Komunikaty

 • 2018-11-16 - Nabór dla diagnostów z Laboratoryjnej Toksykologii Medycznej

  Nabór dla diagnostów z Laboratoryjnej Toksykologii Medycznej
  w dniach 15 XI – 15 XII

  Rozpoczęcie wiosna 2019, 24 miejsca, całość kosztów 12000 PLN za 3 lata

  Składanie wniosków w systemie SMK – https://smk.ezdrowie.gov.pl/

  Zapisy telefoniczne w Biurze OKPWF – http://okp.umed.pl/

  ZAPRASZAMY !!!

 • 2018-09-06 - Komunikat w sprawie ciągłego szkolenia diagnostów laboratoryjnych

  Na podstawie Art. 30b ust. 1 i Art. 30zf ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz.U. 2016 poz. 2245, z późn.zm.) oraz § 5. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ciągłego szkolenia diagnostów laboratoryjnych (Dz.U. 2017 poz. 1519), szkolenia ciągłe dla diagnostów laboratoryjnych mogą być prowadzone w jednostkach szkolących – tj., podstawowych jednostkach organizacyjnych uczelni prowadzących studia na kierunku analityka medyczna, które posiadają akredytację.

  Jednostka szkoląca ma obowiązek najpóźniej do dnia 15 listopada każdego roku podać do publicznej wiadomości, zamieszczając na swojej stronie internetowej, wstępny harmonogram kursów zaplanowanych w ramach kształcenia ciągłego na następny rok, wraz z imionami i nazwiskami osób prowadzących kursy.

 • Komunikat w sprawie uznania diagnoście laboratoryjnemu tytułu specjalisty uzyskanego za granicą za równoważny z tytułem specjalisty w Rzeczypospolitej Polskiej

  Komunikat

  w sprawie uznania diagnoście laboratoryjnemu tytułu specjalisty uzyskanego za granicą za równoważny z tytułem specjalisty w Rzeczypospolitej Polskiej

  Na podstawie Art. 30 zc Ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o diagnostyce laboratoryjnej /Dz. U. 2014 poz. 1384./ – Minister Zdrowia uznaje uzyskany za granicą tytuł specjalisty za równoważny z tytułem specjalisty w Rzeczypospolitej Polskiej  w dziedzinach:

  laboratoryjna diagnostyka medyczna, laboratoryjna genetyka medyczna, laboratoryjna immunologia medyczna, mikrobiologia medyczna, laboratoryjna transfuzjologia medyczna, laboratoryjna toksykologia medyczna,  laboratoryjna hematologia medyczna, zdrowie publiczne, zdrowie środowiskowe, cytomorfologia medyczna, laboratoryjna parazytologia medyczna, epidemiologia, laboratoryjna genetyka sądowa, laboratoryjna toksykologia sądowa  (*)

  Diagnosta laboratoryjny ubiegający się o uznanie musi mieć spełnione warunki:

  1. czas specjalizacji odbytej za granicą nie odbiega od czasu określonego w programie specjalizacji w danej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia zrealizowanego w Rzeczypospolitej Polskiej ,
  2. program specjalizacji w zakresie wymaganej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych odpowiada w istotnych elementach programowi specjalizacji w danej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia w Rzeczypospolitej Polskiej.

  Diagnosta laboratoryjny, który uzyskał tytuł specjalisty za granicą składa wniosek do Ministra Zdrowia załączając dokumenty, wraz z tłumaczeniem na język polski:

  1. Oryginał dokumentu nadania tytułu specjalisty,
  2. Dokument zawierający dane o miejscu odbycia specjalizacji i czasie jej trwania oraz zrealizowanym programie,
  3. Informacje o sposobie i trybie złożenia egzaminu końcowego lub innej formie potwierdzającej nabytą wiedzę i umiejętności,
  4. Zaświadczenie o miejscu i okresie trwania i rodzaju czynności zawodowych wykonywanych po uzyskaniu tytułu specjalisty.

  Minister Zdrowia podejmuje decyzję w sprawie uznania tytułu specjalisty uzyskanego za granicą za równoważny z tytułem specjalisty w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie opinii Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

  Opinia  jest sporządzona na podstawie  oceny merytorycznej wniosku przygotowanej  przez zespół ekspertów, powołany przez Dyrektora CMKP /art. 30b ustawy z dn.09.10.2015r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 1991 z późn.zm./.

