farmakolog, lekarz, farmaceuta szpitalny zajmujący się tematyką zakażeń wewnątrzszpitalnych, farmaceuta specjalista w zakresie informacji o leku i komunikacji

  Proponowany czas zajęć: 10 godzin

  Wiedza i umiejętności wynikowe:

  • W wyniku realizacji programu farmaceuta powinien posiadać umiejętności współpracy w zakresie zakażeń wewnątrzszpitalnych z lekarzami i pielęgniarkami oraz wykazać się odpowiednimi kompetencjami jako członek lub doradca komitetu zakażeń wewnątrzszpitalnych oraz komitetu antybiotykoterapii.

  Forma sprawdzianu: test oraz rozwiązanie praktycznego problemu związanego z higieną w szpitalu

  Informacje dodatkowe:
  Forma zajęć: wykłady, seminaria, warsztaty

 • 24. Wyroby medyczne i gazy medyczne

  Cel kursu: Zapoznanie farmaceutów z zagadnieniami wyrobów medycznych i gazów medycznych oraz przygotowanie do zarządzania tymi wyrobami.

  Zakres wiedzy będący przedmiotem kursu:
  1. Wyroby medyczne: klasyfikacja, rodzaje i normy.
  2. Gazy medyczne: klasyfikacja, rodzaje i normy.
  3. Aspekty prawne i ekonomiczne.

  • 4. Wyroby medyczne stosowane w różnych stanach patologicznych;
  • odleżyny,
  • choroby wieku podeszłego,
  • nietrzymanie moczu,
  • niewydolność oddechowa,
  • ból,
  • stomie,
  • odżywianie do i pozajelitowe,
  • chemioterapia,
  • cukrzyca,
  • opieka paliatywna.

  5. Gazy medyczne i ich zastosowanie.
  6. Testy diagnostyczne w ofercie aptek otwartych
  7. Materiały szewne. Charakterystyka, wymagania i podział.

  Wykładowcy: lekarz, farmaceuta szpitalny zajmujący się tematyką wyrobów medycznych, wykładowcy akademiccy i przedstawiciele naukowi firm produkujących wyroby medyczne.

  Proponowany czas zajęć: 12 godzin

  Wiedza i umiejętności wynikowe:

  • W wyniku realizacji programu farmaceuta powinien posiadać umiejętności racjonalnego zarządzania wyrobami medycznymi oraz wykazać się bardzo dobrą, praktyczną znajomością wyrobów medycznych.

  Forma sprawdzianu: test i zaprezentowanie losowo wybranego wyrobu medycznego

  Informacje dodatkowe:
  Forma zajęć: wykłady, seminaria, warsztaty.

 • 25. Bezpieczeństwo stosowania leków

  Cel kursu: przygotowanie farmaceutów do oceny bezpieczeństwa farmakoterapii indywidualnego pacjenta, zapoznanie z przyczynami niepowodzeń terapeutycznych oraz metodami zmniejszania ryzyka

  Zakres wiedzy będącej przedmiotem kursu:
  1. Ocena bezpieczeństwa leków:

  • Ocena bezpieczeństwa leków w badaniach przedklinicznych i klinicznych
  • Prawne regulacje dotyczące leków
  • Zasady prowadzenia badań klinicznych, medycyna oparta na dowodach (EBM)

  2. Bezpieczeństwo farmakoterapii

  • Śmiertelność i chorobowość odlekowa
  • Zatrucia ostre lekami i lekozależność
  • Bezpieczeństwo pacjenta: błędy medyczne i błędy lekowe (medical i medcation errors)
  • Psychologiczne uwarunkowania farmakoterapii
  • Zjawisko non-compliance jako czynnik ryzyka i niepowodzeń terapeutycznych

  3. Monitorowanie i kontrola bezpieczeństwa farmakoterapii

  • Działania niepożądane: rodzaje, podział, rozpoznawanie i zgłaszanie
  • Pharmacovigilance
  • Krajowe i międzynarodowe systemy monitorowania działań niepożądanych
  • Ekonomiczne aspekty działań niepożądanych
  • Rola opieki farmaceutycznej w zwiększeniu bezpieczeństwa farmakoterapii

  Wykładowcy: farmaceuta, lekarz, toksykolog

  Proponowany czas zajęć: 10 godzin

  Wiedza i umiejętności wynikowe:

