Formularze

UWAGA!!! Zmiana przepisów dotyczących doskonalenia zawodowego ratowników i dyspozytorów medycznych.

Podmiot planujący zorganizowanie kursu doskonalącego, przed jego rozpoczęciem, jest obowiązany uzyskać wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego.

Podmiot ubiegający się o uzyskanie wpisu na listę, składa do Wojewody właściwego ze względu na miejsce, w którym będzie realizował kurs doskonalący, wniosek zgodny z wzorem, do którego dołącza:

  1. dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w art. 12c, ust. 1 pkt 1–3 Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym;
  2. oświadczenie o zgodności danych zawartych we wniosku oraz znajomości i spełnianiu warunków wykonywania działalności, w zakresie doskonalenia zawodowego ratowników i dyspozytorów medycznych, określonych w ustawie.

Wykaz dokumentów potrzebnych do uzyskania wpisu na listę CMKP:

  • wniosek o wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursów doskonalących,
  • oświadczenie o zgodności danych zawartych we wniosku oraz znajomości i spełnianiu warunków wykonywania działalności, w zakresie doskonalenia zawodowego ratowników i dyspozytorów medycznych, określonych w ustawie,
  • oświadczenie o zgodności danych zawartych we wniosku z programem kursu doskonalącego dla ratowników medycznych lub dyspozytorów medycznych,
  • kserokopie dyplomów potwierdzających kwalifikacje kadry dydaktycznej (potwierdzone za zgodność z oryginałem),
  • zaświadczenia o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy kadry dydaktycznej (określony w Programie kursu doskonalącego).

Podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego jest obowiązany zgłaszać właściwemu Wojewodzie termin i miejsce realizacji danego kursu, w terminie co najmniej 60 dni przed jego rozpoczęciem

W przypadku organizacji kursu w miejscu innym niż siedziba organizatora, konieczne jest dołączenie dokumentu potwierdzającego wynajem sal dydaktycznych, zawierającego termin kursu.

Współpraca w zakresie koordynacji doskonalenia zawodowego ratowników
i dyspozytorów medycznych z podmiotami organizującymi kursy, Urzędami Wojewódzkimi i Ministerstwem Zdrowia:

mgr Marta Opałka
Telefon kontaktowy: 22-5601-112
e-mail: marta.opalka@cmkp.edu.pl

Piotr Gumowski
Telefon kontaktowy: 22-5601-128
e-mail: piotr.gumowski@cmkp.edu.pl