  W skład zespołu ekspertów wchodzą:

  – dwóch ekspertów w danej dziedzinie, zgłoszonych przez konsultanta krajowego w danej dziedzinie albo w dziedzinie pokrewnej, jeżeli w danej dziedzinie nie ma powołanego konsultanta krajowego ,
  – przedstawiciel Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych,
  – przedstawiciel właściwego towarzystwa naukowego.

  W załączeniu tryb postępowania.

  Dyrektor

  Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

  /-/ Prof. dr hab. Jadwiga Słowińska – Srzednicka

  Warszawa, dnia 26 lipca 2006r.

  (*) W związku z § 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 20 grudnia  2013 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych (Dz. U. Nr 2014, poz. 20), powyższy tryb postępowania stosuje się wobec nowych specjalizacji ujętych w rozporządzeniu.


  Uzupełnienie komunikatu dotyczącego  uznawania diagnoście laboratoryjnemu tytułu specjalisty uzyskanego za granicą za równoważny z tytułem specjalisty w Rzeczypospolitej Polskiej

  Dokumenty dołączane do przedmiotowego wniosku muszą spełniać niżej wymienione warunki :

  • być w oryginale, odpisie a w przypadku kserokopii uwierzytelnione przez polskiego notariusza, zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie   (Dz.U. z 2002 r., Nr 42 poz. 369, z późn. zm.) lub przez Konsula Rzeczypospolitej Polskiej ,zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 215, poz 1823, z późn. zm.), ewentualnie przedłożone do wglądu na miejscu pracownikowi CMKP, który stwierdzi zgodność odpisu z oryginałem,
  • przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości ( lista dostępna pod adresem internetowym http://tlumacze.ms.gov.pl/),
  • zaopatrzone w APOSTILLE –  istnieje  prawny obowiązek zaopatrywania dokumentów pochodzących z państw będących stronami Konwencji znoszącej wymóg legalizacji  zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzonej w dniu 5 października 1961 r. w Hadze (Dz. U. z 2005 r., Nr 112, poz. 938 i 939)w Apostille , jeżeli mają być użyte w postępowaniu administracyjnym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
   Wyjątkiem jest umowa z  Austrią o wzajemnych stosunkach w sprawach z zakresu prawa cywilnego oraz dokumentach z dnia 9 lutego 1974 r. (Dz.U. Nr 6, poz. 33 z późn. zm.), której  art. 56 ust. 1  stanowi:
   Dokumenty sporządzone lub zaprotokołowane
   przez sądy lub organy administracji  jednej Umawiającej się Strony w granicach  ich właściwości, nie wymagają do użycia na obszarze drugiej Umawiającej się Strony uwierzytelnienia przez nadrzędne organy ani przez przedstawicielstwa dyplomatyczne lub urzędy konsularne, jeżeli są opatrzone podpisem i pieczęcią urzędową.

  Tryb postępowania
  w sprawie uznania tytułu specjalisty uzyskanego za granicą za równoważny z tytułem specjalisty w Rzeczypospolitej Polskiej

  1. Diagnosta laboratoryjny składa wniosek do Ministra Zdrowia wraz z dokumentami określonymi w komunikacie.
  2. Minister Zdrowia przekazuje wniosek do opinii Dyrektora CMKP.
  3. Jeżeli wniosek nie spełnia warunków określonych w Ustawie – CMKP występuje do wnioskodawcy o uzupełnienie dokumentów.
  4. W przypadku nie nadesłania w ciągu trzech miesięcy uzupełniających dokumentów, wniosek z powodu nie spełnienia wymagań formalnych, bez opinii zespołu ekspertów, zwracany jest wnioskodawcy.
  5. CMKP ustala termin i miejsce posiedzenia zespołu ekspertów i przekazuje przewodniczącemu dokumenty wraz z drukiem protokołu.
  6. Zespół w protokole wpisuje ocenę merytoryczną wniosku, szczegółowo uzasadniając ocenę negatywną.
  7. Zespół ekspertów może wnioskować o:
  • bezwarunkowe uznanie tytułu specjalisty w danej dziedzinie,
  • uznanie  tytułu specjalisty po odbyciu stażu adaptacyjnego, w jednostce prowadzącej specjalizację, określając jego zakres i program,
  • uznanie tytułu specjalisty po złożeniu egzaminu państwowego w RP,
  • odmowę uznania tytułu specjalisty uzyskanego za granicą.
  1. Dyrektor CMKP przedstawia Ministrowi Zdrowia opinię w przedmiotowej sprawie.
  2. Posiedzenia zespołu ekspertów ustalane są w zależności od terminu wpłynięcia wniosków