  • Pogłębienie wiedzy na temat oceny skuteczności i bezpieczeństwa leków
  • Umiejętność rozpoznawania i zgłaszania działań niepożądanych
  • Umiejętność rozpoznawania i zapobiegania błędom lekowym
  • Umiejętność przygotowania informacji dla pacjenta i pracownika medycznego
  • Umiejętność wyszukiwania i oceny wartości informacji o lekach

  Forma sprawdzianu: test

  Informacje dodatkowe:
  Proponowany czas na realizację poszczególnych zagadnień:
  1 – 3 godziny
  2 – 3 godziny
  3 – 4 godziny

 • 26. Wybrane zagadnienia dotyczące substancji leczniczych

  Cel kursu: Pogłębienie wiedzy w zakresie szeroko rozumianej problematyki leku od ich syntezy poprzez modyfikacje do przeterminowania.

  Zakres wiedzy będącej przedmiotem kursu:
  1. Internet jako źródło informacji o lekach; Podział źródeł informacji o lekach. Terminologia używana w Internecie. Wyszukiwanie proste i zaawansowane. Przegląd przeglądarek Internetowych – Google. Polskie źródła informacji o lekach. Zagraniczne źródła informacji o lekach; Rxlist, Drugs, Medlineplus itp. Wyszukiwanie informacji naukowej – Medline. Bazy patentowe.
  2. Niezastrzeżone Nazwy Międzynarodowe (INN); Omówienie zasad tworzenia nazw INN. Procedury związane z nadaniem nazw INN. Organizacje krajowe i światowe zajmujące się weryfikacją i nadawaniem nazw INN. Zalety i wady wprowadzania INN.
  3. Proleki; Podział proleków. Proleki jako sposób rozwiązania problemów niekorzystnych właściwości fizykochemicznych leków, farmakologicznych bądź formulacyjnych. Sposoby projektowania proleków. Proleki, jako sposób pokonywania barier biologicznych – przykłady. Obniżanie toksyczności i działań niepożądanych. Wykorzystanie technologii genowej – ADEPT, GDEPT.
  4. Leki chiralne; Pojęcie chiralności i podstawowe pojęcia stereochemii. Przykłady związków chiralnych występujących w przyrodzie. Farmakologiczne aspekty chiralności – przykłady. Różnorodność działania enancjomerów. Przykłady leków czystych enancjomerów. Perspektywy.
  5. Nutraceutyki; Nutraceutyki a żywność funkcjonalna – podobieństwa i różnice. Podział nutraceutyków. Rodowód nutraceutyków. Przykłady nutraceutyków. Prawdy i mity o niektórych nutraceutykach. Bezpieczeństwo stosowania nutraceutyków.
  6. Leki sieroce; Przybliżenia pojęcia chorób sierocych i ich oficjalna definicja. Omówienie skali zjawiska na świecie i w Polsce. Prawne aspekty rozwoju i rejestracji leków sierocych na świecie. Regulacje dotyczące refundacji leków sierocych w Polsce. Przykłady wybranych chorób sierocych i stosowanych w nich produktów leczniczych.
  7. Problem leków przeterminowanych; Omówienie istniejących programów zagospodarowania lekami przeterminowanymi na świecie – program recyklingu leków. Problem leków przeterminowanych w Polsce, obowiązujące wymogi dotyczące utylizacji leków i wyrobów medycznych, propozycje rozwiązań.

  Wykładowcy: farmaceuta, farmaceuta kliniczny

  Proponowany czas zajęć: 7 godzin

  Wiedza i umiejętności wynikowe:

  • Przybliżenie wiedzy na temat źródeł naukowej informacji o leku. Umiejętność znalezienia i oceny wartości naukowej znalezionych informacji.
  • Przybliżenie wiedzy na temat zasad i źródeł tworzenia międzynarodowych nazw niezastrzeżonych leków (INN).
  • Poszerzenie wiedzy o nowoczesne metody modyfikacji cząsteczki leku, mające na celu między innymi zwiększenie aktywności biologicznej, selektywne działanie (Delivery Systems).
  • Poznanie i zrozumienie roli stereoizomerów substancji biologicznie czynnych w skutecznym i bezpiecznym leczeniu.
  • Umiejętność wyboru nutraceutyków w profilaktyce i leczeniu wybranych schorzeń.
  • Poznanie prawnych aspektów rozwoju leków sierocych w Polsce i na świecie.
  • Próba oceny problemu leków przeterminowanych i sposoby ich rozwiązania.

