Komunikaty

 • Uznanie tytułu specjalisty w dziedzinie fizjoterapii uzyskanego za granicą za równoważny z tytułem specjalisty w Rzeczypospolitej Polskiej.

  Zgodnie z art. 35 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty (Dz.U. z 2019 r., poz. 952) Krajowa Izba Fizjoterapeutów  uznaje, na wniosek, uzyskany za granicą tytuł specjalisty w dziedzinie fizjoterapii za równoważny z tytułem specjalisty w Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zostały spełnione warunki:

  1. okres specjalizacji odbytej za granicą nie odbiega od okresu określonego w programie specjalizacji w dziedzinie fizjoterapii realizowanego w Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. program specjalizacji w zakresie wymaganej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych odpowiada w istotnych częściach programowi specjalizacji w dziedzinie fizjoterapii w Rzeczypospolitej Polskiej.

  Osoba, która uzyskała za granicą tytuł specjalisty, występuje do KIF z wnioskiem, do którego dołącza, wraz z tłumaczeniem na język polski, dokumenty:

  1. oryginał dokumentu nadania tytułu specjalisty;
  2. dokument zawierający dane o miejscu odbycia specjalizacji i jej okresie oraz zrealizowanym programie;
  3. informacje o sposobie i trybie złożenia egzaminu końcowego lub innej formie potwierdzającej nabytą wiedzę i umiejętności praktyczne;
  4. zaświadczenia o miejscu, okresie i rodzaju czynności zawodowych wykonywanych po uzyskaniu tytułu specjalisty.

  KIF uznaje albo odmawia uznania tytułu specjalisty w dziedzinie fizjoterapii, w drodze decyzji, na podstawie opinii sporządzonej przez dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

  Opinia sporządzana jest na podstawie oceny merytorycznej wniosku, dokonanej przez zespół ekspertów, w skład którego wchodzą:

  1. konsultant krajowy w dziedzinie fizjoterapii albo w dziedzinie pokrewnej, jeżeli w tej dziedzinie nie ma powołanego konsultanta krajowego;
  2. przedstawiciel stowarzyszenia będącego zgodnie z postanowieniami jego statutu towarzystwem naukowym o zasięgu krajowym, zrzeszającego specjalistów w dziedzinie fizjoterapii, który posiada tytuł specjalisty w tej dziedzinie albo dziedzinie pokrewnej;
  3. przedstawiciel KRF, który posiada tytuł specjalisty w dziedzinie fizjoterapii albo w dziedzinie pokrewnej;
  4. dwie osoby posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie fizjoterapii lub legitymujące się dorobkiem naukowym i zawodowym w tej dziedzinie zgłoszone przez konsultanta krajowego w dziedzinie fizjoterapii albo w dziedzinie pokrewnej, jeżeli w tej dziedzinie nie ma powołanego konsultanta krajowego.

  W wyniku dokonania oceny, zespół ekspertów może wnioskować o podjęcie jednej z następujących decyzji:

  1. uznanie tytułu specjalisty bez dodatkowych warunków;
  2. uznanie tytułu specjalisty po odbyciu stażu adaptacyjnego w jednostce szkolącej, którego zakres i program określi w indywidualnych przypadkach zespół ekspertów;
  3. uznanie tytułu specjalisty po złożeniu PESFZ;
  4. odmowę uznania tytułu specjalisty uzyskanego za granicą.

  KIF uznaje albo odmawia uznania, w drodze decyzji, tytułu specjalisty uzyskanego przez fizjoterapeutę w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Konfederacji Szwajcarskiej za równoważny z tytułem specjalisty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z zasadami określonymi w przepisach dotyczących zasad uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Konfederacji Szwajcarskiej.

 • Tryb postępowania w sprawie skrócenia fizjoterapeucie, zakwalifikowanemu do specjalizacji po dniu 31 maja 2016 r., okresu odbywania szkolenia specjalizacyjnego, pod warunkiem pełnego zrealizowania programu szkolenia specjalizacyjnego.