   

  Informacji udziela:
  Dział Uznawania Kwalifikacji w Kształceniu Podyplomowym  CMKP
  Ul. Kleczewska, 01-813 Warszawa
  Pani Ewa Poławska
  Tel. 22 56 01 052

   

   

 • Informacja w sprawie trybu ubiegania się o wpis na listę Ministra Zdrowia podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży kierunkowych na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych (Dz.U. Nr 126, poz. 1319)

  Informacja

  w sprawie trybu ubiegania się o wpis na listę Ministra Zdrowia podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży kierunkowych na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych (Dz.U. Nr 126, poz. 1319)

  Staż kierunkowy mogą prowadzić podmioty, które uzyskały wpis na listę prowadzoną przez Ministra Zdrowia.

  Lista podawana jest do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia oraz Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, co najmniej dwa razy w roku, według stanu na dzień 1 kwietnia i 1 października każdego roku.

  Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia o prowadzenie stażu kierunkowego mogą ubiegać się podmioty, które:

  1.         są jednostkami, których działalność odpowiada profilowi prowadzonej specjalizacji,

  2.         zapewniają kadrę i bazę dydaktyczną do realizacji programu stażu kierunkowego dostosowaną do liczby osób odbywających specjalizację, a w szczególności:

  a.         zapewniają pełnienie obowiązków opiekuna stażu kierunkowego przez osobę posiadającą tytuł specjalisty w danej dziedzinie, a w odniesieniu do nowych specjalności oraz zdrowia publicznego – przez osobę, która posiada stopień naukowy doktora i prowadzi działalność naukową i badawczą w zakresie tej specjalności,

  b.         zapewniają specjalistyczną aparaturę i sprzęt niezbędny do realizacji programu specjalizacji,

  c.         udzielają świadczeń w zakresie i w liczbie określonych programem specjalizacji.

  Podmiot ubiegający się o uzyskanie uprawnień do prowadzenia staży kierunkowych składa wniosek o wpisanie na listę Ministra Zdrowia.

  Wzory wniosków zamieszczone są na stronie internetowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

  Wniosek dla każdego rodzaju stażu musi być wypełniony oddzielnie.

  Wniosek o wpisanie na listę Ministra Zdrowia należy złożyć do wojewódzkiego centrum zdrowia publicznego („ośrodka wojewódzkiego”) właściwego ze względu na siedzibę podmiotu ubiegającego się o wpis na listę.

  Ośrodek wojewódzki, po sprawdzeniu formalnym wniosku oraz po uzyskaniu opinii konsultanta wojewódzkiego w zakresie możliwości prowadzenia stażu kierunkowego przez podmiot ubiegający się o wpis na listę, przesyła dokumenty do Centrum.

  Wzór umowy dotyczącej pełnienia obowiązków kierownika specjalizacji

  Wzór umowy dotyczącej pełnienia obowiązków kierownika specjalizacji 

  Wzór umowy dotyczącej szkolenia specjalizacyjnego diagnosty laboratoryjnego

 • Komunikat w sprawie uznania diagnoście laboratoryjnemu tytułu specjalisty uzyskanego za granicą za równoważny z tytułem specjalisty w Rzeczypospolitej Polskiej

  Komunikat

  w sprawie uznania diagnoście laboratoryjnemu tytułu specjalisty uzyskanego za granicą za równoważny z tytułem specjalisty w Rzeczypospolitej Polskiej

  Na podstawie Art. 30d Ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o diagnostyce laboratoryjnej /Dz. U. Nr 100, poz.1083 z późn. zm./ – Minister Zdrowia uznaje uzyskany za granicą tytuł specjalisty za równoważny z tytułem specjalisty w Rzeczypospolitej Polskiej  w dziedzinach:

  laboratoryjna diagnostyka medyczna, laboratoryjna genetyka medyczna, laboratoryjna immunologia medyczna, mikrobiologia medyczna, laboratoryjna transfuzjologia medyczna, laboratoryjna toksykologia medyczna,  laboratoryjna hematologia medyczna, zdrowie publiczne, zdrowie środowiskowe, cytomorfologia medyczna, laboratoryjna parazytologia medyczna, epidemiologia. (*)

  Diagnosta laboratoryjny ubiegający się o uznanie musi mieć spełnione warunki:

  1. czas specjalizacji odbytej za granicą nie odbiega od czasu określonego w programie specjalizacji w danej dziedzinie realizowanego w RP,
  2. program specjalizacji w zakresie wymaganej wiedzy i umiejętności odpowiada w istotnych elementach programowi w danej dziedzinie obowiązującemu w RP.

