Komunikaty

 • Tryb postępowania w celu skrócenia farmaceucie,  zakwalifikowanemu do specjalizacji począwszy od dnia 16 grudnia 2016 r.,  okresu odbywania szkolenia specjalizacyjnego, pod warunkiem pełnego zrealizowania programu szkolenia specjalizacyjnego.

  Tryb postępowania w celu skrócenia farmaceucie,  zakwalifikowanemu do specjalizacji począwszy od dnia 16 grudnia 2016 r.,  okresu odbywania szkolenia specjalizacyjnego, pod warunkiem pełnego zrealizowania programu szkolenia specjalizacyjnego.

   

  Zgodnie z Art. 107l Ustawy z dnia 06 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 499):

  1. Okres szkolenia specjalizacyjnego określony w jego programie może być skrócony na uzasadniony wniosek farmaceuty odbywającego szkolenie specjalizacyjne, pod warunkiem pełnego zrealizowania programu szkolenia specjalizacyjnego, o okres nie dłuższy niż 1/2 okresu szkolenia.
  2. Wniosek o skrócenie okresu odbywania szkolenia specjalizacyjnego farmaceuta odbywający szkolenie specjalizacyjne składa do dyrektora CMKP.

   

  1. Dyrektor CMKP rozstrzyga o skróceniu okresu odbywania szkolenia specjalizacyjnego na podstawie opinii powołanego przez siebie zespołu. Rozstrzygnięcie następuje w drodze decyzji.

   

  1. W skład zespołu wchodzą:

  1) konsultant wojewódzki w danej dziedzinie albo w dziedzinie pokrewnej, jeżeli w danej dziedzinie nie ma powołanego konsultanta;

  2)  kierownik specjalizacji;

  3) przedstawiciel stowarzyszenia będącego zgodnie z postanowieniami jego statutu towarzystwem naukowym o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszającym specjalistów w danej dziedzinie farmacji;

  4) przedstawiciel NIA, który posiada tytuł specjalisty w danej dziedzinie albo w dziedzinie pokrewnej.

   

  Zgodnie z art. 107m Ustawy z dnia 06 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne szkolenie specjalizacyjne farmaceuty odbywa się pod nadzorem kierownika specjalizacji, który jest odpowiedzialny za ustalenie szczegółowych warunków i przebiegu szkolenia specjalizacyjnego w sposób zapewniający realizację jego programu.

  Do obowiązków kierownika specjalizacji należy m. in. udział w ustaleniu szczegółowego planu zajęć objętych programem szkolenia specjalizacyjnego i nadzór nad realizacją tego planu, wystawienie opinii dotyczącej przebiegu szkolenia specjalizacyjnego i uzyskanych przez farmaceutę odbywającego szkolenie specjalizacyjne umiejętności zawodowych, a także potwierdzenie odbycia szkolenia zgodnie z jego programem.

   

  Farmaceuta ubiegający się o skrócenie okresu odbywania szkolenia specjalizacyjnego składa do Dyrektora CMKP wniosek, o którym mowa w art. 107l ww. ustawy, zawierający:

   

  1)     imię i nazwisko wnioskodawcy;

  4)     adres do korespondencji, numer telefonu;

  5)     nazwę i adres podmiotu, w którym wnioskodawca odbywa szkolenie specjalizacyjne;

  6)     numer prawa wykonywania zawodu;

  7)     data zakwalifikowania do odbywania szkolenia specjalizacyjnego,

  8)     planowany termin przystąpienia do PESF;

  9)     imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny kierownika specjalizacji;

  10)   informacje na temat odbytych elementów programu specjalizacji będących przedmiotem wniosku;

  11)   wymiar skrócenia okresu odbywanego szkolenia specjalizacyjnego.

