Akredytacja 2020 – informacje dla jednostek organizacyjnych ubiegających się o akredytację

Uwaga!!!

Komunikat Ministerstwa Zdrowia dotyczący odbywania szkolenia specjalizacyjnego na oddziale czasowo przekształconym w oddział zakaźny.


Szanowni Państwo,

Jednostki wpisane na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia specjalizacji/staży kierunkowych, które nanosiły zmiany w profilu/profilach w SMK (zmiana nazwy jednostki, komórki, adresu itp.) przed 7 grudnia 2018 r. proszone są o złożenie wniosku w SMK w typie „zmiana danych” z pozycji „akredytacje na specjalizacje” lub „akredytacje na staże”. Działanie to jest niezbędne do naniesienia zmiany na liście jednostek akredytowanych. Powyższy komunikat NIE DOTYCZY jednostek, w których nastąpiła zmiana formy prawnej lub reorganizacja.


Z dniem 7 grudnia została uruchomiona nowa funkcjonalność Systemu Monitorowania Kształcenia,  mająca na celu wydzielenie akredytacji z wniosków. Dodatkowo informujemy, że składając wniosek w typie ” zwiększenie liczby miejsc”, wypełniając pole „wnioskowana łączna liczba miejsc specjalizacyjnych” należy wpisać łączną liczbę miejsc, o które Państwo wnioskują (posiadaną i nową wnioskowaną).


Uprzejmie informujemy, że z dniem 12.10.2018 r. CSiOZ udostępnił w SMK wniosek akredytacyjny na staże kierunkowe w typie „Nowy wniosek”. Jeden wniosek można składać na kilka staży kierunkowych w ramach jednego zakresu specjalności, wybierając nazwę stażu ze słownika staży i dziedziny, dla których realizowany jest staż, np.:

Wniosek o akredytację na staż w zakresie:

otorynolaryngologia

Staż kierunkowy w zakresie otorynolaryngologii

– alergologia

Staż kierunkowy w zakresie otorynolaryngologii

– medycyna ratunkowa

Staż kierunkowy w zakresie laryngologii

– medycyna lotnicza

Staż w poradni lub oddziale laryngologicznym

– medycyna rodzinna

Ponadto informujemy, że jednostki posiadające akredytację do prowadzenia specjalizacji, które dokonały jakichkolwiek zmian w swoim profilu w SMK (zmiana nazwy jednostki nadrzędnej, zmiana nazwy komórki, adresu) są obowiązane złożyć do CMKP formularz o zmianę danych, celem naniesienia zmian na liście jednostek akredytowanych, prowadzonej przez Dyrektora CMKP i w SMK.

Przed wysłaniem wniosku akredytacyjnego do CMKP, za pomocą SMK, uprzejmie prosimy o sprawdzenie poprawności wpisanej nazwy jednostki nadrzędnej, komórki organizacyjnej, zgodnie z rejestrem podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz danych teleadresowych z uwzględnieniem spacji, cudzysłowia, małych i wielkich liter, etc.

Uprzejmie prosimy jednostki składające wnioski akredytacyjne o zamieszczanie porozumień na realizację staży kierunkowych poza jednostką oraz oświadczeń kierowników specjalizacji w formacie pdf. Porozumienie z jedną jednostką powinno być jednym plikiem zatytułowanym zgodnie z nazwą stażu, na który porozumienie zostało zawarte. Oświadczenie kierownika specjalizacji powinno być zatytułowane imieniem i nazwiskiem.


Uwaga: Informujemy, że Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (CMKP) nie jest twórcą systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK), a jedynie jednym z jego użytkowników. Jednostką odpowiedzialną za uruchomienie i wdrożenie tego systemu jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ). Dlatego prosimy o kierowanie wszelkich uwag, skarg, wątpliwości i pytań związanych z funkcjonowaniem SMK bezpośrednio do CSIOZ pod nr telefonu:  19 457
lub e-mail: smk-serwis@csioz.gov.pl


Uwaga: Jednostki organizacyjne ubiegające się o prowadzenie szkoleń specjalizacyjnych lub staży kierunkowych składają wnioski akredytacyjne wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) po uprzednim wyznaczeniu administratora jednostki szkolącej i założeniu konta w SMK.