  Diagnosta laboratoryjny składa wniosek do Ministra Zdrowia załączając dokumenty, wraz z tłumaczeniem na język polski:

  1. Oryginał dokumentu nadania tytułu specjalisty,
  2. Dokument zawierający dane o miejscu odbycia specjalizacji i czasie jej trwania oraz zrealizowanym programie,
  3. Informacje o sposobie i trybie złożenia egzaminu końcowego lub innej formie potwierdzającej nabytą wiedzę i umiejętności,
  4. Zaświadczenie o miejscu i okresie trwania i rodzaju czynności zawodowych wykonywanych po uzyskaniu tytułu specjalisty.

  Minister Zdrowia podejmuje decyzję w sprawie uznania tytułu specjalisty uzyskanego za granicą za równoważny z tytułem specjalisty w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie opinii Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

  Opinia ta jest sporządzona na podstawie oceny merytorycznej wniosku przez zespół ekspertów, powołany przez Ministra Zdrowia.

  W skład zespołu ekspertów wchodzą:

  – konsultant krajowy w danej dziedzinie lub pokrewnej lub jego przedstawiciel,
  – przedstawiciel Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych,
  – przedstawiciel właściwego towarzystwa naukowego.

  W załączeniu tryb postępowania.

  (*) W związku z § 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 1 kwietnia 2009 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych (Dz. U. Nr 62, poz. 516), powyższy tryb postępowania stosuje się także wobec dziedziny: laboratoryjna diagnostyka sądowa.

  Dyrektor

  Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

  /-/ Prof. dr hab. Jadwiga Słowińska – Srzednicka

  Warszawa, dnia 26 lipca 2006r.


  Uzupełnienie komunikatu dotyczącego  uznawania diagnoście laboratoryjnemu tytułu specjalisty uzyskanego za granicą za równoważny z tytułem specjalisty w Rzeczypospolitej Polskiej

  Dokumenty dołączane do przedmiotowego wniosku muszą spełniać niżej wymienione warunki :

  • być w oryginale, odpisie a w przypadku kserokopii uwierzytelnione przez polskiego notariusza, zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie   (Dz.U. z 2002 r., Nr 42 poz. 369, z późn. zm.) lub przez Konsula Rzeczypospolitej Polskiej ,zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 215, poz 1823, z późn. zm.), ewentualnie przedłożone do wglądu na miejscu pracownikowi CMKP, który stwierdzi zgodność odpisu z oryginałem,
  • przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości ( lista dostępna pod adresem internetowym http://tlumacze.ms.gov.pl/),
  • zaopatrzone w APOSTILLE –  istnieje  prawny obowiązek zaopatrywania dokumentów pochodzących z państw będących stronami Konwencji znoszącej wymóg legalizacji  zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzonej w dniu 5 października 1961 r. w Hadze (Dz. U. z 2005 r., Nr 112, poz. 938 i 939)w Apostille , jeżeli mają być użyte w postępowaniu administracyjnym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
   Wyjątkiem jest umowa z  Austrią o wzajemnych stosunkach w sprawach z zakresu prawa cywilnego oraz dokumentach z dnia 9 lutego 1974 r. (Dz.U. Nr 6, poz. 33 z późn. zm.), której  art. 56 ust. 1  stanowi:
   Dokumenty sporządzone lub zaprotokołowane
   przez sądy lub organy administracji  jednej Umawiającej się Strony w granicach  ich właściwości, nie wymagają do użycia na obszarze drugiej Umawiającej się Strony uwierzytelnienia przez nadrzędne organy ani przez przedstawicielstwa dyplomatyczne lub urzędy konsularne, jeżeli są opatrzone podpisem i pieczęcią urzędową.