   

  Do wniosku farmaceuta dołącza:

   

  1) dokumenty potwierdzające zrealizowanie pełnego programu szkolenia specjalizacyjnego;

  2) opinię kierownika specjalizacji potwierdzającą wiedzę i umiejętności w zakresie realizacji pełnego programu specjalizacji oraz  możliwości skrócenia specjalizacji;

  3) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię:

  1. a) karty szkolenia specjalizacyjnego ( lub wydruk z SMK – w przypadku elektronicznej karty specjalizacji);
  2. b) prawa wykonywania zawodu farmaceuty;

   

   

  Korespondencję należy kierować na adres:
  Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
  ul. Marymoncka 99/103,
  01-813 Warszawa
  Szczegółowych informacji udziela:
  p. Katarzyna Kuryłowicz – tel. 22 56-01-103

  wniosek skrócenie farmac.

   

  Klauzula o przetwarzaniu danych_farmaceuci_skrócenie specjalizacji

 • Uznanie farmaceucie dotychczasowego dorobku naukowego i zawodowego w nowej dziedzinie farmacji za równoważny ze zrealizowaniem programu właściwej specjalizacji.

  Uznanie farmaceucie dotychczasowego dorobku naukowego i zawodowego w nowej dziedzinie farmacji za równoważny ze zrealizowaniem programu właściwej specjalizacji.

   

  Zgodnie z art. 107ze ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne ( Dz. U. z  2019 r., poz. 499 ) w przypadku wprowadzenia nowej dziedziny farmacji, farmaceuta legitymujący się dorobkiem naukowym i zawodowym w tej dziedzinie, może wystąpić z wnioskiem do ministra właściwego do spraw zdrowia o uznanie dotychczasowego dorobku naukowego i zawodowego farmaceuty za równoważny ze zrealizowaniem programu właściwej specjalizacji.

   

  Po wpłynięciu wniosku, o którym mowa powyżej, minister właściwy do spraw zdrowia występuje do dyrektora CMKP o wydanie opinii w sprawie oceny dorobku naukowego i zawodowego wnioskodawcy.

   

  Opinię sporządza zespół, w skład którego wchodzą:

  1) konsultant krajowy w danej dziedzinie albo w dziedzinie pokrewnej, jeżeli w danej dziedzinie nie ma powołanego konsultanta krajowego;

  2) przedstawiciel stowarzyszenia będącego zgodnie z postanowieniami jego statutu towarzystwem naukowym o zasięgu krajowym, zrzeszającego specjalistów w danej dziedzinie farmacji, który posiada tytuł specjalisty w danej dziedzinie albo dziedzinie pokrewnej;

  3) przedstawiciel NIA, który posiada tytuł specjalisty w danej dziedzinie albo dziedzinie pokrewnej;

  4) dwie osoby posiadające tytuł specjalisty w danej dziedzinie lub legitymujące się dorobkiem naukowym i zawodowym w tej dziedzinie zgłoszone przez konsultanta krajowego w danej dziedzinie albo w dziedzinie pokrewnej, jeżeli w danej dziedzinie nie ma powołanego konsultanta krajowego.

   

  Na podstawie ww. opinii minister właściwy do spraw zdrowia wydaje decyzję o uznaniu dotychczasowego dorobku naukowego i zawodowego farmaceuty za równoważny ze zrealizowaniem programu właściwej specjalizacji.

   

  Informację o wydanej decyzji, w tym jej przedmiot, numer i datę wydania zamieszcza się w SMK.

   

  Postępowanie, o którym mowa powyżej  może być wszczęte w terminie 3 lat od dnia wprowadzenia nowej dziedziny farmacji.

   

  Osoba, która uzyskała przedmiotową decyzję może:

  1) wchodzić w skład zespołu ekspertów, o którym mowa w art. 107a ust. 9 cytowanej na wstępie ustawy;

  2) pełnić funkcję kierownika specjalizacji w danej dziedzinie;

  3) wchodzić w skład zespołu kontrolnego, o którym mowa w art. 107c ust. 1 ww. ustawy;

  4) wchodzić w skład zespołu ekspertów, o którym mowa w art. 107e ust. 3 ww. ustawy;

  5) przystąpić do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Farmaceutów (PESF).