  Forma sprawdzianu: test

  Informacje dodatkowe:
  Proponowany czas dla realizacji poszczególnych zagadnień: po 1 godzinie na każdy z tematów (1-7)

 • 27. Produkty kosmetyczne – wybrane zagadnienia

  Cel kursu: Poszerzenie wiedzy w zakresie bezpieczeństwa stosowania kosmetyków w celach pielęgnacyjnych i leczniczych.

  Zakres wiedzy będącej przedmiotem kursu:

  1. Elementy budowy i fizjologii skóry z uwzględnieniem różnic związanych z wiekiem.
  2. Typy skóry i metody jej pielęgnacji.
  3. Charakterystyka fizykochemiczna preparatów kosmetycznych.
  4. Nutrikosmetyki – charakterystyka i uzasadnienie stosowania.
  5. Alergie na kosmetyki i dodatki do produktów kosmetycznych; doraźna pomoc w przypadku odczynu alergicznego.

  Wykładowca: farmaceuta, lekarz,
  Proponowany czas zajęć: 10 godzin
  Wiedza i umiejętności:

  • Umiejętność praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy w celach informacyjnych i prawidłowym doborze kosmetyków dla osób zainteresowanych.

  Forma sprawdzianu: test
  Informacje dodatkowe:
  Proponowany czas na realizację poszczególnych zagadnień:
  1 – 1 godzina
  2 – 2 godziny
  3 – 2 godziny
  4 – 2 godziny
  5 – 3 godziny

 • 28. Uzależnienie od alkoholu – choroba alkoholowa, zapobieganie, leczenie, skutki

  Cel kursu: zapoznanie uczestników w sposób zwięzły, ale kompletny z destruktywnym zjawiskiem alkoholizmu i jego skutkami w postaci utraty zdrowia i chorób oraz skutkami społecznymi, a także profilaktyką i leczeniem tego uzależnienia.

  Zakres wiedzy będącej przedmiotem kursu:
  1. Dane statystyczne, przyczyny uzależnienia od alkoholu oraz sposoby zapobiegania alkoholizmowi: tradycyjno-zwyczajowe, zawodowe (kształtowanie pewnego modelu zachowań), działania aparatu administracyjno-państwowego, edukacja w szkołach i na studiach w oparciu o dobrze przygotowane i przystępne programy, wpływ mediów (np. przemyślany i dobrze opracowany i przekazywany program antyalkoholowy – na razie brak), wpływ twórczości kulturalnej- film, teatr, literatura, oddziaływanie religii i kościołów: chrześcijańskiej, kościoła katolickiego, muzułmanów i innych wyznań.
  2. Choroba alkoholowa:

  • przebieg, objawy i rodzaje alkoholizmu, zmiany somatyczne i psychofizyczne alkoholika, wpływ na rodzinę, otoczenie, miejsce pracy, wpływ na życie społeczne;
  • leczenie:
  • psychoterapia: wyspecjalizowany psychiatra, inni terapeuci-psycholog, przeszkolony terapeuta;
  • farmakoterapia: stosowane leki (także naturalne);
  • rokowania w chorobie alkoholowej.

  3. Skutki choroby alkoholowej
  3a. Medyczne – ujawniające się w postaci innych schorzeń:

  • choroby układu nerwowego – choroby psychiczne, upośledzenie umysłowe, choroby neurologiczne;
  • schorzenia układu sercowo-naczyniowego – arytmia, udary mózgu;
  • schorzenia układu pokarmowego – żołądka dwunastnicy, nowotwory żołądka i trzustki, marskość wątroby, encefalopatia wątrobowa i inne.
  • Leczenie schorzeń – skutków choroby alkoholowej.

  3b. Społeczno-socjalne:

  • degradacja i niszczenie rodziny,
  • wpływ na płód – obciążenia genetyczne,
  • szkody w miejscu pracy,
  • przestępstwa np. w ruchu drogowym oraz inne w tym najcięższe,

  Wykładowcy: lekarz (najlepiej psychiatra) i hepatolog ewentualnie psycholog wyspecjalizowany w tej dziedzinie oraz socjolog lub inny specjalista, znawca zagadnienia z nauk humanistycznych; w zakresie leków: farmaceuta.