  Tryb postępowania
  w sprawie uznania tytułu specjalisty uzyskanego za granicą za równoważny z tytułem specjalisty w Rzeczypospolitej Polskiej

  1. Diagnosta laboratoryjny składa wniosek do Ministra Zdrowia wraz z dokumentami określonymi w komunikacie.
  2. Minister Zdrowia przekazuje wniosek do opinii Dyrektora CMKP.
  3. Jeżeli wniosek nie spełnia warunków określonych w Ustawie – CMKP występuje do wnioskodawcy o uzupełnienie dokumentów.
  4. W przypadku nie nadesłania w ciągu trzech miesięcy uzupełniających dokumentów, wniosek z powodu nie spełnienia wymagań formalnych, bez opinii zespołu ekspertów, zwracany jest wnioskodawcy.
  5. CMKP ustala termin i miejsce posiedzenia zespołu ekspertów i przekazuje przewodniczącemu dokumenty wraz z drukiem protokołu.
  6. Zespół w protokole wpisuje ocenę merytoryczną wniosku, szczegółowo uzasadniając ocenę negatywną.
  7. Zespół ekspertów może wnioskować o:
  • bezwarunkowe uznanie tytułu specjalisty w danej dziedzinie,
  • uznanie  tytułu specjalisty po odbyciu stażu adaptacyjnego, w jednostce prowadzącej specjalizację, określając jego zakres i program,
  • uznanie tytułu specjalisty po złożeniu egzaminu państwowego w RP,
  • odmowę uznania tytułu specjalisty uzyskanego za granicą.
  1. Dyrektor CMKP przedstawia Ministrowi Zdrowia opinię w przedmiotowej sprawie.
  2. Posiedzenia zespołu ekspertów ustalane są w zależności od terminu wpłynięcia wniosku, jednak nie częściej niż raz w kwartale; po 1 styczniu, 1 kwietniu, 1 lipcu i 1 wrześniu.
 • Komunikat w sprawie składania wniosków o uznanie dotychczasowego doświadczenia zawodowego i dorobku naukowego diagnosty laboratoryjnego za równoważny ze zrealizowaniem szczegółowego programu właściwej specjalizacji i dopuszczenie diagnosty laboratoryjnego do egzaminu państwowego w dziedzinach, w których dotychczasowe przepisy nie przewidywały uzyskania specjalizacji II stopnia lub tytułu specjalisty /§ 38 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2004r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych /Dz. U. Nr 126, poz. 1310 /.

  Komunikat

  w  sprawie  składania  wniosków  o  uznanie dotychczasowego doświadczenia zawodowego i   dorobku   naukowego  diagnosty   laboratoryjnego  za  równoważny  ze  zrealizowaniem szczegółowego  programu  właściwej specjalizacji  i  dopuszczenie  diagnosty laboratoryjnego do egzaminu państwowego w dziedzinach, w których dotychczasowe przepisy nie przewidywały uzyskania  specjalizacji  II stopnia  lub  tytułu  specjalisty  /§ 38 rozporządzenia Ministra  Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2004r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych /Dz. U. Nr 126, poz.1310 z późn. zmianami/.

  W przypadku, gdy dotychczasowe przepisy nie przewidywały uzyskania specjalizacji II stopnia lub  tytułu  specjalisty  w  określonej  specjalności,  konsultant  krajowy  w  danej dziedzinie  lub dziedzinie  pokrewnej, jeżeli  w  danej  dziedzinie  nie  ma  powołanego  konsultanta  krajowego, może  wystąpić do  Ministra  Zdrowia,  za  pośrednictwem  CMKP  z  wnioskiem  o  uznanie dotychczasowego dorobku naukowego i doświadczenia zawodowego diagnosty laboratoryjnego za równoważny ze zrealizowaniem szczegółowego programu właściwej specjalizacji i dopuszczenie go do egzaminu państwowego.

  Minister Zdrowia, podejmuje decyzję na podstawie opinii zespołu ekspertów, powołanego przez Dyrektora CMKP.

  W skład zespołu wchodzą osoby posiadające tytuł specjalisty w danej dziedzinie, a jeżeli w danej dziedzinie nie ma osób posiadających tytuł specjalisty – osoby legitymujące się doświadczeniem zawodowym  i  dorobkiem  naukowym w  tej dziedzinie  –  wskazane przez:

  • konsultanta krajowego w danej dziedzinie lub dziedzinie pokrewnej, jeżeli w danej dziedzinie nie został powołany konsultant krajowy
  • Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych,
  • towarzystwo naukowe właściwe dla danej dziedziny specjalizacji.

  Minister Zdrowia może dopuścić diagnostę laboratoryjnego w powyższym trybie do egzaminu państwowego do dnia 31 grudnia 2007r.

  Powyższy tryb postępowania dotyczy dziedzin:

  laboratoryjne genetyka medyczna,  laboratoryjna immunologia medyczna,  laboratoryjna transfuzjologia  medyczna,  laboratoryjna  hematologia  medyczna,  zdrowie  publiczne, zdrowie środowiskowe, cytomorfologia medyczna, laboratoryjna parazytologia medyczna.