  Tryb postępowania w sprawie skrócenia fizjoterapeucie, zakwalifikowanemu do specjalizacji po dniu 31 maja 2016 r.,  okresu odbywania szkolenia specjalizacyjnego,  pod warunkiem pełnego zrealizowania programu szkolenia specjalizacyjnego.

   

   

  Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz.U. 2019 r., poz. 952)

  1.       Okres szkolenia specjalizacyjnego określony w programie specjalizacji może być skrócony na uzasadniony wniosek fizjoterapeuty odbywającego szkolenie specjalizacyjne, pod warunkiem pełnego zrealizowania programu specjalizacji,  o okres nie dłuższy niż 1/2 okresu szkolenia.

  1. Dyrektor CMKP rozstrzyga o skróceniu okresu odbywania szkolenia specjalizacyjnego na podstawie opinii powołanego przez siebie zespołu. Rozstrzygnięcie następuje w drodze decyzji.
  2. W skład zespołu, wchodzą:

  1) konsultant wojewódzki w dziedzinie fizjoterapii albo w dziedzinie pokrewnej, jeżeli w danej dziedzinie nie ma powołanego konsultanta;

  2) kierownik specjalizacji;

  3) przedstawiciel stowarzyszenia będącego zgodnie z postanowieniami jego statutu towarzystwem naukowym o zasięgu krajowym, zrzeszającym specjalistów w danej dziedzinie fizjoterapii, zgłoszony przez zarząd tego stowarzyszenia;

  4) przedstawiciel KIDL, który posiada tytuł specjalisty w dziedzinie fizjoterapii albo w dziedzinie pokrewnej.

  1. Wniosek o skrócenie okresu odbywania szkolenia specjalizacyjnego fizjoterapeuta składa do dyrektora CMKP.

  Szkolenie specjalizacyjne odbywa się pod nadzorem kierownika specjalizacji, który  zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty jest odpowiedzialny za ustalenie szczegółowych warunków i przebiegu szkolenia specjalizacyjnego w sposób zapewniający realizację programu.

  Do obowiązków kierownika specjalizacji należy m. in. udział w ustaleniu szczegółowego planu zajęć objętych programem szkolenia specjalizacyjnego i nadzór nad realizacją tego planu, wystawienie opinii dotyczącej przebiegu szkolenia specjalizacyjnego i uzyskanych przez specjalizującego się umiejętności zawodowych, a także potwierdzenie odbycia szkolenia zgodnie z jego programem specjalizacji.

   

  Fizjoterapeuta ubiegający się o skrócenie okresu odbywania szkolenia specjalizacyjnego składa do Dyrektora CMKP wniosek, o którym mowa w art. 46 ustawy, zawierający:

   

  1)     imię i nazwisko wnioskodawcy;

  4)     adres do korespondencji, numer telefonu;

  5)     nazwę i adres podmiotu, w którym wnioskodawca odbywa szkolenie specjalizacyjne;

  6)     numer prawa wykonywania zawodu;

  7)     data zakwalifikowania do odbywania szkolenia specjalizacyjnego,

  8)     planowany termin przystąpienia do PESFZ;

  9)     imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny kierownika specjalizacji;

  10)   informacje na temat odbytych elementów programu specjalizacji będących przedmiotem wniosku;

  11)   wymiar skrócenia okresu odbywanego szkolenia specjalizacyjnego.

   

   

  Do wniosku fizjoterapeuta dołącza:

   

  1) dokumenty potwierdzające zrealizowanie pełnego programu szkolenia specjalizacyjnego;

  2) opinię kierownika specjalizacji potwierdzającą wiedzę i umiejętności w zakresie realizacji pełnego programu specjalizacji oraz  możliwości skrócenia specjalizacji;

  3) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię:

  1. a) karty szkolenia specjalizacyjnego;
  2. b) prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty

  wniosek skrócenie fizjo.2020

  Klauzula o przetwarzaniu danych_fizjoterapeuci_skrócenie specjalizacji (1)

  Korespondencję należy kierować na adres:
  Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
  ul. Marymoncka 99/103,
  01-813 Warszawa
  Szczegółowych informacji udziela:
  p. Katarzyna Kuryłowicz – tel. 22 56-01-103

   

 • Uznanie fizjoterapeucie, posiadającemu stopień naukowych doktora habilitowanego, dotychczasowego dorobku naukowego i zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem w części albo w całości programu specjalizacji.