  Proponowany czas zajęć: 7 godzin

  Wiedza i umiejętności wynikowe:
  Oczekuje się że po ukończeniu kursu farmaceuta będzie umiał:

  • rozpoznawać i przeciwdziałać uzależnieniu od alkoholu przez przekazywanie prawidłowych informacji o skutkach alkoholizmu w ramach opieki farmaceutycznej;
  • wskazać w ramach opieki farmaceutycznej odpowiedni sposób postępowania oraz placówki i lekarzy, czy innych terapeutów leczących chorobę alkoholową;
  • udzielić informacji o lekach stosowanych w leczeniu alkoholizmu.

  Farmaceuci będą mogli tworzyć silną grupę nacisku w skutecznym zapobieganiu alkoholizmowi poprzez oddziaływanie na odpowiednie organy władzy państwowej, a także na media.

  Forma sprawdzianu: test
  Informacje dodatkowe:
  Proponowany czas na realizację poszczególnych zagadnień:
  1 – 2 godziny
  2 – 2 godziny
  3a – 2 godziny
  3b – 1 godzina.

 • 29. Narkotyki i problemy narkomanii w Polsce

  Cel kursu: Poszerzenie i uaktualnienie wiedzy związanej z narkotykami i problemami narkomanii w Polsce.

  Zakres wiedzy będącej przedmiotem kursu:
  1. Klasyfikacja narkotyków i metody ich wytwarzania

  • substancje aktywne występujące w opiatach, marihuanie, grzybach, klejach, amfetaminie, ecstasy, LSD oraz lekach
  • zastosowanie medyczne, działanie fizjologiczne, długość działania, właściwości uzależniające, formy występowania i źródła pozyskiwania narkotyków.

  2. Używanie narkotyków i jego następstwa

  • podstawowe pojęcia: „narkotyk”, „narkoman”; statystyka; przyczyny używania i uzależniania się, sposoby używania substancji psychoaktywnych
  • rodzaje substancji psychoaktywnych, objawy psychopatologiczne i somatyczne użycia narkotyku; narkotyki tzw. „miękkie” i „twarde”
  • klasyfikacja przejawów i następstw używania substancji psychoaktywnych
  • zespół uzależnienia – kryteria rozpoznania, dynamika, skutki; uzależnienie „fizyczne” i „psychiczne”, współuzależnienie, leczenie
  • zaburzenia psychiczne (depresyjne, omamowo-urojeniowe, osobowości, funkcji poznawczych i in.) oraz somatyczne związane z narkotyzowaniem się.

  3. Regulacje prawne związane z narkotykami i narkomanią

  • przepisy prawne dotyczące posiadania, rozprowadzania, produkcji, uprawy, wprowadzania do obrotu i przemytu narkotyków oraz legalizacji narkotyków
  • narkotyki jako problem społeczny, grupy AN w Polsce.

  4. Metody wykrywania i identyfikacji narkotyków

  • metody fizyczne i chemiczne w identyfikacji narkotyków
  • testy wykrywające narkotyki – charakterystyka, swoistość testów, zastosowanie praktyczne testów, interpretacja wyników.

  Wykładowcy: lekarz, farmaceuta

  Proponowany czas zajęć: 7 godzin

  Wiedza i umiejętności wynikowe:
  Oczekuje się, że po uczestniczeniu w zajęciach na kursie farmaceuta będzie umiał:

  • wymienić i scharakteryzować rodzaje używanych narkotyków, opisać ich budowę, wygląd i formy używania
  • rozpoznać objawy związane z używaniem narkotyków
  • udzielić informacji na temat mechanizmów uzależnienia
  • wykazać znajomość metod leczenia uzależnień i innych powikłań używania substancji psychoaktywnych
  • zaproponować placówkę służby zdrowia zajmującą się leczeniem uzależnień
  • udzielać informacji o ogólnych przepisach prawnych związanych z narkotykami i narkomanią
  • udzielać informacji o sposobach identyfikacji narkotyków.