  W załączeniu tryb postępowania.

  D Y R E K T O R

  Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

  /-/ Prof.dr hab. Jadwiga Słowińska-Srzednicka

   

  Warszawa, dnia  31  lipca 2006r.


  Zmiana do Komunikatu Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
  z dnia  31 lipca 2006r. r.

  Na podstawie § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2009r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych (Dz. U. nr 62, poz.519):

  • dopuszczenie diagnosty laboratoryjnego do PESDL* w dziedzinach i trybie określonym w komunikacie może nastąpić w terminie do dnia 31 grudnia 2010r.
  • dopuszczenie diagnosty laboratoryjnego do PESDL* w trybie określonym w komunikacie w dziedzinie – laboratoryjna diagnostyka sądowa – może nastąpić w terminie do dnia 31 grudnia 2011r.

  *Państwowy Egzamin Specjalizacyjny Diagnostów Laboratoryjnych.                                                                                                

  D Y R E K T O R

  Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

  /-/ dr hab. n. med. Joanna Jędrzejczak, prof. nadzw. w CMKP

  Warszawa, dnia 13 maja 2009r.

   

  UWAGA !

   

  Zmiana do Komunikatu

  Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
  z dnia  31 lipca 2006r.

   

  Zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 20), w wykazie dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których diagnosta laboratoryjny może odbywać specjalizację wykreślono dziedzinę – laboratoryjna diagnostyka sądowa i wprowadzono dwie nowe dziedziny specjalizacji, tj. laboratoryjna genetyka sądowa i laboratoryjna toksykologia sądowa.

  Na podstawie § 6 ww. rozporządzenia  w  dziedzinach  specjalizacji:   laboratoryjna genetyka sądowa i laboratoryjna toksykologia sądowa, wnioski o dopuszczenie do egzaminu w trybie, o którym mowa w § 38 – 40 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych ( Dz. U. Nr 126, poz.1319, z 2006 r., poz. 754 oraz z 2009 r. Nr 62, poz. 516) można składać do 31 grudnia 2015 r.

   

   

   

  D Y R E K T O R

  Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

  /  –   /

  dr hab. n. med. Joanna Jędrzejczak, prof. nadzw. w CMKP

   

   

   

   

  Warszawa, dnia 31.01.2014 r.

   

   

   


  Tryb postępowania w sprawie uznania diagnoście laboratoryjnemu dotychczasowego dorobku naukowego i zawodowego  za równoważny ze zrealizowaniem programu właściwej specjalizacji i dopuszczenia do egzaminu państwowego w dziedzinach, w których dotychczasowe przepisy nie przewidywały uzyskania specjalizacji II stopnia lub tytułu specjalisty /§ 38 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2004r. w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych /Dz. U. Nr 126, poz. 1319 /.

  1. Diagnosta laboratoryjny składa podanie do konsultanta krajowego z prośbą o rozważenie możliwości wystąpienia do Ministra Zdrowia o uznanie dotychczasowego dorobku naukowego i zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu właściwej specjalizacji i dopuszczenia go do egzaminu państwowego.
  2. Dyrektor CMKP przekazuje Ministrowi Zdrowia opinię zespołu.
  3. Wnioski konsultanta krajowego o dopuszczenie diagnosty laboratoryjnego w ww. trybie w dziedzinach: laboratoryjna toksykologia sądowa, laboratoryjna genetyka sądowa , można składać do 31 grudnia 2015 roku.
  4.   formularz wniosku do pobrania ( plik w formacie ms word )
  1. Konsultant krajowy w danej dziedzinie lub dziedzinie pokrewnej, jeżeli w danej dziedzinie nie ma powołanego konsultanta krajowego – jeżeli uzna wniosek za zasadny składa go do Ministra Zdrowia, za pośrednictwem Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego /CMKP/.
  2. Dyrektor CMKP powołuje zespół ekspertów i przekazuje przewodniczącemu wnioski wraz z dokumentami.
  3. Zespół przedstawia opinię w protokole, sporządzonym oddzielnie dla każdego diagnosty.
  4. Dyrektor CMKP przekazuje Ministrowi Zdrowia opinię zespołu.
  5. Wnioski konsultanta krajowego o dopuszczenie diagnosty laboratoryjnego w ww. trybie w dziedzinach: laboratoryjna toksykologia sądowa, laboratoryjna genetyka sądowa , można składać do 31 grudnia 2015 roku.

  Formularz wniosku do pobrania