  Uznanie fizjoterapeucie, posiadającemu stopień naukowych doktora habilitowanego, dotychczasowego  dorobku  naukowego  i  zawodowego  za równoważny ze zrealizowaniem w  części  albo w całości programu specjalizacji.

   Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz.U. 2019 r., poz. 952):

  1. Fizjoterapeuta, który został zakwalifikowany do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w trybie postępowania kwalifikacyjnego i posiada stopień naukowy doktora habilitowanego i odpowiedni dorobek zawodowy w zakresie fizjoterapii, może wystąpić do dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP) o uznanie dotychczasowego dorobku naukowego i zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem przez niego w części albo w całości programu specjalizacji.

   

  2. Dyrektor CMKP, na podstawie opinii powołanego przez siebie zespołu, może uznać, w drodze decyzji, dotychczasowy dorobek naukowy i zawodowy fizjoterapeuty, za równoważny ze zrealizowaniem przez niego w części albo w całości szczegółowego programu specjalizacji, a w przypadku uznania za równoważny w całości – podjąć decyzję o dopuszczeniu fizjoterapeuty do państwowego egzaminu specjalizacyjnego ( PESFZ).

   

  W skład zespołu opiniującego wniosek wchodzą:

  1) konsultant krajowy w dziedzinie fizjoterapii;

  2) kierownik specjalizacji;

  3) przedstawiciel KRF.

   

  Wniosek, o którym mowa powyżej, składa się do dyrektora CMKP.

  Wniosek zawiera:

  1)     imię i nazwisko wnioskodawcy;

  4)     adres do korespondencji, numer telefonu;

  5)     nazwę i adres podmiotu, w którym wnioskodawca odbywa szkolenie specjalizacyjne;

  6)     numer prawa wykonywania zawodu;

  7)     nazwę ukończonej uczelni oraz uzyskany tytuł zawodowy

  8)     datę zakwalifikowania do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w trybie

  postępowania kwalifikacyjnego,

  9)     planowany termin przystąpienia do PESFZ;

  10)   imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny kierownika specjalizacji;

  11)   informacje o:

  –  posiadanym stopniu lub tytule naukowym,

  –  posiadanych tytułach specjalisty lub specjalizacjach,

  –  przebiegu działalności naukowej lub zawodowej, w szczególności dotyczące osiągnięć w dziedzinie  będącej przedmiotem wniosku,

  12) określenie przedmiotu wniosku ( uznanie dorobku naukowego i zawodowego za równoważny ze zrealizowanie programu specjalizacji w części bądź  uznanie dorobku  za równoważny ze zrealizowanie programu specjalizacji w całości i dopuszczenie do PESFZ).

  Do wniosku dołącza się:
  • dokumenty potwierdzające posiadanie dorobku naukowego  i zawodowego w dziedzinie  będącej przedmiotem wniosku;
  • poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię:

  a) karty szkolenia specjalizacyjnego;

  b) prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty;

  c) dyplomu ukończenia studiów wyższych;

  d) dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia lub tytułu naukowego.

  formularz wnioseku o uznanie dorobeku- fizjoterapia (2)

  Klauzula o przetwarzaniu danych_fizjoterapeuci_uznaie dorobku

   

  Korespondencję należy kierować na adres:
  Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
  ul. Marymoncka 99/103,
  01-813 Warszawa
  Szczegółowych informacji udziela:
  p. Katarzyna Kuryłowicz – tel. 22 56-01-103