  Forma sprawdzianu: testowy sprawdzian wiedzy będącej przedmiotem kursu

  Informacje dodatkowe:
  Proponowany czas na realizację poszczególnych zagadnień:
  1 – 2 godziny
  2 – 2 godziny
  3 – 1 godzina
  4 – 2 godziny

 • 30. Środki dopingujące dostępne w aptekach i skutki ich zażywania

  Cel kursu: Zapoznanie farmaceutów z substancjami i gotowymi postaciami leku dostępnymi w aptece, które mogą być stosowane w celach niemedycznych. Przybliżenie pojęcia dopingu i omówienie środków leczniczych stosowanych w tym celu.

  Zakres wiedzy będącej przedmiotem kursu:

  1. Doping – definicje, historia i organy do walki z dopingiem. Kontrola antydopingowa i jej skuteczność.
  2. Lista substancji niedozwolonych dostępnych w aptekach i sposób ich wykorzystania w sporcie i na siłowni. Nowe metody dopingu.
  3. Skutki niepożądane stosowania środków dopingujących (m.in. sterydy, stymulanty, kannabinoidy).
  4. Zanieczyszczenia odżywek sportowych.

  Wykładowcy: farmaceuci i lekarze

  Proponowany czas zajęć: 7 godz.

  Wiedza i umiejętności wynikowe:

  • Farmaceuta będzie potrafił scharakteryzować środki dopingujące i ocenić potencjalne ryzyko zdrowotne ich zastosowania. Ponadto będzie posiadał wiedzę dotyczącą zagrożeń potencjalnego wykorzystania substancji leczniczych znajdujących się w aptece w celu niedozwolonego wspomagania w sporcie i na siłowni.

  Forma sprawdzianu: test

  Informacje dodatkowe:
  Proponowany czas na realizację poszczególnych zagadnień:
  1 – 2 godziny
  2 – 2 godziny
  3 – 2 godziny
  4 – 1 godzina

 • 31. Pierwsza pomoc w aptece

  Cel kursu : wyposażenie uczestnika kursu w wiedzę i umiejętności potrzebne do udzielenia pierwszej pomocy w aptece oraz służenia poradą w zakresie przygotowania apteczki pierwszej pomocy.

  Zakres wiedzy będącej przedmiotem kursu:
  1. Podstawowe informacje dotyczące udzielania pierwszej pomocy w aptece oraz odpowiedzialności zawodowej w tym zakresie.
  2. Podstawowe wiadomości oraz postępowanie praktyczne w przypadku:
  – zasłabnięcia,
  – urazu kończyn, szyi i głowy,
  – ran i oparzeń,
  – ukąszeń i ugryzień,
  – zatruć,
  – urazu oka (ciało obce i obrażenia chemiczne)
  – udaru cieplnego,
  – odmrożenia
  3. Przygotowanie apteki i jej personelu do udzielania pierwszej pomocy w w.w. przypadkach.
  4. Apteczka pierwszej pomocy w domu i w podróży oraz podstawowe zalecenia dla podróżujących.

  Forma zajęć: wykłady i studium przypadku
  Wykładowcy: lekarz, farmaceuta.
  Proponowany czas zajęć – 8 godzin
  Wiedza i umiejętności wynikowe :
  Po ukończeniu kursu farmaceuta powinien posiadać podstawową wiedzę na temat udzielania pierwszej pomocy w aptece w zakresie zasłabnięcia, urazów, ran i oparzeń, ukąszeń i ugryzień, zatruć, udaru oraz odmrożeń. Powinien także posiadać podstawowe umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w aptece a także wiedzę i umiejętności potrzebne do doradzenia pacjentowi i wyposażenia apteczki do celów domowych oraz podczas podróży.
  Forma sprawdzianu wiadomości :
  Test oraz rozwiązanie przypadku dotyczącego udzielania pierwszej pomocy w aptece.
  Informacje dodatkowe:
  Proponowany czas na realizację poszczególnych zagadnień: 1 – 2 godziny, 2 – 4 godziny, 3 i 4 – po 1 godzinie

 • 32. Techniki informatyczne w praktyce farmaceutycznej

  Cel kursu: zapoznanie farmaceutów z dostępnymi technikami informatycznymi wspomagającymi pracę w aptece ogólnodostępnej – aspekt merytoryczny (praca z pacjentem) oraz administracyjny (zarządzanie apteką)

  Zakres wiedzy będącej przedmiotem kursu:
  1. Technologie informatyczne w farmacji

