Kształcenie specjalizacyjne diagnostów laboratoryjnych

Szanowni Państwo,

Informujemy, że na podstawie Art. 30b ust. 16. Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz.U. 206.2245 z późn. zm.) Dyrektor CMKP publikuje na swojej stronie internetowej  i w SMK listę staży kierunkowych oraz listę kursów specjalizacyjnych, objętych programem specjalizacji, które zawierają:

  1. Nazwę i siedzibę podmiotu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, lub imię, nazwisko i adres osoby fizycznej prowadzącej kurs specjalizacyjny;
  2. Termin, miejsce oraz liczbę osób mogących uczestniczyć w stażu kierunkowym albo kursie specjalizacyjnym.

Zgodnie z Art. 30b ust. 17. w/w ustawy Jednostki szkolące i podmioty, o których mowa w ust. 2 pkt 3, przekazują na bieżąco do CMKP informacje niezbędne do prowadzenia staży kierunkowych i kursów specjalizacyjnych,  za pomocą SMK.

Do czasu wprowadzenia w SMK funkcjonalności umożliwiającej zbieranie powyższych danych prosimy o wypełnienie poniższego formularza i przesłanie go pocztą na adres CMKP.

Informacje wymagane w celu uzyskania wpisu na listę staży kierunkowych dla diagnostów laboratoryjnych (który znajduję się na stronie)

Informacje wymagane w celu uzyskania wpisu na listę kursów specjalizacyjnych dla diagnostów laboratoryjnych (wersja 2019)

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
Marymoncka 99/103
01-813 Warszawa