Uwaga: Komunikat CSIOZ dla jednostek prowadzących szkolenie specjalizacyjne o konieczności wyznaczenia administratora jednostki szkolącej i założenia konta w Systemie Monitorowanie Kształcenia Pracowników Medycznych.

Komunikat CSIOZ

 

Akredytacja do szkolenia specjalizacyjnego

 • Warunki uzyskania akredytacji

  Na podstawie art. 19f ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. 2018.617):
  1.  Szkolenie specjalizacyjne może być prowadzone przez jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 19 ust. 1, które spełniają warunki określone w ust. 2 i uzyskały akredytację do szkolenia specjalizacyjnego. Potwierdzeniem akredytacji jest wpis na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie.
  2.  Jednostka organizacyjna, o której mowa w ust. 1, ubiegająca się o akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego, jest obowiązana spełniać następujące warunki:
  1) prowadzić działalność odpowiadającą profilowi prowadzonego szkolenia specjalizacyjnego albo posiadać w swojej strukturze organizacyjnej oddziały szpitalne lub inne komórki organizacyjne o profilu odpowiadającym temu szkoleniu;
  2) zapewnić warunki merytoryczne i organizacyjne umożliwiające realizację programu specjalizacji określonej liczbie lekarzy;
  3) zapewnić pełnienie nadzoru w ramach istniejącej struktury organizacyjnej:
  a) w przypadku szpitali – nad jakością działalności dydaktycznej oraz leczniczej w zakresie kształcenia podyplomowego lekarzy lub lekarzy dentystów,
  b) w przypadku innych jednostek organizacyjnych – nad jakością działalności dydaktycznej w zakresie kształcenia podyplomowego lekarzy lub lekarzy dentystów;
  4) zapewnić monitorowanie dokumentacji szkolenia specjalizacyjnego danego lekarza;
  5) zatrudnić na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej albo posiadać zatrudnionych na stanowisku służbowym w oddziałach szpitalnych lub w komórkach organizacyjnych, o których mowa w pkt 1:
  a) co najmniej jednego lekarza z tytułem specjalisty lub z II stopniem specjalizacji w odpowiedniej dziedzinie medycyny lub
  b) co najmniej dwóch lekarzy z tytułem specjalisty lub II stopniem specjalizacji w dziedzinie pokrewnej, w przypadku specjalności, dla których przepisy obowiązujące przed dniem wejścia w życie ustawy nie przewidywały uzyskania II stopnia specjalizacji lub tytułu specjalisty, lub
  c) co najmniej jednego lekarza z tytułem specjalisty lub II stopniem specjalizacji w odpowiedniej dziedzinie stomatologii, w przypadku jednostek organizacyjnych lub komórek organizacyjnych realizujących szkolenie specjalizacyjne w dziedzinach stomatologii– którzy wyrazili zgodę na pełnienie funkcji kierownika specjalizacji;
  6) posiadać kadrę oraz sprzęt i aparaturę medyczną niezbędne do realizacji zadań określonych programem specjalizacji zgodnie ze standardami akredytacyjnymi, o których mowa w art. 16f ust. 3 pkt 7;
  7) udzielać świadczeń zdrowotnych odpowiedniego rodzaju, w odpowiednim zakresie i liczbie, umożliwiających zrealizowanie programu specjalizacji określonej liczbie lekarzy;
  8) udzielać całodobowych świadczeń zdrowotnych osobom hospitalizowanym lub niewymagającym hospitalizacji, w stanach zagrożenia zdrowia i życia oraz w innych przypadkach niecierpiących zwłoki, jeżeli wynika to z programu specjalizacji;
  9) zapewnić lekarzom odbywającym szkolenie specjalizacyjne pełnienie dyżurów medycznych w liczbie określonej programem specjalizacji lub pracę w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy w maksymalnym czasie pracy dopuszczonym w przepisach o działalności leczniczej;
  10) zawierać porozumienie z podmiotami, w celu umożliwienia zrealizowania przez lekarzy programu specjalizacji, w tym staży kierunkowych, o których mowa w ust. 3, których realizacji nie może zapewnić w ramach swojej struktury organizacyjnej;
  11) (uchylony).
  3.  Staże kierunkowe mogą być prowadzone przez:
  1) jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 1, lub
  2) inne jednostki organizacyjne spełniające warunki, o których mowa w ust. 2, po uzyskaniu przez nie akredytacji do prowadzenia staży kierunkowych.