  • Zarządzanie informacją medyczna
  • Wyszukiwanie, gromadzenie oraz przekazywanie informacji
  • Rozwiązania programowe komercyjne oraz bezpłatne – koszty związane z ich zaimplementowaniem
  • Systemy internetowe wspomagające pracę z pacjentem
  • Prawne aspekty wykorzystywanych materiałów (prawa autorskie)

  2. Telemedycyna i telefarmacja

  • Założenia filozofii e-health
  • Internet jako źródło informacji o lekach i problemach zdrowotnych dla pacjentów

  3. Technologie informatyczne w biznesie

  • Systemy wspomagające ekspedycję leków
  • Zarządzanie kontaktami z klientami (systemy typu CMR)
  • Rozwiązania programowe komercyjne oraz bezpłatne – koszty związane z ich zaimplementowaniem

  4. Zagadnienia związane z uczeniem się i nauczaniem za pośrednictwem sieci internetowej (e-learning, e-teaching)

  Wykładowcy: farmaceuci

  Proponowany czas zajęć: 8 godzin

  Wiedza i umiejętności wynikowe:

  • Umiejętność krytycznej oceny dostępnego oprogramowania aptecznego oraz dostępnego oprogramowania komercyjnego i bezpłatnego służącego zarządzaniu informacją merytoryczną
  • Wyszukiwanie, gromadzenie, rozpowszechnianie oraz krytyczna ocena informacji merytorycznej
  • Ocena możliwych kosztów i zysków wprowadzania technik informatycznych
  • Umiejętność wyszukiwania i analizy informacji pod kątem merytorycznym (sieć internet, komercyjne i bezpłatne bazy danych)
  • Umiejętność dokonania wyboru dostępnych źródeł angielsko- i polskojęzycznych oferujących szkolenia za pośrednictwem sieci internet

  Forma sprawdzianu: test

  Informacje dodatkowe:
  Proponowany czas na realizację poszczególnych zagadnień:
  1 – 3 godziny
  2 – 2 godziny
  3 – 2 godziny
  4 – 1 godzina

 • 33. Promocja zdrowia i profilaktyka zdrowotna w aptekach ogólnodostępnych

  Cel kursu: przygotowanie farmaceutów do prowadzenia profilaktyki zdrowotnej dla pacjentów w aptece ogólnodostępnej, pogłębienie wiedzy na temat promocji zdrowia, przygotowanie do pracy z pacjentem w tym zakresie

  Zakres wiedzy będącej przedmiotem kursu:
  1. Podstawowe informacje z zakresu promocji zdrowia

  • Promocja zdrowia a profilaktyka zdrowotna
  • Informacja na temat ogólnopolskich programów promocji zdrowia: programy przesiewowe w chorobach nowotworowych, walka z AIDS

  2. Rola farmaceuty w promocji zdrowia i profilaktyce zdrowotnej w aptece ogólnodostępnej
  Udzielanie pacjentom pomocy w rzucaniu palenia tytoniu – mechanizm uzależnienia, preparaty zawierające nikotynę i zasady ich użycia w walce z nałogiem palenia tytoniu
  Zmiana stylu życia i jej wpływ na wybrane choroby przewlekłe – uprawianie sportu i walka z otyłością pacjentów z nadciśnieniem, astmą i cukrzycą
  3. Rola farmaceuty w walce z uzależnieniami:

  • Narkomania – rozpoznawanie uzależnienia, walka z nałogiem i udział farmaceutów w prowadzonych na świecie programach walki z narkomanią
  • Problemy alkoholowe – doradztwo i pomoc w leczeniu

  Wykładowcy: farmaceuta, lekarz

  Proponowany czas zajęć: 6 godzin

  Wiedza i umiejętności wynikowe:

  • Pogłębienia wiedzy z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej
  • Umiejętność doradzania pacjentowi w zakresie doboru preparatów w nikotynowej terapii zastępczej
  • Umiejętność doradzania pacjentom z wybranymi chorobami przewlekłymi w zakresie zmiany stylu życia
  • Wiedza na temat problemu narkomanii w Polsce i roli farmaceutów na świecie

  Forma sprawdzianu: test

  Informacje dodatkowe:
  Proponowany czas na realizację poszczególnych zagadnień: 1-3 po 2 godziny