 • Uznanie tytułu specjalisty w dziedzinie farmacji uzyskanego za granicą za równoważny z tytułem specjalisty w Rzeczypospolitej Polskiej.

  Uznanie tytułu specjalisty w dziedzinie farmacji uzyskanego za granicą za równoważny z tytułem specjalisty w Rzeczypospolitej Polskiej.

  Zgodnie z art. 107zd Ustawy z dnia 06 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 499) minister właściwy do spraw zdrowia uznaje uzyskany za granicą tytuł specjalisty w dziedzinie farmacji za równoważny z tytułem specjalisty w Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zostały spełnione następujące warunki:
  1) czas specjalizacji odbytej za granicą nie odbiega od czasu określonego w programie specjalizacji w danej dziedzinie farmacji realizowanego w Rzeczypospolitej Polskiej;
  2) program specjalizacji w zakresie wymaganej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych odpowiada w istotnych elementach programowi specjalizacji w danej dziedzinie farmacji w Rzeczypospolitej Polskiej.
  Osoba, która uzyskała za granicą tytuł specjalisty występuje do ministra właściwego do spraw zdrowia z wnioskiem, do którego dołącza, wraz z tłumaczeniem na język polski, następujące dokumenty:

  1) oryginał dokumentu nadania tytułu specjalisty;
  2) dokument zawierający dane o miejscu odbycia specjalizacji i jej okresie oraz zrealizowanym programie;
  3) informacje o sposobie i trybie złożenia egzaminu końcowego lub innej formie potwierdzającej nabytą wiedzę i umiejętności praktyczne;
  4) zaświadczenia o miejscu, okresie i rodzaju czynności zawodowych wykonywanych po uzyskaniu tytułu specjalisty.

  Minister właściwy do spraw zdrowia uznaje albo odmawia uznania tytułu specjalisty w dziedzinie farmacji, w drodze decyzji, na podstawie opinii sporządzonej przez dyrektora CMKP.

  Opinia, o której mowa powyżej, jest sporządzona na podstawie oceny merytorycznej wniosku, dokonanej przez zespół ekspertów, w skład którego powołuje się:

  1) konsultanta krajowego w danej dziedzinie albo w dziedzinie pokrewnej, jeżeli w danej dziedzinie nie ma powołanego konsultanta krajowego;
  2) przedstawiciela stowarzyszenia będącego zgodnie z postanowieniami jego statutu towarzystwem naukowym o zasięgu krajowym, zrzeszającego specjalistów w danej dziedzinie farmacji, który posiada tytuł specjalisty w danej dziedzinie albo dziedzinie pokrewnej;
  3) przedstawiciela NIA, który posiada tytuł specjalisty w danej dziedzinie albo dziedzinie pokrewnej;
  4) dwie osoby posiadające tytuł specjalisty w danej dziedzinie lub legitymujące się dorobkiem naukowym i zawodowym w tej dziedzinie zgłoszone przez konsultanta krajowego w danej dziedzinie albo w dziedzinie pokrewnej, jeżeli w danej dziedzinie nie ma powołanego konsultanta krajowego.

  W wyniku dokonania oceny, zespół ekspertów może wnioskować o podjęcie jednej z następujących decyzji:
  1) uznanie tytułu specjalisty uzyskanego za granicą bez żadnych dodatkowych warunków;

  2) uznanie tytułu specjalisty uzyskanego za granicą po odbyciu stażu adaptacyjnego w jednostce szkolącej, którego zakres i program określi w indywidualnych przypadkach zespół ekspertów;

  3) uznanie tytułu specjalisty uzyskanego za granicą po złożeniu PESF;

  4) odmowę uznania tytułu specjalisty uzyskanego za granicą.

  Minister właściwy do spraw zdrowia uznaje albo odmawia uznania tytułu specjalisty uzyskanego przez farmaceutę w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Konfederacji Szwajcarskiej za równoważny z tytułem specjalisty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z zasadami określonymi w przepisach dotyczących zasad uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Konfederacji Szwajcarskiej, w drodze decyzji.